Skip to main content

Rapport om dansk børneaudiologi - forslag til forbedringer

Jeritslev K, Madsen S, Nielsen P, Parving A.

2. nov. 2005
2 min.

Medfødt høretab forekommer i Danmark hos ca. 1,5 per 1.000 nyfødte. Imidlertid opspores og identificeres disse med stor forsinkelse. Undersøgelser afslører en medianalder på 24 måneder. Målet er en identifikation og iværksættelse af behandling før seks måneders alderen af hensyn til den sproglige, kognitive, emotionelle og sociale udvikling. Med baggrund i denne problemstilling og et ønske om at opstille nationale anbefalinger og retningslinjer for den samlede børneaudiologiske service - fra opsporing til behandling og opfølgning - tog Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS) initiativ til et tværfagligt udredningsarbejde. Der har været nedsat fem arbejdsgrupper, alle repræsenterende forskellige fagpersoner og forældre. Resultatet foreligger nu i en rapport, som beskriver forskellige metoder til forbedret opsporing, diagnostik med henblik på fastlæggelse af høretærskler og evaluering af årsager til høretab hos børn, retningslinjer for høreapparattilpasning, og foranstaltninger omkring sprog, tale, og sociale problemstillinger. Forældrene beskriver i et selvstændig kapitel deres behov og ønsker. I rapporten er opført anbefalinger vedrørende den fremtidige organisation og det nødvendige faglige indhold. Det anføres, at en kvalificeret og optimal børneaudiologisk service i Danmark kun kan opnås ved en samling af den kliniske børneaudiologiske funktion (diagnostik og høreapparattilpasning) i 3-4 centre, der skal være børnevenligt indrettede og være udrustet med det nødvendige apparatur. Der skal indføres en hospitalsbaseret universel neonatal hørescreening med en national dækningsgrad på >90%. Rapporten beskriver herudover retningslinjer for opfølgningen af høreapparatbærere, udarbejdelse af informationsmateriale, forskning, registrering og kvalitetsudvikling.

Rapporten, der er udgivet af Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, er velskrevet og informativ og bør således kunne danne grundlag for et forbedret fremtidigt børneaudiologisk tilbud i Danmark. Et hjertesuk må der imidlertid lyde fra anmelderen: Der er i forordet og rapporten i øvrigt intet anført om målgruppen for rapporten, og der er ikke givet anvisninger til, hvordan anbefalingerne kan/skal udmøntes i praksis. Vi må håbe de ansvarlige sygehusmyndigheder får kendskab til rapportens eksistens og indhold.

Virum: Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, 2001.

96 sider. Fås ved henvendelse på VCddh@kbhamt.dk

ISBN 87-90639-14-6.

John R. Østergaard