Skip to main content

Hjerneskadeforening utilfreds med forløbsprogrammer

Landsformand for Hjerneskadeforeningen Niels-Anton Svendsen. E-mail: niels-anton@niels-anton.dk

1. jun. 2011
2 min.

INTERESSEKONFLIKTER: Ingen.

Med henvisning til Sundhedsstyrelsens svar på Aase Engberg & Grethe Andersens kronik [1], hvori det nævnes, at brugerorganisationerne - herunder også Hjerneskadeforeningen - er inddraget i det igangværende arbejde med udarbejdelsen af forløbsprogrammer på hjerneskadeområdet, skal jeg henlede opmærksomheden på følgende:

Det er korrekt, at Hjerneskadeforeningen deltager i dette arbejde, som er kommet i stand på baggrund af Hjerneskadeforeningens opfordringer til at få »oversat« redegørelsen om traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser fra 1997 (også kaldet Den nationale strategi), så den passer til den nye opgavefordeling, der var konsekvensen af strukturreformen.

Sundhedsstyrelsens formulering kan imidlertid af læseren opfattes som om, at Hjerneskadeforeningen dermed ubetinget står bag indholdet i de nye forløbsprogrammer.

Arbejdet med forløbsprogrammerne er endnu ikke endeligt afsluttet, men det står helt klart på nuværende tidspunkt, at Hjerneskadeforeningen ikke med forløbsprogrammerne får det, vi har efterlyst, og vi er derfor naturligvis kritiske, når Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed ikke klart vil synliggøre og forholde sig til de helt centrale problemstillinger, der fulgte i kølvandet på strukturreformen - ikke mindst i betragtning af, at den sundhedsfaglige indsats i betydelig grad skal løftes af kommunerne.

Skal der ikke ændres på opgavefordelingen, er eneste løsning en ændret organisering, hvor kommunerne går sammen om at skabe en organisatorisk ramme, som gør det muligt for dem at løfte deres myndighedsansvar på dette komplekse område på forsvarlig vis. Hjerneskadeforeningen har fremsendt et sådant forslag til Folketinget og fundet lydhørhed for ideen hos et flertal uden om regeringen.

De kommende forløbsprogrammer løser ikke de grundlæggende problemer, og da Hjerneskadeforeningen ikke vil tages til indtægt for noget, som vi ikke kan stå inde for, bedes denne notits bragt i Ugeskrift for Læger.

Referencer

  1. Engberg Aa, Andersen G. Hjerneskaderehabilitering i primærsektoren - en døende disciplin? Ugeskr Læger 2007:173:1456-7.