Skip to main content

Går Peter Gøtzsche eller går han ikke?

Cochrane-samarbejdet ekskluderede lederen af det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, i går fra bestyrelsen og selve netværket. Ved samme lejlighed afsatte de ham også som leder af det nordiske center. Eller gjorde de? Mens vi venter på svar, har ugeskriftet gennemtrawlet advokatrapporten, der lå til grund for eksklusionen. Lystig læsning.
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk og Anders Heissel, ah@dadl.dk
27. sep. 2018
08 min

Det internationale Cochrane forskersamarbejde fyrede i går professor, dr. med. Peter Gøtzsche fra posten som leder af det Nordiske Cochrane Center. Det skete med enstemmighed efter et telefonisk bestyrelsesmøde tirsdag aften.

Formelt afviste bestyrelsen - som nu kun består af seks personer mod normalt 13 - Peter Gøtzsches appel mod udsmidningen af bestyrelsen og samarbejdet, som var sket en uge inden.

Men nu var han altså også fjernet som leder af det center, han selv havde grundlagt, skaffet finansiering til og stået i spidsen for siden 1993.

Peter Gøtzsche afviser over for ugeskriftet.dk, at Cochrane samarbejdet overhovedet har lov til at ekskludere ham fra det nordiske center.

Så er han eller er han ikke leder af centeret?

Rigshospitalet, hvor det Nordiske Cochrane center har hjemsted, har været præget af mødeaktivitet hele dagen, og hospitalets vicedirektør Per Jørgensen vil i dag kun sige:

”Rigshospitalet afventer en formel henvendelse fra Cochrane og vil herefter gå i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om den eventuelle videre proces”.

Rigshospitalet løfter dog sløret for, hvad det selv mener som udgangspunkt: "at det er Rigshospitalet, der som administrativ værtsinstitution skal udpege eller afskedige den konkrete leder" af det Nordiske Cochrane Center.

Men hvad siger reglerne om det hele? Ikke meget.

Journalist og forfatter Alan Cassels, der har skrevet en bog om Cochrane netværkets historie, forklarer, at der ikke findes nogen præcedens for den situation, hverken netværket eller et af centrene står i nu.

"Et Cochrane medlem her (Alan Cassels bor i Vancouver, Canada, red.) fortalte mig, at hvis man smides ud af Cochrane, så er man ude, og man kan ikke udføre Cochrane-arbejde", siger han.

Deraf følger spørgsmålet om, hvad Cochrane-arbejde er? Kan man f.eks. være leder af et Cochrane-center med en række Cochrane-medlemmer som ansatte uden selv at være med i samarbejdet?

Kan Peter Gøtzsche pille "Cochrane" ud af centerets navn, sikre sig, at centerets økonomiske fundament - primært den danske finanslovsbevilling - er intakt, og ganske enkelt fortsætte som hidtil?

Her er advokatrapporten

Mens den lægevidenskabelige verden venter på svar på disse spørgsmål, har Peter Gøtzsche på sin personlige hjemmeside offentliggjort den advokatrapport, som bestyrelsen begrundede eksklusionen af ham med.

Bestyrelsen har hidtil fastholdt, at rapporten ikke kunne lægges åbent frem - i det mindste ikke i dens helhed - af juridiske årsager og af personalemæssige hensyn. Nu har Peter Gøtzsche så gjort det selv.

Kernespørgsmålet er: har Peter Gøtzsche i tilstrækkeligt omfang skelnet mellem, hvornår han har optrådt som sig selv, og hvornår han har repræsenteret Cochrane? F.eks. i offentlige debatter om psykofarmaka og HPV-vaccine. Er svaret nej, har han overtrådt Cochranes talsmandpolitik, som blev indført i 2015.

Det spørgsmål har optaget Cochrane samarbejdet i årevis, og det fremgår tydeligt af de mange papirer på Peter Gøtzsches hjemmeside - ikke kun advokatrapporten - at netværket har holdt godt øje med bl.a. den danske debat.

For eksempel affødte et kort tweet i marts fra den danske lektor på Syddansk Universitet, klinisk farmaceut, ph.d. Anton Pottegaard, om dette spørgsmål en respons fra netværket, som har brugt det i sin argumentation.

Anton Pottegaard har dog ikke efterfølgende lanceret en officiel klage. Blot stillet spørgsmålet i relation til en konference i Nyborg.

Kommer svaret så i advokatrapporten?

Først og fremmest noterer Thomas Grant - advokaten - sig, at de forskellige centre historisk har ageret med en vis autonomi.

"Indtil for nylig har der ikke eksisteret skriftlige aftaler eller aftalememoranda mellem Cochrane og de nationale enheder", som han skriver.

Han tilføjer, at han tillægger denne historiske autonomi høj vægt.

For på det seneste har Cochrane samarbejdet påbegyndt en opstramning af disse temmelig løse bånd mellem det internationale niveau og de vidt spredte centre. En professionalisering, om man vil.

Så nu er der udfærdiget bl.a. en samarbejdsaftale, som det Nordiske Cochrane Center ifølge advokaten ganske vist ikke formelt har underskrevet, men hvis betingelser er bekræftet af Peter Gøtzsche via e-mail.

Disse betingelser indebærer bl.a., at det nordiske center skal støtte Cochranes mission og principper, organisatoriske strategier og mål som defineret af Cochranes bestyrelse.

På dansk: det nordiske center skal rette ind efter Cochrane og kan ikke bare gøre hvadsomhelst.

Selve klagerne

Hvad angår selve de klager, Cochrane har modtaget over Peter Gøtzsche, opremser advokatrapporten stort set alle de emner, der også har været intenst debatteret i Danmark: er det OK for det nordiske center at kritisere Cochrane reviews? I så fald hvordan? Med andre ord: er talmandspolitikken overtrådt?

Det benægter Peter Gøtzsche og fremfører bl.a. at politikken i sig selv ikke er helt klar og tydelig, og han mener, den er blevet anvendt på andre måder over for ham end over for andre Cochrane-forskere.

Af de mange faktaintense sider fremgår tydeligt, at forholdet mellem Peter Gøtzsche og Cochranes administrerende direktør Mark Wilson, er slemt, rigtig slemt endda. Wilson er den mand, der har den direkte kontakt med Peter Gøtzsche i forbindelse med de mange spørgsmål og klager, og i materialet forekommer f.eks. påstande om, at Mark Wilson har råbt ad Peter Gøtzsche og "tabt besindelsen".

Herefter beskyldte Mark Wilson Peter Gøtzsche for at "lyve", en opførsel, Peter Gøtzsche kalder "bølleagtig".

Ganske kort tid efter, at advokaten udfærdigede sin rapport, skulle Peter Gøtzsche selv blive udskilt af Cochrane fællesskabet med en lignende begrundelse: "gentagne tilfælde af dårlig opførsel".

Af en advokatrapport at være, byder denne således på ganske livlig læsning.

Konklusioner

Endelig når advokaten frem til sine konklusioner. Først og fremmest minder han om, at hans rapport er blevet speedet op, så den faktisk ikke er helt færdig.

Men nogle resultater når han dog til alligevel.

Han affærdiger bl.a. en del af klagerne mod Peter Gøtzsche som for gamle - mange af dem handler f.eks. om tilfælde fra før, talsmandspolitikken i Cochrane blev indført.

Men advokaten er klokkeklar, hvad angår den rolle, som centrene indtager i dag: der skal skelnes mellem det, der siges og gøres i Cochranes navn og personlige udtalelser og personlige interesser.

Som han skriver: "... der er en dyb forskel i opfattelsen mellem Mark Wilson og Peter Gøtzsche, hvad angår Cochrane centrenes autonomi. Mit synspunkt er, at Peter Gøtzsche har misforstået denne position. Set gennem denne linse forekommer det mig, at Peter Gøtzsche har handlet i modstrid med samarbejdsaftalen..." Her følger så en række konkrete eksempler.

Så Gøtzsches uvenner kan juble? Nix, tro om igen. Peter Gøtzsches forseelser er nemlig efter advokatens mening ikke af en sådan karakter, at han fortjener at blive straffet for dem.

I stedet for at gøre dette spørgsmål til genstand for en "disciplinærsag", opfordrer advokaten Cochranes bestyrelse til at få gjort det klart, hvor grænserne for de enkelte centres autonomi egentlig går. Den måde, som Wilson og Gøtzsche fortolker dem på, er ikke i samklang.

Peter Gøtzsche har fremført, at talsmandspolitikken er utydelig, og her får han medhold af advokaten.

Det er svært at overholde enhver politik, når ingen i realiteten ved, hvad den indeholder.

Overordnet finder advokaten, at Peter Gøtzsche ikke er skyldig i de konkrete anklager, men at han nok har overtrådt talsmandspolitikkens "ånd". Det er imidlertid ikke det samme, som at overtræde dens "bogstav".

Både hvad angår centrenes autonomi og talsmandspolitikken har advokaten sympati for såvel Peter Gøtzsche som Mark Wilson. Uanset hvor uenige de har været, så har de begge hver især været i god tro.

Hvad med Gøtzsches klager mod Wilson?

Advokatens rapport går derefter i krig med de klager, som Peter Gøtzsche har rettet mod Mark Wilson for dårlig ledelse, bl.a. "management by fear". Ikke skyldig, siger advokaten.

Gøtzsche har også beskyldt Wilson for at være en bølle. Her konkluderer advokaten med en sprogbrug, der kalder på smilebåndet:

"Uden at vise nogen disrespekt for Mark Wilson, så kan jeg ikke se, at nogen skulle kunne være bange for ham; allermindst Peter Gøtzsche, som jeg tænker er en mand med stor (og hvis jeg må tilføje, fortjent) selvtillid. Det er usandsynligt, at han skulle kunne intimideres af nogen".

Og nej, Mark Wilson kontrollerer ikke bestyrelsen, ligesom han heller ikke har fiflet med mødereferater, mener advokaten.

Overordnet

Det overordnede indtryk af advokatrapporten - som advokaten til slut beklager er meget lang, han har ikke haft tid til at gøre den kortere, som han skriver - er dette:

Det kan godt være, at Peter Gøtzsche har været lidt for tæt på grænserne for, hvad han kan tillade sig, og han har nok brændt sig lidt på talsmandspolitikken, men reglerne er uklare, og han har ikke gjort det i en sådan grad, at det bør udløse strafforanstaltninger.

Budskabet fra advokaten er derfor i virkeligheden rettet mod bestyrelsen i Cochrane samarbejdet: få styr på jeres regler og politikker, så der ikke er nogen tvivl om dem. Det kan kun gå for langsomt.

Faktaboks

Fakta

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen