Skip to main content

Dansk Intensiv Database – Resumé af årsrapport 2019/2020

I et år, hvor COVID-19-pandemien i perioder har udfordret kapaciteten på intensivafdelingerne, er det positivt, at der på indikatorer, som belyser kapacitetsproblemer, kun er få afdelinger, som ikke opfylder de etablerede standarder.

Styregruppens medlemmer Steffen Christensen, Torsten Faber, Susanne A. Iversen, Jens Schierbeck, Thomas Strøm, Morten Freundlich, Morten Hylander Møller, Christian Fynbo Christiansen, Anne-Kirstine Dyrvig, Helle Hulegaard Sørensen og Birgitte Rühmann. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

3. maj 2021
3 min.

Det anses af Styregruppen for positivt, at det fortsat er majoriteten af afdelingerne, som opfylder standarderne i de enkelte kvalitetsindikatorer. I et år, hvor COVID-19-pandemien i perioder har udfordret kapaciteten på intensivafdelingerne, er det positivt, at der på indikatorer, som ser på overflytning pga. kapacitetsproblem/udskrivning i aften-natte-timer og genindlæggelse inden for 48 timer, kun er få afdelinger, som ikke opfylder de etablerede standarder.

Årsrapporten er den 12. fra Dansk Intensiv Database (DID) og omfatter 24.923 intensivindlæggelser i perioden 1. december 2019 til 30. november 2020 fordelt på 41 afdelinger. Omlægning til LPR3 i foråret 2020 faldt sammen med pandemien, hvilket forhindrede valide udtræk fra Landspatientregisteret til DID. DID er nu fuldt omlagt til LPR3, og der overføres data fra LPR3 til DID. I samarbejde med »Dansk COVID intensiv database« pågår der løbende dataindsamling og validering, og foreløbige resultater tyder på, at DID kan generere valide data på COVID-19-patienter indlagt på intensivafdelinger. Det skal i den forbindelse dog understreges, at COVID-19-patienter fortsat kun udgør en lille del af det samlede antal intensivpatienter (490 patienter i perioden).

Generelt har der været et faldende antal intensivindlæggelser siden 2010, og hvorvidt det skyldes ændringer i registreringspraksis eller er udtryk for et reelt faldende antal indlæggelser kræver lokale audit at afgøre sikkert. Derimod er det klart, at det tidligere store antal uoplyste variable i specielt Region Hovedstaden, men også i Region Sjælland, er markant faldende sammenlignet med forrige rapport.

Indlæggelsestiden på intensivafdeling er uændret over perioden (median 30 timer) og fraset Region Hovedstaden (median 48 timer) uden større udsving mellem regionerne. På landsplan undergår patienterne i 45,7% af forløbene respiratorbehandling, dog med nogle regionale og lokale forskelle. Dialyse i form af kontinuerlig dialyse anvendes også varierende (fra 4,0% i Region Nordjylland til 9,6% i Region Hovedstaden).

Styregruppen har besluttet at fortsætte arbejdet med udvikling af nye indikatorer ved primært at samarbejde med andre kliniske kvalitetsdatabaser. Erfaringerne fra udviklingen af COVID-indikatorerne til dette års rapport har vist en betydelig gevinst for DID ved at definere indikatorer til specifikke patientpopulationer (COVID) eller hændelser (hjertestop efter udskrivelse fra intensivafdeling). Der pågår således samarbejde med DANARREST, klinisk kvalitetsdatabase for inhospitale hjertestop, med henblik på udvikling af en indikator for andelen af patienter, som udskrives i live fra intensivafdeling, og som får hjertestop inden for 48 timer efter udskrivelsen. Dette er en indikator, som i andre nationale databaser har været anvendt til kontrol af, om udskrivningskriterier overholdes og om stamafdelingernes mulighed for at observere og behandle patienter i et kompliceret efterforløb efter intensiv terapi.
Styregruppen vil derudover i den kommende periode undersøge mulighederne for samarbejde med andre kliniske kvalitetsdatabaser. Herunder Dansk Traumeregister vedr. indikatorer for kritisk syge traumepatienter og Akut Kirurgi Databasen vedr. indikatorer for patienter, som undergår akut kirurgi. Udviklingen i MiBA-databasen for hospitalserhvervede infektioner anses ligeledes på sigt som værende en mulig samarbejdspartner.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand for Dansk Intensiv Database i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i høring.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdataba…