Skip to main content

Dansk Esophago Gastrisk Cancer Gruppe database (DEGC) – resumé af årsrapport 2021

Opfyldelsen af standarderne for indikatorerne er høj og ensartet i de behandlende centre. Der bemærkes øget risiko for anastomoselækage på Odense Universitetshospital og nedsat 5-års overlevelse efter operation for planocellulært esophaguskarcinom på Aarhus Universitetshospital.

 

Alan Patrick Ainsworth, Michael Patrick Achiam, Jon K. Bjerregård, Lene Bæksgaard, Sarunas Dikinis, Rajendra Singh Garbyal, Frederik Helgstrand, Jakob Holm, Helle Anita Jensen, Peder Bank, Niels Katballe, Daniel W. Kjær, Marianne Nordsmark, Mette Siemsen, Lars Bo Svendsen, Mette Karen Yilmaz, Heidi Jeanet Larsson, Anne Kudsk Ragner og Henrik Møller. Interessekonflikter ingen

24. okt. 2022
3 min.

Der blev i 2021 registreret henholdsvis 275, 655 og 224 nye tilfælde af esophagus-, gastroesophageal junction (GEJ)- og ventrikelkarcinom.

Sammenlignes perioden 2007-2011 med perioden 2017-2021, er overlevelsen forbedret for alle tre cancertyper. På landsplan er 5-års overlevelsen efter operation for esophaguskarcinom, GEJ-karcinom og ventrikelkarcinom på henholdsvis 42%, 44% og 50%. En væsentlig årsag til forbedret overlevelse er formodentlig indførelsen af onkologisk behandling i tilslutning til operation. Desuden har præterapeutisk udredning med PET/CT antageligt medført en mere præcis udvælgelse af patienterne til den rette behandling.

For ventrikel- og GEJ-karcinom gælder, at de fire centre har en ensartet overlevelse for kurativt behandlede patienter. Det bemærkes, at der i 2012-2016 fra Aalborg Universitetshospital var væsentligt højere overlevelse efter resektion for ventrikelcancer (Tabel). Der er planlagt et projekt med deltagere fra DEGC-databasestyregruppen til nærmere analyse af forholdet.

Tabel
Tabel

Som nyt i dette års rapport er der regionale data på antallet af patienter, der tilbydes kurativ behandling henholdsvis resektion (forudgået af kemo-/stråleterapi (KRT)) og definitiv KRT. For patienter med esophaguskarcinom, hvor behandlingen er centraliseret til tre centre (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (OUH) og Aarhus Universitetshospital (AUH)) i Danmark, er der markant forskel i antallet af patienter, der tilbydes resektion, mens antallet af patienter, der modtager definitiv kemostråleterapi, er mere ens. I henhold til DEGC’s kliniske retningslinjer bør patienter med resektabel sygdom (ingen indvækst i nærliggende organer) tilbydes KRT med efterfølgende resektion, mens patienter med indvækst i nærliggende organer eller i dårlig almentilstand behandles med definitiv KRT. En nærmere gennemgang af 2021-data viser, at godt 20% af patienter med planocellulært karcinom i esophagus på alle tre centre tilbydes kurativ behandling i form af definitiv KRT, men AUH tilbyder i forhold til optageområdet flere patienter operation, hvorfor andelen, der tilbydes et intenderet kurativt forløb, er ca. 45% her, mens den på de to andre centre er ca. 30%. AUH opfyldte ikke standarden for 5-års overlevelse efter resektion for planocellulært esophaguskarcinom for 2017-2021-kohorten. Databasestyregruppen opfordrer DEGC til at nedsætte en arbejdsgruppe, der analyserer disse forskelle. Der kunne være behov for en national MDT mhp. at ensrette tilbud på tværs af Danmark samt forbedre overlevelsen.

Standarden for indikatoren for anastomoseinsufficiens efter operation for esophagus- eller GEJ-karcinom opfyldes på tre af de fire centre. OUH ligger på 24% (den højeste andel nogensinde registreret i databasen). Det forventes, at OUH afholder ekstern audit på patienter, der har haft anastomoselækage, for at vurdere, om der er sket ændringer i patientsammensætningen eller behandlingen.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP’s Videncenter og formanden for DEGC-databasen i samarbejde med styregruppen for DEGC-databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk