Content area

|
|

Dansk Blære Cancer Database (DaBlaCa-Data) – Resumé af årsrapport 2021

Der ses en stigende og høj overlevelse blandt danske patienter med blærekræft. Behandlingskvaliteten ligger overvejende højt i international kontekst og ensartet over hele landet.
Forfatter(e)

STYREGRUPPENS MEDLEMMER: Jørgen Bjerggaard Jensen, Peter Thind, Lars Dysager, Anette Pedersen Pilt, Knud Fabrin, Erik Hansen, Ane Birgitte Telén Andersen, Heidi Jannet Larsson og Else Helene Ibfelt. Interessekonflikter ingen

Formålet med DaBlaCa-Data er at overvåge og forbedre kvaliteten af behandling af patienter med blærekræft i Danmark. Den aktuelle opgørelsesperiode i nyeste rapport er september 2020 til august 2021.

Incidensen af blærekræft i Danmark har været relativt stabil, men faldende, når man korrigerer for alder. Faldet antages at skyldes reduktion i antal rygere i befolkningen og samtidig færre erhvervsbetingede tilfælde. Antallet af nydiagnosticerede personer med invasiv blærekræft var i databasens aktuelle år 922, 76% mænd og 24% kvinder. I alt 348 patienter fik foretaget kirurgisk behandling i form af cystektomi, og 78 patienter modtog kurativt intenderet strålebehandling. Behandling med cystektomi foretages på fem centre i Danmark.

Over årene er der observeret stigning i overlevelsen efter blærekræft, og denne ligger over internationale standarder med en observeret femårsoverlevelse på nu 45% for patientgruppen som helhed. For patienter, som er kurativt intenderet behandlet med stråler eller cystektomi, ligger treårsoverlevelsen på 68% og femårsoverlevelsen på 54% på landsplan, og standarden er opfyldt i alle regioner. Figur 1 viser den positive udvikling i overlevelse over tid for denne patientgruppe. Et lille patientgrundlag giver enkelte regioner større udsving over tid.

Figur 1Figur 1

Når man ser på den kurativt intenderede behandling for patienter med muskelinvasiv sygdom (stadie T2+), har andelen, som opereres med en cystektomi, været stigende og ligger aktuelt på 43% på landsplan. Der ses dog regionale forskelle, og ikke alle centre opfylder standarden, men variationen er mindre end tidligere. For 48% af de cystektomerede patienter under 75 år var der givet neoadjuverende kemoterapi. Der er sat et optimistisk standardmål, som ikke helt opnås, men forskellen mellem regioner er mindsket.

57% af patientgruppen med muskelinvasiv sygdom blev forsøgt radikalt behandlet ved enten cystektomi eller kurativt intenderet stråleterapi. Her ses ligeledes regional variation.

Blandt patienter med minimalt invasive tumorer (stadie T1a), der ikke er cystektomeret, har 70% på landsplan modtaget BCG-skyllebehandling, og der ses nogen variation mellem regionerne. Der er ikke sat standard, da årsager til at fravige fra denne behandling ikke er oplyst i databasen.

Mortalitet indenfor 90 dage for cystektomerede patienter ligger lavt på 4%, og medianen for indlæggelsestid er syv dage. Fremadrettet vil en indikator angående grad af postoperative komplikationer blive indarbejdet i databasens indikatorsæt og erstatte indlæggelsesdage.

I alt 1.275 patienter blev diagnosticeret med ikkeinvasiv blæretumor i aktuelle år. Af disse oplevede 32% recidiv i form af ny ikkeinvasiv blæretumor inden for et år. Der er ikke sat standard, men der er nogen spredning på resultatet mellem regionerne.

DaBlaCa-Data baseres primært på centrale datakilder (Landspatientregisteret og Landsregisteret for Patologi), og der arbejdes kontinuerligt med udvikling af indikatorområder. Aktuelt forestår et arbejde med ny opgørelse angående recidiv for invasiv blærekræft.

Det overordnede indtryk er, at behandlingen af patienter med blærekræft og prognosen efter behandling er ensartet og af høj kvalitet ved sammenligning med international standard.

Det anbefales, at afdelinger, hvis enkeltresultater afviger fra standard, auditerer egne data.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand for DaBlaCa-Data i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabas...

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer