Skip to main content

Sundhedsret - for sygeplejersker

Overlæge Agnes Hauberg E-mail: ah@pkn.dk

8. jun. 2007
2 min.

Bogen giver et fint overblik over den ret omfattende ændring af lovgivningen på sundhedsområdet, som er sket i forbindelse med kommunalreformens gennemførelse, med vægten lagt på sundhedspersonalets pligter, patienternes rettigheder og klage- og erstatningssystemet, dvs. de dele af sundhedsretten, som personalet oplever som mest relevant i deres daglige virke.

I første del, En juridisk referenceramme, ses en indføring og diskussion af centrale begreber som værdighed, integritet og selvbestemmelse. Begreberne anskueliggøres fra flere vinkler, hvilket fremmer forståelsen.

I afsnittet om retssikkerhed beskrives bl.a. forvaltningsrettens formål, herunder legalitetsprincippet, kravet om et klart og tydeligt lovgrundlag og muligheden for at afprøve en myndigheds afgørelse, og der diskuteres kravene om klare og entydige regler over for mere skønsmæssige afgørelser, som kan tilgodese udvikling og den enkeltes behov.

Det understreges, at juridiske begreber ikke altid er entydige, men også er genstand for fortolkning og diskussion.

I anden del, Pligter, beskrives pligter, herunder indholdet i en autorisation på sundhedsområdet og pligter forbundet hermed.

I kapitel fem finder vi således en indgående beskrivelse af autorisationslovens særlige bestemmelse om at vise omhu og samvittighedsfuldhed, hvor det betones, at denne pligt indeholder såvel en retlig som en faglig standard.

I kapitel seks om tavshedspligt redegøres for baggrunden for tavshedspligten, nemlig at patienterne kan videregive meget personlige oplysninger for at opnå en optimal behandling i tillid til, at de ikke videregives. Tavshedspligtens omfang og grænser drøftes, og emnet er som overalt i bogen rigt illustreret med konkrete eksempler.

I tredje del, Rettigheder, beskrives patientens ret til behandling, retten til selvbestemmelse, det informerede samtykke og retten til aktindsigt i egen journal. I særlig grad om det informerede samtykke findes en nyttig baggrundsviden for et emne, som er et vigtigt omdrejningspunkt i den kliniske hverdag.

I fjerde del, Ansvar, finder vi de centrale sundhedsmyndigheders forskellige roller beskrevet, herunder indrapporteringssystemet om utilsigtede hændelser og klage- og erstatningssystemet.

Sundhedsrettens regler er jo i væsentligt omfang fælles for det samlede sundhedspersonale, og bogen kan med stort udbytte læses af såvel stud.med.er som færdiguddannede læger: Den vil utvivlsomt også blive benyttet som en givtig opslagsbog, når man har brug for viden i de mange forskellige, konkrete situationer, som hverdagen byder på for læger i klinikken.