Skip to main content

Physical medicine & rehabilitation. 3rd edition

Professor Michael Kjær E-mail: mkjaer@mfi.ku.dk

8. jun. 2007
2 min.

Denne omfattende lærebog om rehabilitering er opfølgning på en bog, som første gang udkom i 1996, og denne udgave er blevet betydeligt revideret med adskillige nye afsnit. Med sine 61 kapitler på i alt 1.472 sider dækkes emnefeltet virkelig bredt og godt ind. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit; nemlig 1) »Evaluering«, 2) »Behandling« og 3) »Kliniske problemstillinger«. I hver af disse dele findes der adskillige fremragende kapitler.

Under »Evaluering« er der en meget grundig gennemgang af undersøgelsesmetoder, og idet bogen generelt er rigt illustreret, er den meget brugervenlig, også i uddannelsesøjemed. I afsnittene omkring »Behandling« kan man slå langt de fleste behandlingsformer i relation til rehabilitering op og få en glimrende indføring heri. Endeligt er kapitlerne under »Kliniske problemstillinger« fint emneinddelt, og der er rigtig god mulighed for at benytte bogen som klinisk opslagsbog og meget hurtigt kunne orientere sig inden for relevante kliniske problemstillinger. Den er rigt illustreret med cases og tager i flere af de afsluttende kapitler udgangspunkt i de kliniske problemstillinger, som bestemte patientgrupper måtte have.

Som afslutning er der et ganske fremragende indeks, som gør, at man hurtigt kan orientere sig i bogen. Det faktum, at stort set alle bogens forfattere på nær to er fra USA, ses naturligvis i visse dele af formuleringerne og i den meget stringente tilgang til, om hvorvidt personer opfylder eller ikke opfylder kriterier for at få tildelt (bevilget) behandling. Dette er imidlertid ikke nogen ulempe og generer ikke den dybdegående tilgang til emnet.

Skal man overhovedet være en smule kritisk over for den aktuelle bog, kan man sige, at den næsten 100 sider lange tilgang til elektrodiagnostik står lidt i modsætning til, hvilket omfang denne har i den kliniske virkelighed i relation til diagnosticering og monitorering af genoptræningsforløb. Endelig kan man sige, at selv om der er ganske fyldige referencer ved hvert kapitel, er visse af kapitlerne præget af, at referencerne er givet til oversigtsartikler. Lidt ironisk er bogens korteste kapitel (kapitel ni) et, der har titlen »Evidensbaseret genoptræning«. Det dækker dog over det faktum, at der i dette kapitel blot opstilles kriterier for, hvornår noget er evidensbaseret nok. Ikke desto mindre giver bogens mange emner et indtryk af, at selv om der er god dokumentation for flere genoptræningsregimer, og at dette langt fra har ført til indførelse af disse i den kliniske dagligdag, er der stadig rige muligheder for forskningsmæssigt at kunne dokumentere rehabiliteringsregimer langt stærkere end tilfældet er i dag.

Alt i alt en glimrende opslagsbog, som bør findes på enhver afdeling, som har at gøre med rehabilitering af patienter med kronisk sygdom.