Skip to main content

Lægestudium i Aalborg - ikke blot et spørgsmål om lægemangel

Specialeansvarlige overlæger i Ortopædkirurgien, Region Nordjylland: Poul T. Nielsen, Steen Lund Jensen, Søren Eiskjær, Bent Lange, Knud S. Christensen & Charlotte Buch Gøthgen og Inge Lunding Kjær

25. sep. 2009
3 min.

Klinikchefer i Ortopædkirurgien: Overlæge Hans Peter Jensen, Klinik Aalborg, Overlæge Christian Pedersen, Klinik Farsø, Overlæge Søren Thomsen, Klinik Vendsyssel Hjørring

Overlæge Mogens Brouw Jørgensen, Klinik Vendsyssel Frederikshavn og Overlæge Hardy Christoffersen, Sygehus Thy-Mors

Selvom de tre eksisterende sundhedsvidenskabelige fakulteter i København, Odense og Århus har kapacitet til at uddanne det nødvendige antal medicinske kandidater, har der igennem de seneste mange år hersket lægemangel i landets yderdistrikter, herunder også i Nordjylland.

Årsagerne hertil er flere, men rekrutteringsgraden til lægestudiet er langt højere i områder omkring universiteter, som udbyder uddannelsen. Efter afsluttet universitetsstudium, vælger kandidaterne hospitaler og specialer i de kliniske basisforløb, og her spiller geografien den vigtigste rolle ved basislægernes valg af sted [1]. Endelig forbliver en større andel af kandidaterne bosiddende i området. I modsætning til øvrige regioner, vil udbuddet af praktiserende læger i Nordjylland falde kraftigt frem til 2020, og alene af den grund vil Region Nordjylland efterspørge flere speciallæger end den øvrige del af landet, og fremover vil der, som nu, fortsat være behov for rekruttering af udenlandske læger og ansættelse af lægevikarer (lægestuderende) ved regionens sygehuse samt mangel på alment praktiserende læger [2].

Aalborg Universitet udbyder allerede i dag uddannelser beslægtet med indholdet i den traditionelle lægeuddannelse (uddannelse i medicin med industriel specialisering, kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi, masteruddannelse i sundhedsinformatik m.m.). Ved fortsættelse af forskningsbaseret undervisning suppleret med problembaseret projektarbejde på basis af Aalborg Universitets model samt nye indfaldsvinkler til forebyggelse, diagnostik og behandling, både i det præ- og det postgraduate forløb, vil læger med uddannelse fra Aalborg Universitet kunne inspirere og påvirke kandidater fra de gamle universiteter og tilføre nyt blod rent lægefagligt. Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet står hermed godt rustet til at varetage teoretisk og klinisk undervisning, som lever op til høj international standard. Ved udflytning af Aalborg Sygehus til Aalborg Øst nær Universitetet vil der være skabt ideelle rammer omkring et kommende lægestudium.

Der er ved Aalborg Sygehus altid foregået en vis forskningsmæssig aktivitet, og selvfølgelig er denne blevet styrket ved samarbejdet med Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital. Dette forskningsmæssige samarbejde, bl.a. omkring ph.d.-studier, ophører jo ikke med oprettelsen af et lægestudium ved Aalborg Universitet, idet forskningsmæssigt samarbejde ikke alene er forankret i det universitære samarbejde, men også initieret i lægefaglige specialeselskaber, sponsoreret af industrien, forskningsrådsfinansieret eller udsprunget af personlige relationer.

Lægers videreuddannelse til speciallæge varetages i Videreuddannelsesregion Nord, og der er her et veletableret samarbejde mellem sygehusene i Region Nordjylland og Region Midtjylland, herunder også Århus Universitetshospital. Dette samarbejde forventes at fortsætte desuagtet oprettelsen af lægestudium i Aalborg.

Patientbehandling og de højt specialiserede funktioner placeres efter forudgående høring i specialeselskaberne og interregionalt samarbejde, in casu Region Nordjylland og Region Midtjylland, og placeringen godkendes i forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialegennemgang. Bevarelse af de højt specialiserede funktioner er altså ikke direkte knyttet til det nuværende samarbejde mellem Aalborg Sygehus og Aarhus Universitet om lægeuddannelsen. Regionens sygehuse vil fortsat være en del af et større konglomerat, hvor befolkningsgrundlaget på de specialiserede funktioner tilsammen er 1,8 mio. indbyggere og med forsknings-, uddannelsesmæssige og kliniske samarbejder.

Oprettelse af et nyt lægestudium ved Aalborg Universitet vil komplettere de eksisterende uddannelser og styrke sundhedsforskningen i bredeste forstand samt stimulere den sundhedsfaglige og medicotekniske udvikling til gavn for såvel regionen, Vestdanmark som hele landet.

Der er altså ikke blot tale om et initiativ til løsning af den fremtidige lægemangel i regionen.

Litteratur:

Referencer

  1. Bundgaard B. Basislægerne har valgt - pladserne i Århus gik først. Ugskr Læger 2009;171:2348-9.
  2. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen, 2008.