Content area

|

Læger til Løhde: Fjern snubletrådene for god ledelse

Det vigtigste for at fremme god ledelse i sundhedsvæsenet er mindre detailstyring og aktivitetspres. Sådan lyder det fra lægeside om de anbefalinger fra Ledelseskommissionen, der er kommet i dag.

Fjern administrationen fra de lægelige ledere og lad dem LEDE, mener lægerne. Fotoet her er fra Sygehus Lillebælt, Kolding.
Af
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

Ledelseskommissionen er i dag kommet med sine anbefalinger til bedre ledelse i den offentlige sektor, herunder også sundhedsvæsenet. Der er 28 i alt, og især en af anbefalingerne falder i god jord hos de lægelige organisationer: ”Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer”.

I en fælles udtalelse siger de tre lægelige organisationer Lægeforeningen, Overlægeforeningen og Yngre Læger, at det lige præcis er her, innovationsminister Sophie Løhde (V) bør placere fokus i det videre arbejde med anbefalingerne.

"Det er vigtigt at få ryddet op i detailstyring og aktivitetspres, som er en hæmsko for lægelig ledelse”, siger således Lægeforeningen formand, Andreas Rudkjøbing, i den fælles udtalelse.

”De lægelige ledere på hospitalerne skal overordnet have bedre rammer til at lede. I dag er der for mange dokumentationskrav og et stort arbejdspres. Det er en barriere for, at lægelige ledere kan tage de sundhedsfagligt optimale beslutninger for patienterne. Samtidig afholder det andre læger fra at vælge lederjobs”, siger han.

Den holdning bakker medlemmerne tydeligvis op om. En nylig undersøgelse viser bl.a., at 69 pct af de lægelige ledere har svært ved at få faglige hensyn tilgodeset inden for de styringsmæssige rammer. Og næste alle - 91 pct. - af dem siger, at disse faktorer gør det mindre attraktivt at være leder.

Men anbefalingerne indeholder også ting, som falder lægerne for brystet. Djøfferledere uden sundhedsfaglig indsigt bryder de sig f.eks. decideret ikke om.

”Ledelseskommissionen siger, at lederen først og fremmest skal have lederidentitet eventuelt kombineret med faglig indsigt. Det er vi ikke enige i. God ledelse forudsætter faglig indsigt. Derfor er det vigtigt for sundhedsvæsenet, at der er læger på lederposter. Det er vigtigt for at sikre den størst mulige kvalitet i behandlingen,” siger Andreas Rudkjøbing.

”Det er helt afgørende, at både sundhedsministeren og innovationsministeren tager det meget alvorligt og tænker det ind i det videre arbejde med at reformere sundhedsvæsenet, for der er brug for ledere med lægebaggrund”, siger han.

 • Det er grundlæggende rigtig godt, at der som præmis er en anerkendelse af, at offentlig ledelse er noget ganske særligt. Så vi ikke fremover skal have den stukket i hovedet, at vi bare skal agere som en stor, privat virksomhed.

Nils Lauge Johannesen, formand for Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark

Giv lederne nogle hjælpere

Også formanden for Foreningen af Speciallæger (FAS), Lisbeth Lintz, er ude med riven efter den omsiggribende administration.

Og hun har et helt lavpraktisk og umiddelbart anvendeligt indspark til det videre arbejde: bare fjern den administration!

”Vi kan se, at mange afholder sig fra at søge f.eks. job som ledende overlæge, fordi administration tager det meste af tiden og ikke giver rum til den nødvendige lægefaglige ledelse. Samtidig er opgaven vokset markant, uden at bemandingen tager højde for det. På de nye supersygehuse er det ikke usædvanligt, at den ledende overlæge har ansvar for et budget på flere hundrede millioner kroner og flere hundrede ansatte, i nogle tilfælde spredt ud på to-tre forskellige hospitaler”, siger hun.

Det ledelsesspænd, som hun kalder det, er det allervigtigste set med FAS-formandens øjne. Konkret foreslår hun, at de ledende overlæger får nogle hjælpere.

”Vi har brug for, at de ledende overlæger får souschefer, så der altid er en leder til steder, også der hvor afdelingen er spredt på flere sygehuse. Desuden bør der oprettes flere lederstillinger til læger under den ledende overlæge, så mere driftsbetonede opgaver klares på et lavere niveau. Derfor er det positivt, at Ledelseskommissionen foreslår at give plads til flere ledere for at mindske ledelsesspændet. Vi håber, at regionerne vil følge den opfordring”.

Du introducerer her et nyt begreb, souschefen?

"Man kunne lige så godt spørge, hvor souschefen blev af? Det var et begreb, man havde tidligere, men som er forsvundet. Set med mine øjne er der mere end nogensinde brug for det, bl.a. fordi vi har geografisk adskilte enheder. Det giver et ledelsesmæssigt tomrum, som nok opleves mest af de mennesker, der skal ledes af lederen. Det kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget, at lederen ikke er til stede".

I en tid med mangel på speciallæger, er det så fornuftigt at fjerne flere fra klinikken for at gøre dem til ledere?

"Ja, for ledelse er også fagledelse. Og god lægelig ledelse giver bedre behandling. Derfor er det så vigtigt, at vi begynder at lægge fokus på den lægelige ledelse frem for på administration. Der er masser af administrative opgaver, som sagtens kunne udføres af andre faggrupper".

Find talenterne

Formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, peger på, at det er vigtigt at have tidligt øje for fremtidens lægelige ledere.

"Det er afgørende med et fokus på udvikling af ledelsestalentet hos de læger, som udviser interesse for organisation og ledelse – typisk læger, der tidligt har blik for optimering af forløb og bedre planlægning, eller som påtager sig ledelsesrollen og -ansvaret helt naturligt”, siger hun.

Det skal gerne ske tidligt i lægernes karriere – allerede inden de bliver speciallæger.

”Talentet skal udvikles undervejs for netop at gøre ledelsesvejen mere legitim og forhåbentlig også skabe den rette balance mellem lægefaglighed og ledelseskompetencer", siger hun.

Få det til at leve lokalt

Formanden for Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark, Nils Lauge Johannesen, har også bidt mærke i de dele af Ledelseskommissionens rapport, der kan bruges i rekrutteringen af de lægelige ledertalenter.

”Man styrker den tanke, at ledelse er en profession, men også en profession, der skal læres”, siger han.

”Og hvis man kommer til at føre det ud i livet, så bliver der nogle nye muligheder”.

Ikke kun i form af, at tidligt opsnusede talenter f.eks. kan sendes på ledelseskurser og lignende, men også at ”man bevidst satser på at give dem ledelse for mindre områder, så folk får lov til at drage nogle erfaringer med en mindre enhed, før de pludselig får ansvar for en kæmpeenhed. Det er nok det spring, der for mange er det allersværeste”, siger han.

Helt overordnet er han først og fremmest tilfreds med de signaler, der ligger i Ledelseskommissionens anbefalinger.

”Det er grundlæggende rigtig godt, at der som præmis er en anerkendelse af, at offentlig ledelse er noget ganske særligt. Så vi ikke fremover skal have den stukket i hovedet, at vi bare skal agere som en stor, privat virksomhed”, som han siger.

”Og så er vi glade for at se anbefalingen af, at vi skal styrke den lokale ledelse. Jeg glæder mig til at se, hvordan anbefalingerne udmøntes i praksis”.

Og her rører Nils Lauge Johannesen naturligvis ved noget helt centralt. Hvordan de mange pæne ord om ”borgeren i centrum”, ”politikerne skal have tillid” og ”ledere skal udvikle sig” bliver til andet og mere end netop ord.

”Det rigtig spændende er, hvordan det kommer til at leve lokalt”, siger han.

Hvad kan I lægeledere selv gøre?

”Vi kan sørge for at holde regionsledelserne op på de overordnede holdninger og på, at der er disse anbefalinger. Vi er nok den gruppe, der kommer tættest på det politiske niveau, og det er nok der, man skal kunne bringe denne diskussion ind”.

Læs også: Detailstyring og aktivitetspres afholder læger fra at blive ledere

Læs også: Unge læger vil – måske – gerne lede

Hør også podcast: Læger som ledere

 1. De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen.

 2. Offentlige ledere skal sikre, at borgerorienteringen er så stærk, at medarbejderne udlever det i deres daglige arbejde.

 3. Politikere og offentlige ledere på alle niveauer skal skabe klare og sammenhængende forløb på tværs af relevante enheder til gavn for borgerne.

 4. De offentlige ledere skal tænke borgere og det omkringliggende samfund ind som aktive partnere i opgaveløsningen.

 5. Politikerne skal betragte sig selv som den offentlige sektors bestyrelse og være tydelige i at fastlægge mål og retning for den offentlige sektors virke til gavn for borgerne.

 6. Politikerne skal være bevidste om, at forandring og innovation kræver ledelsesmæssig opbakning.

 7. Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer.

 8. Politikerne skal have respekt for implementeringsopgaven og give den fornødne tid til gennemførelse af politiske beslutninger.

 9. De faglige organisationer skal bidrage til, at aftaler og dialog i samarbejdssystemet primært handler om at skabe værdi for borgerne. Vi foreslår et serviceeftersyn af MED-systemet med det sigte.

 10. De faglige organisationer skal bidrage til at modernisere og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler for dermed at muliggøre en lokalt forankret, tværfaglig, fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for borgerne.

 11. Topledere og ledere af ledere skal sikre en løbende dialog om driftsnære resultater for borgerne, og de skal styrke ledelse rettet mod driften og faglighederne.

 12. Ledere af fagprofessionelle skal i dialog med medarbejderne udøve faglig ledelse baseret på evidens.

 13. Ledere af medarbejdere skal styrke deres ledelseskraft på basis af lokale, relevante, kvantitative og kvalitative data om effekten af kerneopgaven.

 14. Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detaljeret styring, f.eks. via dokumentations- og proceskrav, for at styrke ledelsesrummet. Der skal være fokus på resultater.

 15. Alle offentlige ledere skal først og fremmest have en stærk lederidentitet. Lederidentiteten kan kombineres med en faglig indsigt, men ledelsesarbejdet er det afgørende.

 16. Den rolle og det ansvar, som de offentlige ledere har, skal betones stærkere. Det kan opnås ved, at arbejdsmarkedets parter indgår nye aftaler om ledernes løn- og ansættelsesvilkår.

 17. Alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder.

 18. At sprede og forankre værdierne er blandt lederens allervigtigste opgaver. Det konkrete arbejde med værdier skal være omdrejningspunktet både i at motivere medarbejderne og i styringsdialogen med egen leder.

 19. Offentlige ledere skal være synlige indadtil og udadtil. Indadtil for medarbejdere gennem nærvær og tilstedeværelse. Udadtil for borgere og interessenter ved at være tilgængelige og opsøgende.

 20. Offentlige ledere skal være i kontakt med det, de leder. Mange steder er ledelsesspændet alt for stort og skal gøres mindre ved at indsætte flere ledere eller arbejde med organiseringen på andre måder.

 21. Politikerne skal ansætte den øverste administrative chef, som får ansvaret for at sætte sit eget hold.

 22. Rekrutteringsprocessen skal være professionel med små ansættelsesudvalg.

 23. Ledere og medarbejdere, der ikke kan bringes til at præstere tilfredsstillende, skal afskediges.

 24. Der skal gennemføres en dyberegående analyse af indhold, metode og læringseffekt på de formelle, offentlige lederuddannelser.

 25. De formelle lederuddannelser skal styrke udviklingen af ledernes personlige praksis og træne ledernes evne til at gribe ind – også når det er svært.

 26. Al ledelsesudvikling skal med udgangspunkt i konkrete organisatoriske målsætninger kombinere viden, refleksion og handling. Ledelsesudvikling skal ikke gives som et personalegode.

 27. Topledere og ledere af ledere skal gøre en særlig indsats for at udvikle lederidentiteten hos kommende og nye ledere.

 28. Offentlige ledere skal tydeliggøre, hvordan de baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan de oversætter organisationens strategi, og hvilke personlige værdier deres ledelse bygger på.

💬 0 Kommentarer

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer