Skip to main content

Ændret turnusfordelingssystem - ja tak - men hvordan?

Steen Olesen, formand for FAYL's Forsknings- og Uddannelsesudvalg
1. nov. 2005
04 min

Filip Krag Knop retter i sin kronik i UfL nr. 9 af 24. februar 2003 endnu engang opmærksomhed mod turnusordningen eller rettere fordelingsmetoden.

Filip Krag Knop tager udgangspunkt i en af sine venners oplevelser med turnusordningen. Vedkommende vil på grund af et højt lodtrækningsnummer blive sendt til »en afkrog af Danmark i 1½ år« med tilhørende konsekvenser af menneskelig, social og faglig karakter, medmindre han kan betale sig fra denne deportering.

Den nuværende fordelingsmetode går ud på, at man anfører sine prioriteringer blandt de amter/H:S, hvor man ønsker sin turnusuddannelse.

Muligheden for at få det ønskede amt/H:S afhænger så af det tildelte lodtrækningsnummer - jo lavere nummer desto bedre er chancen for at få sine ønsker opfyldt.

Filip Krag Knop foreslår, at man i stedet for denne fordelingsmetode lader de enkelte sygehuse opslå disse stillinger på almindelige markedsvilkår. Stillingerne besættes således blandt de nyuddannede læger som søger stillingerne, og ansættelse sker efter konkret vurdering.

Filip Krag Knop finder, at en sådan markedsordning vil mindske »læderingen« af turnuslægernes personlige netværk.

Han mener desuden, at man bedre vil kunne fastholde arbejds- og forskningsmæssige kontakter etableret igennem studietiden, og at en markedsordning vil virke animerende for afdelingernes engagement i udviklingen af turnusuddannelsen. Endelig vil man eliminere det sortbørsmarked, hvor det er muligt at købe sig til et »bedre« turnusamt.

Filip Krag Knop skitserer i sin kronik forskellige af de kritikpunkter, som han har mødt i forbindelse med et sådant forslag, og som han kommenterer.

Der er imidlertid et forhold, som Filip Krag Knop ikke kommer ind på.

Et turnusfordelingssystem baseret på ansættelse efter opslag - altså på markedsvilkår med fri konkurrence blandt ansøgerne - forholder sig ikke til, hvorledes man sikrer sig, at alle nyuddannede læger rent faktisk, uden forsinkelse, kan få den turnusuddannelse, der er helt nødvendig for at komme i gang med den egentlige speciallægeuddannelse.

Et fordelingssystem baseret på markedsvilkår må nemlig også indebære, at arbejdsgiveren kan sige nej tak til nogle ansøgere, hvis man ikke af den ene eller den anden grund finder en ansøger kvalificeret eller i øvrigt bare uønsket.

Resultatet af dette er tosidigt. For det første kan det betyde en forsinkelse af en række nyuddannede lægers mulighed for at komme i gang med speciallægeuddannelsen, hvilket går stik imod intentionerne om at få gjort alle læger til speciallæger så hurtigt som muligt.

For det andet kan det betyde arbejdsløshed blandt de nyuddannede læger, idet man ikke med en markedsordning samtidig kan sikre, at alle nyuddannede læger vil få en turnusuddannelse. Hele fundamentet for fri markedsansættelse er netop arbejdsgiverens fri ansættelsesret - dvs. retten til selv at afgøre, hvem man vil ansætte.

Derudover er det uundgåeligt, at selv i en optimal markedssituation, hvor alle udbudte turnusstillinger besættes, vil der ske en stor forsinkelse i påbegyndelsen af mange nyuddannede lægers turnusuddannelse, fordi mange vil skulle gennem en del ansøgninger, førend hele kabalen går op. Dette finder jeg ikke ønskeligt - og slet ikke når vi er enige om, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at få os gjort til speciallæger så hurtigt som muligt. Her skal man også huske på, at jo hurtigere man bliver færdig med sin speciallægeuddannelse, jo hurtigere »befrier« man sig for pendlingen forskellige steder i landet for at få sin speciallægeuddannelse.

I FAYL finder vi heller ikke, at den nuværende fordelingsmetode er optimal.

Vi har derfor sammen med Gruppen af Yngste Læger (GYL) foreslået Sundhedsstyrelsen, at man ændrer den nuværende fordelingsmetode. Principperne i forslaget er:

  • Fortsat tildeling af lodtrækningsnummer ved Notarius Publicus

  • Direkte kontakt mellem den enkelte kandidat og et centralt fordelingssted (f.eks. on-line) på baggrund af lodtrækningsnummeret

  • Valg af turnusamt efter hvad der er tilbage, når det bliver ens tur

  • Afskaffelse af yderamtsordningen

Et sådant fordelingssystem betyder, at turnuslægen foretager et direkte valg af sit kommende turnussted. Selvom man ikke hermed udelukker muligheden af, at en læge skal have sin turnusuddannelse et sted, der ikke står højt på ønskesedlen, har man dog opnået en vis grad af indflydelse på sin nære fremtid.

Sundhedsstyrelsen er principielt enig i et sådant forslag.

Vi håber derfor, at vi i løbet af en overskuelig fremtid vil have et nyt turnusfordelingssystem, hvor man har reduceret manglerne i turnusfordelingen og samtidigt sikrer, at alle nyuddannede læger får den helt fundamentale turnusuddannelse, og at dette sker med minimal ventetid.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen