Content area

|
|

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase – Resumé af årsrapport 2020/2021

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase indeholder for første gang data fra både kommuner og hospitaler. I år ses det, at kun 30% af patienterne med iskæmisk hjertesygdom, der var rygere forud for rehabiliteringsforløbet, er eksrygere ved afslutning.
Forfatter(e)

Kristian K. Thomsen (Formand), Mette Bredsgaard (Kommunal formand), Kirstine Lærum Sibilitz, Lotte Helmark, Lene Boye Hansen, Sanne Møller Palner, Dorrit Andersen, Hanne K. Rasmusen, Thomas Sehested, Ann Bovin, Helle Kanstrup, Peter Bisgaard Stæhr, Bo Christensen, Birgitte Møllegaard Bertelsen,
Trine Klindt, Birgitte Blume, Annette Pedersen, Charlotte Glümer, Jannie Claudius Jakobsen, Jeanette Ryan Elbæk, Ulla Borup Hemmingsen, Carsten Agger, Anne Nakano og Anders Damgaard Møller Schlünsen. Interessekonflikter: ingen

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) blev etableret i 2013. Baggrunden for at udvikle databasen var en erkendelse af, at der eksisterer stor variation i kvaliteten af eksisterende hjerterehabilitering. På baggrund af årlige og løbende resultater kan det vurderes, i hvor høj grad der leves op til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering [1]. DHRD monitorerer løbende kvaliteten af hjerterehabiliterings- og forebyggelsesindsatsen i Danmark og giver feedback til afdelinger og kommuner, hvor kvalitetsindikatorer på den enkelte afdeling eller kommune kan sammenlignes. Herved bidrager DHRD til at løfte kvaliteten af den sekundære forebyggelse, til gavn for borgerne.

Den non-farmakologiske del af hjerterehabiliteringen efter iskæmisk hjertesygdom (fase II) kan varetages på hospitalet, kommunalt eller i et delt forløb. Denne årsrapport er den første, som offentliggøres med data fra både kommuner og hospitaler. Specifikt indeholder årsrapporten kommunale data fra alle de midtjyske kommuner samt Vordingborg, Lolland og Guldborgsund. Det ventes at alle kommuner i Region Nordjylland og Syddanmark kan overføre data inden for overskuelig fremtid, hvorimod situationen endnu er uafklaret for de sidste 14 kommuner i Region Sjælland og kommunerne i Region Hovedstaden.

Nedlukningen af samfundet og omprioriteringen i sundhedsvæsenet under COVID-19-pandemien har påvirket sundhedsvæsenet på tværs af sektorerne. COVID-19-pandemien har derfor også haft stor indflydelse på denne årsrapport fra DHRD og dermed for hjerterehabiliteringsindsatsen i Danmark. Specielt ses en stor nedgang i antallet af borgere, der har gennemført hjerterehabilitering. Denne årsrapport giver således ikke et retvisende billede af kvaliteten af hjerterehabiliteringen i Danmark under normale omstændigheder, men afspejler, hvad der var muligt i lyset af pandemi og deraf følgende funktionsomlægning ifm. omprioritering af ressourcer og periodevis nedlukning.

Årsrapporten viser, at kun 30% af patienterne med iskæmisk hjertesygdom, der var rygere forud for rehabiliteringsforløbet, er eksrygere ved afslutning. Siden 2015 er der set en markant nedgang på 20 procentpoint i andelen af patienter, der stopper med at ryge efter rehabiliteringsforløbet på hospitalet. Om end årets resultat er påvirket af de særlige omstændigheder i COVID-19-pandemien samt registreringsmæssige udfordringer, er styregruppen for DHRD bekymret over udviklingen. Styregruppen ønsker at gøre opmærksom på, at rygestopindsatsen skal være integreret i hjerterehabiliteringsforløbet. Derfor er det vigtigt, at de tilbud, der er i kommunerne, igangsættes i umiddelbar forlængelse af udskrivelsen og integreres som en del af rehabiliteringsforløbet.

Danske Regioner præsenterede i 2017 udspillet »Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering« [2]. Et af initiativerne var her »Systematisk og målrettet forebyggelse med fokus på rygning og alkohol«. Her anbefales at alle relevante patienter tilbydes rygestop vha. metoden Very Brief Advice. Dette indebærer, at alle relevante patienter bør spørges systematisk til deres rygevaner og henvises til et kommunalt rygestoptilbud, hvis de ønsker det. Dette foregår via en elektronisk henvisning. Der er dog ikke evidens for, at denne fremgangsmåde er effektiv i relation til iskæmisk hjertesyge patienter, hvoraf mange har oplevet akut indsættende sygdom, hvorimod det menes at være essentielt at gøre informationen relevant for den enkelte ved at inddrage rygningens betydning for udviklingen og prognosen af patientens hjertesygdom.

Styregruppen anbefaler, at det sikres, at alle rygere og eksrygere < 6 mdr. får tilbud om hjælp til varigt rygeophør, samt at der rettes opmærksomhed på korrekt registrering af rygestatus ved rehabiliteringens opstart.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og styregruppen for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Årsrapporten har været i review.

Hele årsrapporten kan læses på Sundhed.dk. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabas...

Referencer

  1. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom. Sundhedsstyrelsen, 2018. https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/hjertesygdom/~/media/FD3DCF6366F543D5947CF4ECDA54C6F2.ashx

  2. Sundhed for livet – Forebyggelse er en nødvendig investering. Danske Regioner, 2017. https://www.regioner.dk/media/4709/sundhed-for-livet-forebyggelse-er-en-noedvendig-investering.pdf

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer