Content area

|

Yngre læger frikøbes til at stå i spidsen for forbedringsprojekter

På Aalborg Universitetshospital er Anne Frost en del af et hold af yngre læger, der er udvalgt til at stå i spidsen for projekter, der dels skal forbedre den kliniske hverdag, dels skal tilpasses forholdene på det supersygehus, som er indflytningsklart i 2021.

Af
Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk

Allerede nu kan man tage elevatoren op i de to sengetårne på det 170.000 kvadratmeter store supersygehus, der er ved at skyde op på en mark i Aalborg Øst.

Arkitekterne har gjort deres, milepæle i byggeriet fejres løbende, og udvalgte yngre læger er ved at forberede hospitalet på udflytningen.

Sammen med fem lægekolleger er afdelingslæge i Klinik Akut, Anne Frost, med på det fjerde hold af lægelige forandringsagenter – såkaldte NAU-fellows (se boks) – der er frikøbt til systematisk at arbejde med konkrete forbedringsprojekter i den kliniske hverdag. Projekter, der skal bane vejen for løsning af de udfordringer, der opstår, når snoren til det nordjyske supersygehus om et par år er klippet, og den kliniske hverdag skal fungere.

• Formålet med efteruddannelsesforløbet NAU-fellows er at inddrage læger under hoveduddanelse/afdelingslæger i den omstilling, der skal til, når Aalborg Universitetshospital i 2021 flytter ud i Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i Aalborg Øst.

• Lægerne skal dels uddannes til at gennemføre et forbedringsprojekt, hvor arbejdsgange og procedurer ændres og udvikles samt tilpasses de fysiske rammer og infrastrukturen på det nye supersygehus, dels skal de fungere som kulturbærere og ambassadører for NAU.

• I det syv måneder lange uddannelsesforløb frikøbes hver læge med 90.000 kr. til hver mandag at deltage i undervisning og arbejde med deres projekt.

• Egnede NAU-fellows udpeges af klinikledelsen og den ledende overlæge. Sidstnævnte fungerer typisk som »sponsor« for den enkelte NAU-fellow og skal sikre, at der afsættes ressourcer til projektet, og at hele afdelingen er med på vognen.

• NAU-fellow-ordningen er finansieret af Region Nordjylland via budgettet for det nye universitetshospital.

I Anne Frosts projekt testes forbedringspotentialet i at give intuberede respiratorpatienter medicin efter behov frem for – som hidtil – at bedøve patienterne kontinuerligt via en infusionspumpe.

»Det skulle gerne medføre, at patienterne er mere vågne, mens de ligger i respirator, og at de kommer hurtigere ud af respiratoren og får færre både fysiske og psykiske men, efter at respiratorbehandlingen er overstået. Der er evidens for, at det gavner patienterne at være vågne under respiratorbehandlingen, men det er en behandlingsændring, der kræver en helt anden tilgang.

Ud over at være til gavn for patienterne er det samtidig en behandlingsændring, der er i fin tråd med det vilkår, at patienterne skal være indlagt i kortere tid, ikke bare på intensivafdelingen, men på hospitalet i det hele taget«, siger Anne Frost.

På dybt vand

Indtil nu har Aalborg Universitetshospital udklækket 12 lægelige forandringsagenter, der har arbejdet med at ændre og udvikle arbejdsgange rundt om på afdelingerne. Alle tager udgangspunkt i de rammer, der er fælles for samtlige supersygehuse. Herunder at »siloererne« bliver revet ned, at der i langt højere grad end nu skal samarbejdes på tværs af afdelingerne, og at specialerne skal deles om behandlingsfaciliteter, udstyr og operationsstuer.

Ifølge Susanne Algren, projektleder ved Aalborg Universitetshospitals »Klar til NAU« (Nyt Aalborg Universitetshospital)-program og tovholder på NAU-fellow-ordningen, kræver det mere at blive NAU-fellow end blot lysten til at forandre.

»Vi går efter dem, der har drive, som er parate til at komme på dybt vand og opleve, at ting ikke altid lykkes, og som er villige til at investere noget tid på at tilegne sig viden, der rækker ud over den obligatoriske undervisning, de er frikøbt til.

Typisk slår de store brød op, så udfordringen er at få projekterne gjort små – vi har aldrig oplevet at måtte indvende, at projektet er for lille. Det er vigtigt, at vores NAU-fellows lærer metoden, så de kan dokumentere, hvornår en forandring er en forbedring ud fra de mål, de har sat sig sammen med deres ’sponsor’, typisk den ledende overlæge. Og at hele afdelingen via projektet får en forsmag på de forandringer og omstillingsprocesser, der venter, når vi flytter ud«, siger Susanne Algren.

Hver NAU-fellow har som nævnt hver især en »sponsor«, der bl.a. skal sikre ressourcer og ejerskab til forbedringsprojektet, så det ikke forbliver den enkelte yngre læges projekt, men bliver hele afdelingens.

Anne Frosts sponsor er ledende overlæge for Intensivområdet Morten Freundlich.

»Vi står over for at skulle ændre en lang række arbejdsgange, når vi flytter ud herfra. Annes projekt er en enestående chance for at kunne få parkeret uhensigtsmæssige handlemønstre her i klinikken og tage det bedste af det bedste med, når vi flytter ud.

Vi har brug for nogen, der kan gribe den vedvarende forandringsproces an. Og det kan vores NAU-fellows«, siger Morten Freundlich og fortsætter:

»Ud over at se på, om de er ildsjæle og har lyst til at udvikle, er der også lagt op til, at et fellowship skal styrke ens ledelsesmæssige kompetencer, således at man også blive ’linjeofficer’ i organisationen. Uden dem, kommer man som ledelse ikke nogen vegne«, siger Morten Freundlich.

Supersygehuset »under huden«

Indtil videre har den største udfordring for Anne Frost været det forberedende arbejde, før afdelingen har kunnet gå i gang.

»At få informeret og undervist personalet og få ændret den kultur og den tankegang, der ligger bag den behandling, vi har givet i rigtig mange år, har været det mest krævende. Men der har været fin opbakning fra både læger og sygeplejersker, og der er en god forståelse for, at det er et fællesprojekt, som gerne skal fortsætte, når det er afsluttet, og når jeg engang ikke længere måtte være på afdelingen.

Vi er begyndt at ændre behandlingen for de første patienter, og foreløbig er det gået rigtig godt«, siger Anne Frost.

  • Vi står over for at skulle ændre en lang række arbejdsgange, når vi flytter ud herfra. Annes projekt er en enestående chance for at kunne få parkeret uhensigtsmæssige handlemønstre her i klinikken og tage det bedste af det bedste med, når vi flytter ud.

Morten Freundlich, ledende overlæge

Hun og de øvrige NAU-fellows møder cirka hver anden mandag op på deres kommende arbejdsplads, Nyt Aalborg Universitetshospital, hvor regionen har købt Dansk Selskab for Patientsikkerhed til at stå for undervisning i metodikker inden for forbedringsarbejde og organisations- og udviklingsteori og til at coache og give den enkelte feedback undervejs. Der er også praktiske input fra nogen, der selv har arbejdet med forandringsprojekter.

Mandagene med heldagsundervisning kunne lige så godt foregå i et lokale på en af universitetshospitalets matrikler i Aalborgs centrum, men er helt bevidst henlagt til det nye, spirende supersygehus i den anden ende af byen.

Ifølge Susanne Algren er det vigtigt, at de unge læger får indsigt i selve byggeriet – for hver gang de kommer derud, er der sket nyt på byggepladsen. Ligesom de her er fredet og ikke kan blive bippet og hevet i.

Anne Frost anslår, at hun ud over den obligatoriske mandagsundervisning bruger cirka tre timer ugentligt på sit projekt.

»Ud over at jeg har lært en mase teori og har fået et rigtig godt indblik i, hvordan hele organisationen fungerer, får vi også også gode konkrete og helt lavpraktiske input. F.eks. til hvordan vi får alle med i de tilfælde, hvor man ikke synes, der har været tilstrækkeligt fokus på projektet på afdelingen.

Jeg har selv overvejet at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejerskerne eller et fokusgruppeinterview for at blive klogere på, hvordan de oplever forandringerne«, siger Anne Frost.

Fra projekt til hverdag

Ledende overlæge Morten Freundlich påpeger en vigtig sidegevinst ved at være NAU-fellow.

»Det betyder rigtig meget, at man kommer ud og møder nogle fra de andre specialer. Kendskab til de andre specialer og det at kende nogen, man kan tage fat i, er befordrende for samarbejdet afdelingerne imellem. Det skal man ikke underkende vigtigheden af – og da slet ikke når vi flytter ud«, siger Morten Freundlich, der for tredje gang er »sponsor« for en NAU-fellow.

De to andre er fortsat ansat på afdelingen, hvor i alt fire NAU-fellows er ansat. En af dem nu som specialeansvarlig overlæge.

Et andet forbedringsprojekt med rod i Klinik Akut har haft til formål at indføre den multidisciplinære stuegang, hvor en intensivlæge og en læge fra den relevante stamafdeling er til stede samtidig. Målet var bl.a. at tilpasse stuegangen på intensivafsnittet til NAU, hvor der vil være langt flere intensive senge end i dag – foruden et større antal intermediære sengepladser – og hvor der er flere specialer om den enkelte patient.

Tanken var, at man bookede sig ind på nogle time slots, men det har vist sig ikke at være så nemt i en travl hverdag. Resultatet er derfor blevet, at den læge, der har dagens stuegang, om morgenen indtaster en estimeret rækkefølge på en elektronisk tavle, hvorefter lægen på patientens stamafdeling kan planlægge derefter.

Anne Frosts hold af forandringsagenter afrunder deres NAU-forløb i juni med en afrapporteringskonference, hvor den enkelte NAU-fellow fremlægger sine resultater, mens »sponsorerne« redegør for, hvordan der skal arbejdes med projektet efterfølgende.

Og Anne Frost og hendes med-fellows vil slutte forløbet af med en karrieresamtale med hospitalets uddannelskoordinator.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar
af Peter Kristiansen | 10/04
2 kommentarer