Content area

|
|

Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) - Resumé af Årsrapport 2019-2020

Der er fortsat fremgang i overlevelsen efter en lungekræftdiagnose i Danmark, og trods COVID-19-nedlukning af det danske sundhedsvæsen i 2020 er antallet af nydiagnosticerede patienter med lungekræft på niveau med tidligere år.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Erik Jakobsen, Anders Green, Charlotte Rasmussen, Helle Marie Christensen, Helle Laugesen, Jann Mortensen, Jens Benn Sørensen, Jesper Ravn, Jon Alexander Lykkegaard Andersen, Karen Ege Olsen, Karin Holmskov Hansen, Kathina Sørensen, Lars Møller, Lisbeth Søbæk Hansen, Lotte Linnemann Rønfeldt, Majken Nymark Madsen, Michael Brun Andersen, Morten Quist, Ole Hildberg, Rasmus Harbo Clausen, Roar Maagaard, Uffe Bødtger, Zaigham Saghir, Monika Madsen, Karsten Dromph, Henriette Engberg, Torben Riis Rasmussen. Interessekonflikter: ingen

DLCR-Årsrapport 2019-2020 er den første årsrapport efter overgang til LPR3 primo 2019, og årsrapporten omfatter således to nye patientkohorter for 2019 og 2020. LPR3 er den nye version af Landspatientregisteret, som trådte i kraft primo 2019. DLCR omfatter aktuelt over 81.000 patientforløb (2003-2020), og monitorerer kvalitetsindikatorer vedrørende overlevelse, udredning og behandling. Knap 5.000 patienter diagnosticeres årligt med lungekræft i Danmark.
DLCR-Årsrapport 2019-2020 viser fortsat fremgang i både etårs-, toårs- og femårsoverlevelsen efter diagnose. På landsplan er etårsoverlevelsen nu over 55%, mens toårsoverlevelsen er 40%. Dette er en stigning på henholdsvis 4 og 5 procentpoint siden 2018. Femårsoverlevelsen er for patienter diagnosticeret i henholdsvis 2013 og 2015 steget fra 16% til 18%. Introduktionen af targeteret behandling og immunterapi betyder forventeligt en fortsat bedre overlevelse både på kort og længere sigt.

Overlevelsesindikatorerne har over en årrække været opfyldt på et niveau, der ligger væsentligt over de vedtagne kvalitetsstandarder, og derfor skal der på kommende bestyrelsesmøde i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) drøftes en revision og eventuel opjustering af de gældende standarder.

En særrapport udarbejdet i regi af DLCR i 2020 vedrørende regionale forskelle i overlevelse efter en lungekræftdiagnose i Danmark (2014-2018) viste signifikant forskel i overlevelse mellem de fem danske regioner [1]. Overlevelsen for patienter med ikkesmåcellet lungekræft var højest i Region Nordjylland, hvilket delvist kunne forklares af en bedre stadiefordeling og en højere andel opererede patienter i denne region. Resultaterne har foranlediget en temadag om udredning og behandling af lungekræft i Region Nordjylland i efteråret 2021, hvor DLCG og inviterede interessenter aflægger studiebesøg for at drøfte forskelle og ligheder i diagnostik og behandling af lungekræftpatienter på tværs af Danmark.

Det er af væsentlig interesse at undersøge, hvordan COVID-19-pandemien har påvirket diagnostik og behandling af patienter med lungekræft i Danmark. Man så et fald i antallet af incidente patienter i april og maj 2020 sammenlignet med 2018 og 2019, men der var til gengæld højere incidens i januar og igen hen over juni–september 2020, jf. Figur 1. På populationsniveau er antallet af incidente patienter i 2020 derved på niveau med 2018 og 2019, når der tages højde for forventede ca. 2-3% efterindberetninger af patientforløb for 2020. COVID-19-pandemien synes således ikke at have medført et fald i antallet af patienter med nydiagnosticeret lungekræft i 2020. Dog kan der ikke udelukkes en effekt på individniveau, hvor patienter er blevet henvist til udredning senere, end hvis der ikke havde været en COVID-19-pandemi.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP’s Videncenter og formand for DLCG og daglig leder af DLCR i samarbejde med styregruppen for DLCR. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabas...

Referencer

  1. Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med lungekræft i Danmark, 2014-2018. Rapporten er tilgængelig på DLCR´s hjemmeside https://www.lungecancer.dk/rapporter/rapporter-udgivelser/ og via RKKP https://www.rkkp.dk/nyheder/ny-rapport-i-nordjylland-opererer-de-oftere-for-lungekraft/

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer