Content area

|

Dansk Kolorektal Cancer Database (DCCG) – resumé af Årsrapport 2019

Overlevelsen efter en koloncancer- eller rektumcancerdiagnose er stigende både på kort og på lang sigt. De seneste år er overlevelsen øget betydeligt hos ikke-opererede rektumcancerpatienter. Det kræver uddybende analyser at sandsynliggøre årsagen.
Forfatter(e)
Peter Ingeholm Camilla Qvortrup Lene H. Iversen Michael B. Lauritzen Peter-Martin Krarup Ole Roikjær Svend Erik Nielsen Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen Sisse Helle Njor Mette Roed Eriksen Vibeke Dahl Andersen. INTERESSEKONFLIKTER: ingen

DCCG databasens årsrapport 2019 monitorerer kvalitetsindikatorer vedrørende udredning og behandling af patienter nydiagnosticeret med kolon- eller rektumcancer i 2019.

Årsrapporten viser, at DCCG’s arbejde med indførelse af MDT-konference før behandling af patienter diagnosticeret med koloncancer, jf. DCCG's retningslinje, ser ud til at bære frugt. Blandt patienter nydiagnosticeret med koloncancer blev ca. 70% i 2016 og 2017 diskuteret på en præoperativ MDT-konference, hvorimod 95% af patienter nydiagnosticeret med koloncancer i 2019 blev diskuteret på MDT-konference.

DCCG databasens indikator om anastomoselækage er i år opdelt i hhv. kolonresektioner, med enten ileo-kolisk eller kolo-kolisk anastomose, og i rektumresektioner med anastomose. Skelnen mellem ileo-koliske og kolo-koliske anastomoser giver mulighed for at identificere forskelle i anastomoselækageraten for de ileo-koliske anastomoser, forskelle der ellers ville fortabe sig i resultaterne fra de kolo-koliske anastomoser, hvor anastomoselækageraten er højere. Generelt indgår der på afdelingsniveau kun få patientforløb, hvorfor konfidensintervallerne er brede, og sammenligninger mellem afdelingerne må gøres med forsigtighed. Med dette in mente, kan man i indikatortabellerne aflæse de enkelte afdelingers resultat de seneste tre år og se en eventuel udvikling over tid.

30-dagesmortalitet er en vigtig kvalitetsindikator til monitorering af det umiddelbare postoperative forløb. Da 30-dages mortaliteten efter en elektiv operation for kolon- eller rektumcancer på landsplan flere år i træk har været < 1,5%, har databasens styregruppe valgt at sænke standarden til ≤ 1,5% for 2019. Den nye standard opnås i 2019 på landsplan i tre ud af fem regioner. Styregruppen anbefaler, at alle afdelinger udarbejder en strategi for løbende monitorering af 30-dagesmortalitet og samtidig udarbejder en plan for afholdelse af »morbidity and mortality«-konferencer, kerneårsagsanalyser eller lignende ved postoperative dødsfald.

Indikatoren om andelen af elektivt, intenderet kurativt og makroradikalt opererede patienter med rektumcancer, som har fået foretaget en endetarmsresektion med mere end 1 mm’s afstand fra primærtumor til kirurgisk resektionsflade og -rande, viser, at den acceptable standard på ≥ 97%
kun er opfyldt på tre afdelinger og hverken på lands- eller regionsniveau. Ingen afdelinger afviger dog statistisk signifikant fra standarden. Da indikatoren reflekterer den samlede kvalitet af billeddiagnostik, onkologi, kirurgi og patologi, anbefales det, at afdelingerne afholder postoperativ MDT-konference (jf. klinisk retningslinje »MDT«), hvor man bl.a. kan sammenholde den præoperative billeddiagnostik med patologifundene i rektumresektatet.

FIGUR: Regionale indikatorresultater for afholdt præoperativ MDT-konference for patienter med koloncancer i perioden 2014-2019.

Årsrapporten viser, at overlevelsen for patienter opereret for kolon- og rektumcancer stort set er ens i 2014-2016 og 2017-2019. Derimod ses der en klar forbedring i overlevelsen fra 2014-2016 til 2017-19 for ikkeopererede patienter med rektumcancer. Det vil være interessant at analysere, hvad der er årsag til denne iagttagelse, der formodentlig skyldes en bedre onkologisk behandling.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for Dansk Kolorectal Cancer Database i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

 » PRINT RESUME

Blad nummer: 

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar