Content area

|
|

Hjerteklapsygdom vurderet med magnetisk resonans-skanning

Forfattere
Kasper Kyhl1 & Per Lav Madsen2 1) Medicinsk Afdeling, Landsjúkrahúsið, Tórshavn, Færøerne 2) Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2018;180:V04170279

I Danmark opereres der hvert år knap 2.000 patienter for hjerteklapsygdom. De hyppigste klapsygdomme er aortastenose (AS), som opstår hos 2-7% af alle over 65 år, og mitralinsufficiens (MI), som ses hos 1% af befolkningen [1]. Operationsindikationer ved klapsygdom bygger primært på ekkokardiografiske opfølgningsstudier, idet man generelt opererer patienter med symptomer og svær klapsygdom [2]. Patienter med betydende klapsygdom følges ofte i kardiologiske ambulatorier, idet man forsøger at undgå for tidlig operation, hvor man risikerer ikke bare unødig operation, men også gentagne operationer ved evt. klapprotesedegeneration, men omvendt kan man ved f.eks. svær insufficiens risikere ventrikelsvigt og en forpasset chance for et godt operationsresultat. Billeddannelse med ekkokardiografi af hjertet er den vigtigste modalitet til vurdering af patienter med hjerteklapsygdom [3], og med ekkokardiografi med farve-Doppler dokumenterer man ofte overbevisende tilstedeværelse af klapsygdom. Klapstenosegraden kvantificeres ud fra klappens åbningsareal enten ved planimetri eller hyppigere ud fra trykgradienten (ligevægtsligningen). Klapinsufficiens vurderes med ekkokardiografi ofte ud fra en samlet vurdering af både jet og dilatationsforhold, men i guidelines anbefales det, at insufficiens søges kvantificeret ud fra klappens regurgitationsvolumen (ReVol), den patofysiologisk centrale parameter. ReVol-bestemmelse ved f.eks. MI med proksimal flowkonvergens (PISA-teknik), men kræver gode jet-indbliksforhold.

I udvalgte tilfælde suppleres ekkokardiografi med MR-skanning af hjertet (CMR), hvilket har fordele særligt inden for kvantificering af klapinsufficiens (herunder nøjagtig kvantificering af ReVol) og til generel vurdering af klapdefektens indflydelse på tilstødende kamre inkl. nøjagtig vurdering af hjertekammervoluminer, hjertekammerfunktion, myokardiemasse og evt. myokardiefibrose. CMR-filmsekvenser har høj naturlig kontrast mellem blod, klapmateriale og myocardium og er guldstandard til evaluering af hjertekamrenes volumen og uddrivningsfraktion samt myokardiemasse, der alle vurderes i forhold til publicerede normalmaterialer [4]. I forhold til ekkokardiografi er CMR særlig velegnet til vurdering af højresidige hjertekamres volumen, der pga. kamrenes anatomi ellers er vanskelige at kvantificere korrekt med ekkokardiografi. Med CMR opgøres flow og stenosegradient over klapper med fasekontrasthastighedteknik, idet man med CMR særlig nøjagtigt kan bestemme fremadrettet slagvolumen og bagudrettet regurgitationsvolumen (ReVol) ved måling umiddelbart over aorta- eller pulmonalklapper. CMR har lavere tidsopløselighed end ekko-Doppler, og trykgradienter kan derfor undervurderes med CMR. Skanning efter indgift af gadoliniumholdige kontraststoffer (forbeholdt patienter med estimeret glomerulær filtrationsrate > 30 ml/min/1,73 m2 [5] benyttes til påvisning af områder af myokardiet med enten lokaliseret (LGE) eller mere diffus fibrose (T1-mapping, evt. gadoliniumkontrastfrit). I denne artikel præsenteres en oversigt over anvendelsen af CMR ved undersøgelse af patienter med hjerteklapsygdom.

AORTASTENOSE

AS er hyppig hos ældre patienter med trikuspid aortaklap (1-2% over 65 år). Hos patienter med bikuspid aortaklap (0,5-1,0%) opstår AS tidligere i livet og med højere incidens (og evt. aortainsufficiens (AI)), og patienterne må ofte opereres tidligere. Med CMR visualiseres forkalkninger (f.eks. på klapper) ikke så godt som med ekkokardiografi og CT, men CMR kan benyttes til visualisering af klappen og vurdering af stenosegradient ved suboptimalt ekkovindue (Figur 1A + B), om end man med CMR undervurderer stenosegraden ud fra ligevægtsligningen. Koronarpatologi vurderes med koronarangiografi eller koronar-CT da man med CMR ikke kan visualisere koronarkar, med CMR kan man derimod foretage myokardieperfusionsskanninger [6]. CMR benyttes rutinemæssigt til opfølgning af patienter med bikuspid aortaklap (Figur 1B), hvor vurdering af ledsagende medfødt hjertesygdom, herunder ofte hypoplastisk aortabue og coarctatio, er nødvendig. Hos disse ofte yngre patienter ønsker man at følge aorta ascendens’ dimensioner grundet risiko for aortadissektion uden brug af ioniserende stråling (jf. bikuspid aortaklap-relateret aortopati). Man undersøger klappens morfologi og venstre ventrikels (LV) vægtykkelse, størrelse og kontraktile og diastoliske funktion [1]. Et aortaklapåbningsareal < 1,0 cm2 betragtes som udtryk for svær AS [7-10]. Ledsagende iskæmisk hjertesygdom kan bedømmes med gadoliniumteknik, og i forskningssammenhæng vurderer man diffus myokardiefibrose, der er et dårligt prognostisk tegn og ofte ses ved AS særligt i den basale (mitralklapnære) del af LV-myokardium [11, 12].

MITRALSTENOSE OG HØJRESIDIGE KLAPSTENOSER

Mitralstenose (MS) er oftest sekundær til gigtfeber og ses i dag næsten kun hos patienter, som er opvokset i udviklingslande. MS udredes ofte sufficient med ekkokardiografi inkl. vurdering af forkalkning (af betydning for behandlingsvalg) og continuous wave (CW)-ekko-Doppler over mitralklappen, og CMR vil sjældent være indiceret, om end man med CMR kan vurdere klaparealet med planimetri [13] og venstresidige hjertekamres volumen, hvor LV-volumen forbliver lavt, mens venstre atrium (LA)-volumen og pulmonalvener ofte dilaterer betydeligt [14]. Patienter med MS har hyppigt atrieflimren, hvilket »besværliggør« CMR, men altid muliggør præcis opmåling af LA-volumen [15, 16].

Pulmonal- og trikuspidalstenose (PS og TS) er oftest medfødt og vurderes primært med billeddannelse af klapper og tilstødende kamre. PS kvantificeres med transtorakal ekkokardiografi med CW-Doppler, men særligt ved suboptimalt ekkovindue vil man ved undersøgelse af patienter med PS ofte supplere med CMR, der ikke er begrænset af skanningsplan. Stenosen og særligt dens relation til klappen (prævalvulær, valvulær eller postvalvulær) dokumenteres med CMR (Figur 2), idet man til støtte for undersøgelsen samtidigt opmåler evt. poststenotisk dilatation af pulmonalarterier. PS’ og TS’ sværhedsgrad vurderes samtidigt ud fra volumen/dimensioner af systemvener og højresidige kamre samt højre ventrikel (RV)’s hypertrofi og funktion. Ved suboptimalt indblik ved ekkokardiografi kan trykgradienten over pulmonalklappen opmåles med fasekontrasthastighedssekvenser.

AORTAINSUFFICIENS

Akut udviklet AI, f.eks. ved endokarditis, kan starte med shock og lungeødem og vil i praksis altid kunne vurderes sufficient med ekkokardiografi. Kronisk AI
enten primært eller sekundært til aorta ascendens-
dilatation har ofte en lang asymptomatisk fase med tiltagende volumenbelastning af LV. Kvantificering af AI med ekko er undertiden vanskelig med operationskriterier primært ud fra symptomer og fund af dilateret LV med LV-slutsystolisk diameter > 2,5 cm/m2, og kronisk AI vurderes i tiltagende grad med CMR [17]. Med CMR vurderer man AI vha. fasekonstrasthastighedssekvenser over aortaklappen og opmåling af LV-volumen og funktion [18] samt vurdering af anden årsag til LV-
dilatation med LGE. Endnu indgår CMR-mål ikke i operationskriterierne, men AI-regurgitationsvolumen > 42 ml, regurgitationsfraktion > 33% og LV-slutdiastolisk volumen > 246 ml har vist høj prædiktiv værdi for nødvendigheden af klapkirurgi inden for 2-3 år vurderet ud fra konventionelle kriterier [19].

HØJRESIDIG KLAPINSUFFICIENS

Fysiologisk trikuspidalinsufficiens (TI) ses hos 80% af alle, og mere betydende TI ses ved primær klapsygdom eller sekundært til dilateret RV, da trikuspidalostiet ikke har en fibrotisk ring som den, der omkranser mitralostiet. Betydende TI fører til symptomer på højresidig hjertesvigt og anstrengelsesudløst åndenød pga. lavt minutvolumen. Kateterbaserede teknikker til behandling af TI er under udvikling, og der er tiltagende interesse for at behandle patienter med betydende TI. Med ekkokardiografi med farve-Doppler dokumenteres TI ofte bedre end med CMR, men CMR er af værdi, hvis anatomien (f.eks. Ebsteins anomali) og det absolutte ReVol er vanskelig at evaluere. Med CMR bestemmes RV og højre atrium- og vena cava inferior-dilatation bedre end med ekkokardiografi. ReVol bestemmes typisk ud fra differencen mellem RV-slagvolumen (volumetri) og det fremadrettede flow over pulmonalklappen [20, 21]. Et ReVol > 40-45 ml betragtes som svært, men der foreligger endnu ikke gode CMR-opfølgningsstudier med patienter med TI.

Svær pulmonalinsufficiens (PI) er sjælden, men ses i praksis ofte hos voksne efter korrigerende kirurgi i barndommen for Steno-Fallots tetralogi. Efter operativ korrektion af RV-udløbsobstruktion risikerer patienterne at få betydende og måske endda »fri PI« (regurgitationsfraktion > 40%) med langsom udvikling af RV-dilatation og kontraktil dysfunktion. CMR benyttes rutinemæssigt til opfølgning hos disse patienter, der typisk opereres senest ved RV-slutdiastolisk volumen på ca. 160 ml m-2 eller RV-slutsystolisk volumen på 85 ml m-2, hvorover normalisering af RV-funktion ikke kan forventes efter operation [22, 23].

Mitralinsufficiens

Akut, svær MI med lungeødem kan opstå ved chordaruptur eller endokarditis, men de fleste patienter med MI har et langt symptomfrit forløb efter mitralprolaps (myksødematøs omdannelse af mitral cuspis, Barlows sygdom) evt. med »flail-patologi« (bagudbøjning af mitral cuspis). Samlet vurderes MI-graden semikvantitativt ud fra ekkoparametre. Den vigtigste patofysiologiske parameter ved MI er størrelsen af MI ReVol, der med ekkokardiografi forsøges bestemt med PISA-teknik. Svær MI er associeret med LV-dilatation og remodellering samt til sidst kompromitteret kontraktil funktion [24]. Korrektiv kirurgi skal derfor times rigtig, da man ved for sen klapoperation risikerer irreversibel LV-dysfunktion [25, 26]. Mitralklappen bevæger sig betragteligt under systole, og selvom det er muligt med CMR at måle ReVol direkte over klappen (med valve tracking-teknik), bestemmer man normalt ReVol indirekte, typisk som differencen mellem LV-slagvolumen og aortaflow [27]. Cuspispatologi af betydning for prognose og operationsteknik kan oftest ses på CMR-filmsekvenser, men transøsofageal ekkokardiografi er guldstandard. LGE-undersøgelse giver information om anden årsag til LV-dilatation, f.eks. tidligere AMI. Der er endnu kun få kliniske CMR studier af patienter med MI. Et engelsk CMR-studie med patienter med primær MI har vist, at ReVol og regurgitationsfraktion > hhv. 55 ml og > 40% er forbundet med nødvendighed af operation inden for få år ud fra konventionelle kriterier [28]. Et dansk-
engelsk studie har vist, at patienter med primær MI, der ved ekkokardiografisk vurdering havde svær MI, havde CMR-bestemt ReVol og regurgitationsfraktion > hhv. 40 ml > 30% [29]. Ved disse værdier havde patienterne opnået LV- og LA-voluminer over de øvre normalgrænser og LV-slutsystolisk diameter > 36-40 mm, over hvilken diameter man i opfølgningsstudier af patienter med MI har set en betydelig procentdel, der efter klapsubstitution havde nedsat LV-funktion. Studiet har derfor sat spørgsmålstegn ved tidligere foreslåede højere acceptable ReVol (primært på baggrund af invasiv røntgen-ventrikulografi).

KUNSTIGE HJERTEKLAPPER OG
METALLISKE IMPLANTATER

Mekaniske klapper vil give mindre billedartefakter (Figur 1F), og fraset ældre »ball-in-cage-klapper« kan klapperne problemfrit CMR-skannes (Tabel 1). Biologiske klapper evalueres som native (Figur 1C). Randlækage (insufficiens omkring syringen) kan være betydende, og i tvivlstilfælde benyttes CMR undertiden til vurdering af ReVol. Patienter, der er opereret for bikuspid aortaklap, vil ofte blive fulgt med CMR, også selvom aorta ascendens-dilatation umiddelbart er velrekonstrueret, da man af og til ser aneurismedannelse distalt for den indsatte rørprotese. Patienter med loop recorders kan skannes, og patienter med pacemakere kan oftest skannes især på korrekt indikation, man må blot huske, at pacemakeren skal indstilles før og efter skanningen. Der er primært problemer med non-MR-kompatible pacemakere og implanterbare kardioverterdefibrillatorenheder, cochleaimplantater, neurostimulatorer og neuro-coils [30].

KONKLUSION

I dag indgår CMR-kriterier ikke i kriterierne for klapoperation, og CMR betragtes som supplement til ekkokardiografisk undersøgelse, men det forventes, at CMR i stigende grad vil blive anvendt i vurderingen af patienter med klapsygdom, i takt med at teknikken udbredes. Det er værdifuldt, at man med CMR i tiltagende grad kan vurdere klappatienter på kvantitative parametre som flow over klapper, kammervoluminer, myokardiemasse og regurgitationsvoluminer snarere end på semikvantitative parametre.

Korrespondance: Kasper Kyhl. E-mail: kasperkyhl@gmail.com

Antaget: 30. oktober 2017

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 12. marts 2018

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2018;180:V04170279
Sidetal: 
2-6
Heart valve disease evaluated with MRI
Patients with heart valve disease are evaluated with non-invasive imaging techniques notably echocardiography. Cardiovascular MRI (CMR) is increasingly applied, not only in case of a poor echocardiographic window, but also as a consequence of CMR’s possibilities of precise determination of regurgitation volumes in insufficiency and precise determination of the impact of valve disease on corres­ponding heart chambers including chamber volumes, myocardial masse and fibrosis. In this paper, the emerging role of CMR in evaluation of patients with heart valve disease is reviewed.

LITTERATUR

 1. Otto CM, Prendergast B. Aortic-valve stenosis – from patients at risk to severe valve obstruction. N Engl J Med 2014;371:744-56.

 2. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology, European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Vahanian A et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012;33:2451-96.

 3. Egeblad H, Abildgaard U, Bagger H et al. Hjerteklapsygdom, diagnose og behandling. Dansk Cardiologisk Selskab, 2011.

 4. Kawel-Boehm N, Maceira A, Valsangiacomo-Buechel ER et al. Normal values for cardiovascular magnetic resonance in adults and children.
  J Cardiovasc Magn Reson 2015;17:29.

 5. Retningslinjer for undersøgelse af nyresyge patienter med gadoliniumholdige kontraststoffer ved MR-skanning. Sundhedsstyrelsen, 2013.

 6. Danad I, Szymonifka J, Twisk JWR et al. Diagnostic performance of cardiac imaging methods to diagnose ischaemia-causing coronary artery disease when directly compared with fractional flow reserve as a reference standard: a meta-analysis. Eur Heart J 2017;38:991-8.

 7. Westermann Y, Geigenmuller A, Elgeti T et al. Planimetry of the aortic valve orifice area: comparison of multislice spiral computed tomography and magnetic resonance imaging. Eur J Radiol 2011;77:426-35.

 8. Reant P, Lederlin M, Lafitte S et al. Absolute assessment of aortic valve stenosis by planimetry using cardiovascular magnetic resonance imaging: comparison with transesophageal echocardiography, transthoracic echocardiography, and cardiac catheterisation. Eur J Radiol 2006;59:276-83.

 9. Tanaka K, Makaryus AN, Wolff SD. Correlation of aortic valve area obtained by the velocity-encoded phase contrast continuity method to direct planimetry using cardiovascular magnetic resonance.
  J Cardiovasc Magn Reson 2007;9:799-805.

 10. John AS, Dill T, Brandt RR et al. Magnetic resonance to assess the aortic valve area in aortic stenosis: how does it compare to current diagnostic standards? J Am Coll Cardiol 2003;42:519-26.

 11. Hein S, Arnon E, Kostin S et al. Progression from compensated hypertrophy to failure in the pressure-overloaded human heart: structural deterioration and compensatory mechanisms. Circulation 2003;107:
  984-91.

 12. Debl K, Djavidani B, Buchner S et al. Delayed hyperenhancement in magnetic resonance imaging of left ventricular hypertrophy caused by aortic stenosis and hypertrophic cardiomyopathy: visualisation of focal fibrosis. Heart 2006;92:1447-51.

 13. Djavidani B, Debl K, Lenhart M et al. Planimetry of mitral valve stenosis by magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol 2005;45:2048-53.

 14. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:e57-e185.

 15. Myerson SG. Valvular and hemodynamic assessment with CMR. Heart Fail Clin 2009;5:389-400.

 16. Myerson SG, Francis JM, Neubauer S. Direct and indirect quantification of mitral regurgitation with cardiovascular magnetic resonance, and the effect of heart rate variability. MAGMA 2010;23:243-9.

 17. Bekeredjian R, Grayburn PA. Valvular heart disease: aortic regurgitation. Circulation 2005;112:125-34.

 18. Chatzimavroudis GP, Oshinski JN, Franch RH et al. Evaluation of the precision of magnetic resonance phase velocity mapping for blood flow measurements. J Cardiovasc Magn Reson 2001;3:11-9.

 19. Myerson SG, d‘Arcy J, Mohiaddin R et al. Aortic regurgitation quantification using cardiovascular magnetic resonance: association with clinical outcome. Circulation 2012;126:1452-60.

 20. Mahle WT, Parks WJ, Fyfe DA, et al. Tricuspid regurgitation in patients with repaired Tetralogy of Fallot and its relation to right ventricular dilatation. Am J Cardiol 2003;92:643-5.

 21. Rees S, Somerville J, Warnes C et al. Comparison of magnetic resonance imaging with echocardiography and radionuclide angiography in assessing cardiac function and anatomy following Mustard’s operation for transposition of the great arteries. Am J Cardiol 1988;61:1316-22.

 22. Therrien J, Provost Y, Merchant N et al. Optimal timing for pulmonary valve replacement in adults after tetralogy of Fallot repair. Am J Cardiol 2005;95:779-82.

 23. Oosterhof T, van Straten A, Vliegen HW et al. Preoperative thresholds for pulmonary valve replacement in patients with corrected tetralogy of Fallot using cardiovascular magnetic resonance. Circulation 2007;
  116:545-51.

 24. O‘Gara P, Sugeng L, Lang R et al. The role of imaging in chronic degenerative mitral regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging 2008;1:221-37.

 25. Nishimura RA, Otto C. 2014 ACC/AHA valve guidelines: earlier intervention for chronic mitral regurgitation. Heart 2014;100:905-7.

 26. Samad Z, Kaul P, Shaw LK et al. Impact of early surgery on survival of patients with severe mitral regurgitation. Heart 2011;97:221-4.

 27. Kramer CM, Barkhausen J, Flamm SD et al. Standardized cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) protocols, society for cardiovascular magnetic resonance: board of trustees task force on standardized protocols. J Cardiovasc Magn Reson 2008;10:35.

 28. Myerson SG, d’Arcy J, Christiansen JP et al. Determination of clinical outcome in mitral regurgitation with cardiovascular magnetic resonance quantification. Circulation 2016;133:2287-96.

 29. Aplin M, Kyhl K, Bjerre J et al. Cardiac remodelling and function in primary mitral valve insufficiency studied by magnetic resonance imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016;17:863-70.

 30. Abdulla J, Al-Zuhairi KSM, Amin S et al. Hjerte MR – et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab. Dansk Cardiologisk Selskab, 2017.

💬 0 Kommentarer

Right side

af Marianne Glavind-Kristensen | 23/03
1 Kommentar
af Mogens Hedegaard Ydemann | 23/03
4 kommentarer
af Morten Sodemann | 21/03
1 Kommentar
af Bjarne Fogh | 19/03
4 kommentarer
af Bjarne Fogh | 19/03
7 kommentarer
af Harald Møller | 16/03
1 Kommentar
af Morten Holm | 16/03
1 Kommentar
af Elo Aagaard Rasmussen | 16/03
1 Kommentar
af Annette Randløv | 18/03
1 Kommentar
af Morten Saaby Steffensen | 19/03
1 Kommentar