Content area

|

Dansk Melanom Database (DMD) - resumé af årsrapport 2018

Forekomsten af både invasive og in situ melanomer er støt stigende. For at sikre og højne behandlingskvaliteten på området er der behov for at monitorere efterlevelsen af de kliniske retningslinjer.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Grethe Schmidt, Henrik Schmidt, Inge Marie Svane, Siri Klausen, Tine Vestergaard, Giedrius Salkus, Vibeke Vestergaard, Anette Pilt, Rikke Riber-Hansen, Lars Bjørn Stolle, Helle Skyum, Neel Maria Helvind, Lene Ottesen, Linnea Damslund, Petra Birgitta Hall og Pernille Stemann Larsen. Interessekonflikter: ingen.

Dansk Melanom Database (DMD) blev i 1985 oprettet af Dansk Melanom Gruppe (DMG) som følge af en stigende forekomst af melanomer. Fra 2013 har DMD været en klinisk kvalitetsdatabase, der har til formål at monitorere området og forbedre behandlingskvaliteten blandt patienter med melanomer. Af Figur 1 ses udviklingen i antal diagnosticerede tumorer over tid siden 2013, og det fremgår, at antallet af både invasive og in situ melanomer er støt stigende. I opgørelsesperioden 2018 blev der registreret 3.122 invasive tumorer blandt 3.015 patienter, hvilket svarer til en stigning på 9% sammenlignet med den foregående periode. Tilsvarende blev der registreret 1.241 in situ melanomer blandt 1.215 patienter – svarende til en stigning på 6%.

Databasens dækningsgrad i forhold til registreringer i Patobank ligger på landsplan på 95%. Således anses det officielle krav til de kliniske kvalitetsdataser om indberetning af mindst 90% af de relevante patienter som opfyldt. Desuden fremgår det af årsrapporten, at der er særdeles god indikatoropfyldelse, og at indrapporteringen på tværs af landet er relativ ensartet, idet der kun kan observeres meget små forskelle regionerne imellem.

Derudover kan der observeres nogenlunde uændret sentinel node biopsi (SNB)-aktivitet. Dette, til trods for at retningslinjerne for SNB i 2018 er ændret således, at stadium IB nu defineres som tumorer med tumortykkelse 0,8 mm eller mere, eller med ulceration – tidligere var grænsen 1,0 mm eller med ulceration/dermal mitoseaktivitet1,2. Resultaterne for SNB-aktivitet præsenteres i henhold til de gældende retningslinjer for hver opgørelsesperiode. For opgørelsesperioden 2018 ligger andelen af patienter, der har fået foretaget SNB, på 81% på landsplan, hvormed standarden opfyldes (> 80%). Tilsvarende ligger den på 80% i de to foregående opgørelsesperioder. Der ses desuden væsentlig nedgang i antallet af patienter, der får foretaget lymfeknudeexairese, efter at retningslinjerne er ændret på dette område fra 2018.

For at sikre god og ensartet registrering omhandler flere af indikatorer opgørelser over registreringspraksis. Dog har der over en årrække været stort set 100% målopfyldelse på disse indikatorer. Således vil der fremadrettet blive sat fokus på at inkludere indikatorer, der monitorerer behandlingskvaliteten og efterlevelsen af de kliniske retningslinjer med det formål at sikre og højne behandlingskvaliteten. Resultaterne i årsrapporten vidner desuden om en stigende aktivitet blandt speciallæger i primærsektoren. Desværre er andelen af patienter, for hvem der indberettes til DMD, faldende. Derfor har DMG ad flere omgange taget hånd om dette ved at anmode klinikkerne om indberetning til databasen – mange efterkommer dette, men desværre ikke alle. For at kunne monitorere udviklingen på området, vil DMG forsætte med at opfordre til indberetning og også inddrage data fra privatpraktiserende patologer. For at eliminere arbejdsbyrden i form af dobbeltregistrering arbejdes der derudover intenst på en berigelse af DMD med data fra Patobank vedrørende primærtumor og recidiv.

Årsrapporten og resumeet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand for Dansk Melanom Database i samarbejde med styregruppen for Dansk Melanom Database. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/content/cms/30/57130_dmd-aarsrapport-2018-endelig.pdf

Referencer

1. www.melanoma.dk

2. Haldrup M, Stolle, LB, Hölmich, LR, Chakera, A: Sentinel node-positive melanoma. Ugeskr Læger 2018;180:V03180192

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer