Skip to main content

Lorig K, Homan H, Sobel D, Laurent D, Minor M. Patientuddannelse - at leve med kronisk sygdo

Overlæge Vibeke Binder & overlæge Christian Binder

5. dec. 2005
3 min.

Bogen er oversat og udgivet på foranledning af Sundhedsstyrelsen. Den henvender sig primært til mennesker, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Bogen er udarbejdet af en forfattergruppe på Stanford University Education Centre i USA, kendt for medlemmernes såvel teoretiske som praktiske pionerindsats inden for patientundervisning. Der er fokus på aktiv selvhjælp ved hjælp af resursemobilisering og forståelse af symptomer til brug for at udvikle tankens kraft til at mestre symptomer (kognitive mestringsteknikker). Bogens anvendelse i og uden for USA som grundlag for kursus- og læringsvirksomhed om aktiv selvhjælp er baggrunden for Sundhedsstyrelsens initiativ til og støtte af udgivelsen i håbet om, at udgivelsen vil understøtte mulighederne for patienterne til aktivt at tage vare på deres helbred.

Bogens er praktisk og med et generelt sigte. Den udfylder et klart behov for helt generel oplysning og vejledning af patienter med kroniske sygdomme – ud over den vejledning som sundheds- og socialvæsenet er forpligtet og indrettet til. Den lange liste af kroniske sygdomme omfatter kun somatiske sygdomme. Epilepsi og medfødte sygdomme er ikke nævnt. Bogen fokuserer på »værktøjer« og processer til mobilisering af egne og eksterne resurser til at bedre egen situation, fysisk som psykisk. Allerede i de indledende teoretiske afsnit motiveres læseren til at arbejde på aktiv selvhjælp med anvisning af metoder til at opstille målsætning, handlingsplaner og tjek af resultater. Der gøres forståeligt rede for forskellen mellem akut og kronisk sygdom og for de typiske problemer som smerte, træthed, kortåndethed, nedsat fysisk funktion og følelsesmæssige vanskeligheder som kroniske sygdomme kan forårsage. Der gives gode anvisninger på at forstå og håndtere generelle symptomer ved kroniske sygdomme. Der er en kort og klar udredning af forskel på nedtrykthed og depression. Afsnittene om kommunikation og om kærlighed og intimitet er skrevet med indlevelse og nænsomhed uden tab af fokus.

Bogen er kun delvis bearbejdet til danske forhold, hvad angår kapitlet om at finde resurser. Der savnes en omtale af, hvordan den danske hjælpe- og bistandsstruktur vi har, fungerer med patienten i centrum. Fordanskningen af retsregler, henvisning til myndigheder, institutioner, patientforeninger og andre hjælpeorganisationer er i orden. Væsentlige web- adresser er oplyst.

Bogen fremtræder tiltalende med let læselige typografi. Oversættelsen synes korrekt, men teksten ville flere steder have vundet ved at have været genskrevet på dansk og ikke kun oversat til dansk.

Vurderet ud fra sprog og indhold henvender bogen sig mere til den ældre generation af mennesker med kroniske sygdomme end til unge og yngre. Mange af de kroniske sygdomme optræder også hos unge, erhvervsaktive mennesker, et forhold som bogen ikke berører. Bogen er kulturelt præget af at være skrevet af og for amerikanere, men det er ikke en hindring for udbytte af læsningen.

Overlæge Vibeke Binder, e-mail: vibeke@binders.dk & overlæge Christian Binder

København: Komiteen for Sundhedsoplysning, 2005. 248 sider. Pris: 104 kr. Kan bestilles på kfs@sundkom.dkwww.sundhedsoplysning.dk ISBN 87-91321-06-9