Content area

|

Nonmelanom hudkræft i Danmark har behov for nationalt samarbejde og retningslinjer

Betegnelsen NMSC dækker over flere undertyper af varierende aggressivitet og sygdomsbyrde for den enkelte patient, og er den hyppigste form for kræft i Danmark med over 15.000 nye tilfælde pr. år. Incidens og prævalens forventes at stige som følge af den demografiske udvikling.
Forfatter(e)
Anne Sofie Krogh Holdam, reservelæge, ph.d.-studerende, Plastikkirurgisk Sektion, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus & Vibeke Koudahl, Formand for Dansk Multidisciplinær Non-Melanom Hudkræft Gruppe, specialeansvarlig overlæge, ph.d., Plastikkirurgisk Sektion, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus. E-mail: vibeke.koudahl@rsyd.dk. Interessekonflikter: ingen.

Der er i Danmark fokus på lighed inden for behandling af kræft og det faktum, at der ikke er lighed. Det gælder såvel mellem patienter, hvor den enkeltes ressourcer og geografiske tilhørsforhold influerer på, hvilke tilbud man får og kan tage imod, som mellem de forskellige kræftformer, hvor nogle tildeles mere opmærksomhed end andre [1].

Nonmelanom hudkræft (NMSC) er den hyppigste form for kræft i Danmark med over 15.000 nye tilfælde pr. år [2]. Incidens og prævalens forventes at stige som følge af den demografiske udvikling.

Betegnelsen NMSC dækker over flere undertyper af varierende aggressivitet og sygdomsbyrde for den enkelte patient. Der er en tendens til primært at huske, at basalcellekræft er fredeligt og ikke spreder sig, mens der er mindre opmærksomhed på basalcellekræfts potentiale til infiltrativ vækst i f.eks. øjenlåg og de væsentligt mere aggressive forløb af pladecellekræft hos immunkompromitterede patienter.

Som kræftform er NMSC overset og underbehandlet. En stor andel af patienterne har høj alder og andre sygdomme, de har få ressourcer og er afhængige af hjælp fra andre. Behandling udskydes ofte, til sygdommen er lokalt avanceret. Her er behandlingen kompleks og skal afvejes i forhold til den samlede livssituation [3, 4].
NMSC håndteres på tværs af specialer og sektorer. Lavrisikotumorer og feltbehandling varetages i dermatologisk regi, mens højrisikotumorer, hvor der anbefales operation eller strålebehandling, vanligvis varetages i plastikkirurgisk eller onkologisk regi [5]. Patienterne har ofte parallelle forløb i flere specialer for at sikre en samlet god kontrol af sygdommen. Patientgruppen vil have gavn af et øget fokus på multidisciplinært og tværsektorielt samarbejde, og området bør organisatorisk være repræsenteret på niveau med de øvrige kræftformer i Danmark.

Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi og Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi drøftede situationen i 2019 og kunne på tværs af specialerne konstatere, at man havde en fælles forståelse af situationen og så et behov for samarbejde på tværs af specialer og sektorer. Selskaberne indledte et samarbejde med Dansk Patologiselskab og Dansk Selskab for Almen Medicin om etablering af en dansk multidisciplinær nonmelanom hudkræftgruppe (DHG).

DHG’s formål er at fremme behandlingen af NMSC gennem nationale kliniske retningslinjer med fokus på forløb, god kvalitet og fornuftig anvendelse af ressourcer på tværs af regioner og specialer. Intentionerne i samarbejdet blev indledningsvist drøftet med Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, hvor begge instanser hilste initiativet velkomment. Efterfølgende er de drøftet med Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) i forhold til en forankring på niveau med de øvrige DMCG’ere, og fra 2021 er DHG en del af DMCG.dk. På vegne af styregruppen i DHG vil vi benytte lejligheden til at sige tak for den opbakning og hjælp, som DHG har fået til at få organisationen på plads i de rette rammer.

Parallelt med arbejdet med de organisatoriske rammer har DHG indledt arbejdet med nationale retningslinjer for NMSC. Oplevelsen i alle specialer var, at behovet for landsdækkende kliniske retningslinjer var presserende. Gruppen har nu fået de første erfaringer med multidisciplinære retningslinjer, og organisation kan i næste fase foldes ud fra en relativt overskuelig styregruppe til en egentlig national DMCG med væsentligt flere aktører.

DHG har valgt at begynde med en retningslinje for organtransplanterede patienter, hvor risikoen for pladecellekræft er mangedoblet, og forløbet ofte er aggressivt. Retningslinjen er aktuelt i høring ved de relevante lægevidenskabeligt selskaber og forventes vedtaget i foråret. Vi håber, at der bliver taget godt imod den, når den skal indarbejdes i det kliniske arbejde.

Vores håb er, at vi med en DMCG for NMSC får skabt de rette rammer for fagpersoner til arbejdet med NMSC, og at der kommer øget fokus på sygdommen. Patienter med NMSC fortjener behandling og opfølgning på linje med andre kræftsygdomme i Danmark.

Blad nummer: 

Referencer

  1. Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Social ulighed i kræft i Danmark. Kræftens Bekæmpelse, 2019.

  2. Kræftens Bekæmpelse. https://www.cancer.dk/hudkraeft-hudcancer/statistik-hudkraeft/statistik-basalcelle-og-pladecelle/ (14. mar 2022).

  3. Garcovich S, Colloca G, Sollena P et al. Skin cancer epidemics in the elderly as an emerging issue in geriatric oncology. Aging Dis. 2017;8(5):643-661.

  4. Sreekantaswamy S, Endo J, Chen A et al. Aging and the treatment of basal cell carcinoma. Clin Dermatol. 2019;37(4):373-378.

  5. Krammer CW, Akram J, Vestergaard T et al. Behandlingsalgoritme for nonmelanom hudcancer. Ugeskr Læger. 2018;180:V01180044.

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer