Skip to main content

Lean? Vi arbejder med patienter, ikke med biler

Anne Jung, overlæge

28. jan. 2013
2 min.

I efteråret 2010 besluttede direktionen på Amager Hospital, at hele Medicinsk Afdeling skulle arbejde efter leanmodellen. Vicedirektøren havde været på besøg i Geriatrisk Ambulatorium og der set de uoverskuelige bunker af uskrevne journaler med bånd, der væltede ud, så ambulatoriet blev udvalgt til pilot.

Vi - den ansvarshavende sygeplejerske og jeg - blev sendt på kursus sammen med ledelsen og direktionen. Vi byggede med Lego og analyserede sagsgange i et forsikringsselskab; alt sammen meget underholdende, men hvad skulle vi bruge det til?

Heldigvis blev vores implementering ledet af en af konsulenterne fra firmaet. Vi er en lille enhed, og både plejen og sekretærerne deltog i de ugentlige eftermiddagsmøder af halvanden times varighed. Der var indimellem megen frustration i alle grupper, men vi lærte om spildtid, ansvarsskift, henvisningens vej gennem systemet. Med stigende indsigt i hinandens arbejde fik vi ændret arbejdsgange, flyttet arbejdsopgaver, lavet skema for læge, pleje og sekretærer, arbejdsgangsbeskrivelser, lavet statistik for patientfremmøde, aflysninger, henvisninger og meget mere.

Vi har styringsreol, tværfaglig visitering, ugentligt driftsmøde, og 15 min sammen i køkkenet hver morgen, hvor vi også taler flow og bunkeafvikling.

Især har sekretærgruppens arbejde gennemgået store forandringer fra at servicere én læge til at rotere mellem flere funktioner. Vi endte med mindre spildtid, større arbejdstilfredshed, mindre ulønnet merarbejde til lægen, større patientsikkerhed og øget produktion. Patienttilfredsheden er 98%.

Vi løste opgaven så godt, at vi havde gæstevisit af nyuddannede leankonsulenter fra hele regionen.

Men vi oplever også, at ledelsen i forbindelse med organisationsændringer glemmer lean. Alle har gjort en stor indsats i implementeringsfasen, og også i dagligdagen kræver det en anden tankegang at arbejde efter lean. Flere tilfældigt dikterede løsninger fremstår for os alle som manglende respekt for den indsats og virker demotiverende, så produktionsøgningen, som initialt var 75% i ambulatoriet og 44% på sengeafdelingen, nu viser faldende tendens i ambulatoriet.

Så, ja: Lean og lignende organisationsmodeller kan optimere den kliniske produktion. Det er et stort arbejde at implementere. Det kræver ansvarlige læger, der i implementeringsfasen får den nødvendige tid (dvs. det kan blive nødvendigt med produktionsnedgang i denne fase), at alle fremadrettet respekterer den model, der er valgt, og at ledelserne bruger den valgte model som det ledelsesredskab, den også er.