Skip to main content

Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP) – resumé af årsrapport 2021

CPOP er en tværsektoriel og tværfaglig klinisk landsdækkende kvalitetsdatabase af høj regional kvalitet, med stigende og ensartet kvalitet i kommunerne.

 

Christina Høi-Hansen (formand), Helle Maegaard Siggaard (næstformand), Mette Johansen (national koordinator), Tina Udemark Pasgaard, Christina Esmann Fonvig, Helle Snefstrup Poulsen, Line Kjeldgaard Pedersen, Gija Rackauskaite, Jeanette Kristensen, Mette Røn Kristensen, Mogens Wiederholt, Annette Odby (kontaktperson, RKKP), Andrea Bautz (datamanager, RKKP), Christina M. Stapelfeldt (epidemiolog, RKKP). Interessekonflikter ingen

26. okt. 2022
3 min.

CPOP-databasen omfatter børn og unge i alderen 0-15 år med hjerneskaden cerebral parese (CP) (N = 1.367) i Danmark. Det er tilfredsstillende, at alle standarder for indikatorer, der afspejler indsatser i regionalt regi, er opfyldt på landsplan i 2021. Det gælder røntgenundersøgelse ift. at vurdere graden af hofteluksation (Indikator 1), neuropædiatrisk verificering af, om barnet inden det 5. leveår opfylder kriterierne for CP-diagnose (Indikator 4) og andelen af børn og unge med CP, der ikke udvikler hofteluksation (Indikator 6). Styregruppen glædes over, at andelen af børn uden selvstændig gangfunktion (svarende til Gross Motor Function Classification System GMFCS III-V) er faldende, og dermed at flere børn med selvstændig gangfunktion (GMFCS I-II) er stigende.

Der er 5 indikatorer, der afspejler fysio- og ergoterapeutisk indsats samt tværfaglig opfølgning i kommunalt regi. Målopfyldelse ved disse indikatorer er generelt rigtig flot stigende på landsplan sammenlignet med 2020, men er fortsat under de fastsatte standarder. Til trods for COVID-19-belastningen i sundhedsvæsenet har regioner og kommuner således formået at løse opgaverne relateret til CPOP.

For første gang er Indikator 7 (Grovmotorisk funktionstest med Gross Motor Function Measure (GMFM)) og Indikator 8 (Vurdering af kommunikation med Communication Function Classification System (CFCS)) vurderet op imod en standard på ≥ 90 % hhv. ≥ 85 %. Der ses en høj, ensartet og over tid stigende kvalitet i vurderingen af kommunikation uden dog at opfylde standarden; regionalt varierer andelene fra 63 % i Region Sjælland til 84 % i Region Nordjylland.For den ergoterapeutiske Indikator 3 (Vurdering af håndfunktion) opfyldes standarden på ≥ 85 % ikke på landsplan eller på regionalt niveau (Tabel 1). Der arbejdes med forbedringer i den kommunale opfølgning, hvilket afspejles i stigende antal kommuner, som opfylder standarden sammenlignet med 2020 og 2019 (Tabel 1). Men der er et stykke vej til opnåelse af kvalitetsstandarden, hvilket kan skyldes, at der er færre børn, der følges af en ergoterapeut, og at der generelt er færre ergoterapeuter inden for CP-området. Det er glædeligt, at bundniveauet er hævet ift. 2020, men det er bekymrende, at der fortsat er kommuner, hvor der ses opfyldelse på 0-29 %, når 67,6 % af de inkluderede børn og unge med CP har et Manual Ability Classification System (MACS)-niveau på II-V, indikerende et behov for ergoterapeutisk opfølgning.

Tabel 1
Tabel 1

Styregruppen anbefaler følgende ift. at forsætte den positive udvikling i den tværsektorielle og -faglige opfølgning af børn og unge med CP:

  • Fortsat fokus på og øget indsats for sundhedsfaglig koordinering og ledelse af CPOP i kommunalt regi.
  • Løbende opfølgning på implementering af samarbejdsaftalerne i regioner og kommuner, så alle børn og unge med CP tilbydes anbefalet tværfaglig opfølgning.
  • Standard på Indikator 2 og 7 nedjusteres til ≥ 85 % tilsvarende de øvrige kommunalt forankrede indikatorer (3 og 8).
  • CPOP ønskes at omfatte børn og unge < 18 år.
  • Udvikling af ny indikator, der kan afspejle kvaliteten i behandling ift. tidlig diagnosticering. Forskning viser, at tidlig diagnostik er mulig og afgørende for tidlig intervention, hvor der er størst neuroplastisk potentiale.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP’s Viden­center og formanden for CPOP i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk