Skip to main content

Har Lægeforeningen mistet overblikket?

Direktør Jens Kr. Gøtrik, MedicoindustrienE-mail: jkg@medicoindustrien.dk

8. jun. 2007
2 min.

Lægeforeningen (læs delforeninger og Lægeforening) har for nylig tilsluttet sig en afkortning af turnusuddannelsen fra 18 måneder til 12 måneder. Jeg skal ikke her tage stilling til visdommen i selve afkortningen. Men at tilslutte sig en omlægning, hvor kravet om seks måneders turnus i almen praksis for alle bortfalder, forekommer helt hovedløst.

Alle, der beskæftiger sig med, hvordan man opbygger et sundhedsvæsen, der kan tilgodese de basale værdier, der er bred politisk enighed om, mener, at det helt nødvendige grundlag er en velfungerende almenpraksissektor. Danmark er verdensberømt for sin praksissektor. For eksempel har det amerikanske Institute of Medicine gentagne gange peget på, hvor vigtigt det er for et land at have en praksissektor i stil med den danske.

Alle taler om at sikre sammenhængende og gode patientforløb. En meget vigtig forudsætning, for at det kan lykkes, er, at læger (og andre sundhedsprofessionelle) har en basal viden om arbejdsvilkår og arbejdsmetoder i de forskellige sektorer. Især det lægelige samarbejde om visitation, arbejdsdeling mellem sektorerne etc. er afgørende.

Det er også helt nødvendigt, at læger i løbet af deres uddannelse får en forståelse for »de store« sammenhænge i sundhed og sygdom, herunder også en social forståelse. I en tid hvor den biomedicinske viden eksploderer og derfor fører til mere og mere specialisering, er der et skrigende behov for at værne om den del af den lægelige uddannelse, der koncentrerer sig om en bredere tilgang til faget.

At Lægeforeningen nu ofrer kravet om seks måneders turnus i almen praksis for at imødekomme et politisk krav om afkortning af turnusuddannelsen er helt uforståelig og ude af trit med en udvikling, der kræver stigende opmærksomhed om primærsektorens betydning for det samlede sundhedsvæsen.