Skip to main content

Mathiesen B, Stephensen N. Håndbog i forsikrings- medicin

Svend Schulze

1. nov. 2005
2 min.

Formålet med denne store håndbog er at beskrive forsikringsmedicin i bredeste forstand, således at både medicinske, forsikringsmæssige og juridiske aspekter er omfattet.

Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog, og man kan tilegne sig de fleste kapitler uden specialviden på området. Bogen er derfor et redskab, som kan anvendes af alle personer, som vil søge viden omkring forsikringsmedicin. Bogens 28 kapitler dækker et meget bredt spektrum, hvor alle aspekter af forsikringsmedicin er beskrevet. Der er megen fokus på Arbejdsskadestyrelsens virke samt Den Sociale Ankestyrelse. Der er glimrende kapitler, hvor Patientforsikringen, Patientskadeankenævnet og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn beskrives. I de fleste af kapitlerne er de relevante lovtekster eller bekendtgørelser indsat efter selve tek-sten, og i de enkelte kapitler er der mange gode illustrerende eksempler på faktiske sager.

Der er meget omfattende gennemgange af udfærdigelse af attester og erklæringer, som vil være en god hjælp for mange, som skal udfærdige deres første attester og speciallægeerklæringer.

Specielt fremragende er matrixerne til speciallægeerklæring inden for diverse specialer såsom neurologi/neurokirurgi, arbejdsmedicin, ortopædkirurgi m.v. Herudover er der en glimrende beskrivelse og forklaring omkring Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, ligesom der er fortegnelse over erhvervssygdomme.

Bogen er til trods for de mange lovtekster let tilgængelig, bl.a. på grund af de mange illustrerende eksempler, og den kan anbefales til læger med speciel interesse inden for forsikringsmedicin, men bør herudover være at finde på enhver klinisk afdeling. Bogen udfylder et stort tomrum og er et godt arbejdsredskab i en tid, hvor der er tiltagende fokus på patientsikkerhed.

København: Lægeforeningens forlag, 2002.

541 sider. Pris: 875 kr.

ISBN 87-7891-055-2