Skip to main content

Dansk Apopleksiregister – Resumé af årsrapport 2018

Den akutte revaskulariserende behandling i form af trombolyse og/eller trombektomi af iskæmisk apopleksi er i meget positiv udvikling. De basale behandlingstilbud er derimod stagneret eller faldende i forhold til tidligere år.

Styregruppens medlemmer: Dorte Damgaard, Peter Vögele, Søren Paaske Johnsen, Tine Steenholt Rasmussen, Lene Koldborg, Charlotte Milholdt Madsen, Axel Brandes, Peter Krogh Brynningsen, Ronni Mikkelsen, Maria Jeppesen, Ulla Milther Sørensen, Hanne Christensen, Troels Wienecke, Boris Modrau, Annette Ingeman, Heidi Holmager Hundborg og Camilla Plambeck Hansen. Interessekonflikter: ingen.

30. sep. 2019
3 min

Dansk Apopleksiregister afrapporterer i årsrapporten 2018 resultater for i alt 28 indikatorer omhandlende behandling af patienter med apopleksi og transitorisk iskæmisk anfald (TIA). Der indgår i alt 15.682 patientforløb, herunder 11.885 forløb med apopleksi og 3.961 forløb med TIA.

Der ses en meget positiv udvikling i den akutte behandling af apopleksi og TIA. I årsrapporten 2018 præsenteres blandt andet resultatet af hvor stor en andel af patienter med iskæmisk apopleksi, der har modtaget akut revaskulariserende behandling (trombolyse og/eller endovaskulær terapi (EVT)). I 2018 blev 22% af patienterne med iskæmisk apopleksi på landsplan tilbudt revaskulariserende behandling, og standarden på ≥ 20% blev dermed opfyldt. Der ses en absolut fremgang på tre procentpoint sammenlignet med 2017 og fem procentpoint sammenlignet med 2016. Udviklingen afspejles i Figur 1, hvor andelen af patienter med akut iskæmisk apopleksi, der har modtaget revaskulariserende behandling i 2016 og i 2018, er farvemarkeret i relation til bopælskommune. På baggrund af den nyeste evidens og nationale guidelines vurderer databasens styregruppe, at en endnu større andel af patienter vil kunne tilbydes revaskularisering. Det er derfor besluttet at øge standarden fra ≥ 20% til ≥ 25%.

Bekymrende er det, at standarderne for indlæggelse på apopleksiafsnit, for terapeutvurderinger (ergo- og fysioterapeutisk vurdering) og for ernærings- og dysfagiscreeninger ikke er opfyldt på nationalt plan. De basale behandlingstilbud har været i positiv udvikling, siden databasen påbegyndte monitoreringen heraf. Desværre er der inden for de sidste to-tre år sket et fald i indikatorernes målopfyldelse. Styregruppen anbefaler, at hospitalerne må iværksætte konkrete initiativer mhp. at ændre den negative tendens, da det er veldokumenteret, at disse tiltag nedsætter dødeligheden og bedrer prognosen.

Databasen monitorerer på korttidsoverlevelsen: Otte procent af patienterne med akut apopleksi dør inden for 30 dage, hvilket er i lighed med tidligere opgørelsesperioder. Øvrige resultatindikatorer omhandler genindlæggelser og recidiv af apopleksi/TIA. Også her ses en tilfredsstillende opfyldelse af indikatorerne. Andelen af patienter, der genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse – uanset årsag – er på 11%, og andelen af patienter, der genindlægges med ny akut apopleksi/TIA inden for et år er på 5%. Dette er på samme niveau som de foregående år, og der ses begrænset regional variation.

Yderligere konklusioner og anbefalinger kan læses i årsrapporten.

Fremadrettet ønsker styregruppen at sætte fokus på patient reported outcomes (PRO), da der er behov for viden om patienternes funktionsevne efter tre måneder efter diagnose. Der arbejdes således mod at etablere nye indikatorer i form af modified Rankin Scale og WHO-5 trivselsindex efter tre måneder.Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formænd for Dansk Apopleksiregister i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdataba…