Skip to main content

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register - Resumé af årsrapport 2020/2021

Fald i antallet af operationer med korsbåndsrekonstruktion – sandsynligvis pga. coronapandemien.

 

Martin Lind (formand), Lars Konradsen, Jens Christian Pørneki, Henrik Aagaard, Mogens Strange Hansen, Hans Peter Jensen, Martin Rathcke, Anders Boesen, Lene Lindberg Miller, Kristine Sloth Thomsen, Simon Bertelsen, Anne Hjelm, Sanne Opstrup Villekjær, Pernille Iversen. Interessekonflikter ingen.

9. maj 2022
3 min.

Indberetninger og datakvalitet

Der blev i 2020/2021 registreret 1.470 primære ACL-rekonstruktioner i Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR), hvilket er et stort fald i forhold til 1.979 opereret i 2019. Coronapandemien og den nedlukning af sygehusaktivitet, denne har medført i både midten af 2020 og starten af 2021, er den sandsynlige største forklaring på faldet i antallet af operationer.

Komplethedsgraden af indberetninger er i 2020/2021 gået ned, og dette har også bidraget til et fald i antal registrerede operationer. Komplethedsgrad på primære ACL-rekonstruktioner var 73,4 procent i forhold til Landspatientregistret sammenlignet med 86,1 procent komplethedsgrad i 2019/2020. Således ligger komplethedsgraden noget under standarden på de 90 procent. Denne nedgang kan formentlig delvist tilskrives procedureændringer i håndtering af mangellister, således at de enkelte afdelinger selv skal finde listerne i deres regionale BI-systemer.

DKRR har nu eksisteret i 16 år og indeholder 40.262 indrapporterede operationer. Af disse er 34.674 primære operationer, 3.451 revisionsoperationer og 2.137 flerligament-/kollateral ligament-operationer. I alt 30 offentlige afdelinger og 32 privatklinikker foretager korsbåndsrekonstruktion.

Indikatorresultater

For reoperationer inden for første år (indikator 1) efter korsbåndrekonstruktion ses, at for operationer udført i 2019/2020 fik 6,9 procent af patienterne foretaget en reoperation pga. menisk-/bruskskade, arvævsdannelse eller gener fra implantater. For operationer foretaget 2018 /2019 var resultatet 6,1 procent. Standard er sat til < 10 procent, hvilket er opnået hos langt de fleste afdelinger.

Ud af alle patienter, der blev opereret i 2019/2020, blev 57,3 procent set til 1-årskontrol (indikator 2). Dette er under standarden på 60 procent og et fald fra 62,2 procent sammenlignet med forrige år. Af patienter set til 1-årskontrol måles en knæløshed på 3 mm eller mindre hos 97,5 procent af patienterne (indikator 3), hvilket er bedre end standarden på 90 procent og således et tilfredsstillende resultat på landsplan. Dette niveau har ligget stabilt de senere år.

Vedrørende indikatoren revisioner inden for 2 år (indikator 4) ligger denne på 1,8 procent for patienter opereret i 2018/2019, hvilket er mindre end forrige år, hvor den var 2,2 procent. Standard er sat til < 5 procent, så resultatet er meget acceptalt.

Tabel: Indikatorresultater
Tabel: Indikatorresultater

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

35 procent af korsbåndsopererede patienter indtaster præoperativt subjektive PROM-scores over nettet. Ved 1-årskontrol er 29 procent af patienterne inde at indtaste subjektive scores. Disse værdier er også faldet fra 2019/2020 til 2020/2021. Da kompletheden af PROM er registerets største udfordring, arbejder styregruppen fortsat med en videreudvikling heraf. Styregruppen ønsker at tilpasse PROM-målingerne, så de er mere målrettet korsbåndspatienter, og at sikre et indberetningssystem, der understøtter bedre svarprocenter og er i tråd med fælles regionale ønsker om integration af PROM-indsamlinger i EPJ-systemerne.

Årsrapporten og resumèet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formanden for DKRR i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk