Skip to main content

Dansk Melanom Database – Resumé af årsrapport 2020

Kvaliteten af diagnostik og kirurgisk behandling er høj og ensartet i hele landet. Et stigende antal patienter bliver registreret med nye primære melanomer efter et tidligere melanomforløb; en udvikling vi vil holde øje med.

Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Siri Klausen, Grethe Schmidt, Inge Marie Svane, Tine Vestergaard, Vibeke Vestergaard, Anders Gravergaard, Mette Nielsen, Anette Pilt, Mohammad Farooq Nasseri, Rikke Riber-Hansen, Lars Bjørn Stolle, Henrik Schmidt, Johanne Lade Keller, Giedrius Salkus, Helle Skyum, Charlotte Aaquist Haslund, Henrik Sølvsten, Neel Maria Helvind, Anne Pontoppidan, Merete Schmiegelow, Linnea Damslund, Nick Martinussen, Hanna Birkbak Hovaldt. Interessekonflikter ingen.

2. aug. 2021
3 min.

Årsrapporten 2020 for Dansk Melanom Database (DMD) inkluderer 4.042 nydiagnosticerede invasive og in situ melanomer fordelt på 3.972 patienter. Prævalensen af melanom har over den seneste årrække været stigende. I 2019-2020 er denne udvikling stagneret, men der ses fortsat en stigning i prævalensen af in situ melanom. Dette er i overensstemmelse med internationale fund og kan skyldes øget opmærksomhed på risikoen for melanom i befolkningen og dermed tidligere diagnosticering. Det kan imidlertid ikke afvises, at Covid-19-pandemien i 2020 også kan have bidraget til en ændring i henvisnings- og diagnosemønster.

Antallet af patienter, der registreres med tumor nummer 2, er højere end forventet. Der er 404 patienter i 2020, der tidligere har haft et invasivt eller in situ melanom. Det er 7,2% af patienterne med invasive melanomer i 2020, der tidligere har haft et invasivt melanom og 1,3%, der tidligere har haft et in situ melanom (jf. tabel 1). Tilsvarende har 11,2% og 3,5% af patienterne med in situ melanom i 2020 tidligere haft hhv. invasivt melanom og in situ melanom. Der er brug for mere viden om patienter med flere primære melanomer, forebyggende tiltag, behandling og overlevelse.

.
.

Endnu engang dokumenteres det i DMD, at kvaliteten af diagnostik og kirurgisk behandling af melanom er overordentligt høj og ensartet i hele landet. Excisionsafstanden er for 95% af de invasive melanomer i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer. Ud af de 1.445 patienter i den intermediære prognosegruppe får 1.231 (85%) foretaget eller forsøgt foretaget sentinel lymfeknudebiopsi. For 88% af de patienter, der ikke har fået foretaget sentinel lymfeknudebiopsi, skyldes det, at patienten fravælger indgrebet, komorbiditet, der kontraindicerer indgrebet, eller tekniske komplikationer under indgrebet. Der er sket et fald i antallet af lymfeknuder fjernet per lymfeknuderegion. Således fjernes der ved 97% af lymfeknudebiopsierne højest tre lymfeknuder. Dette er glædeligt, da det er med til at reducere risikoen for lymfødem efter endt behandling.

Styregruppen har et ønske om at kunne følge den kliniske kvalitet på en større del af patientforløbet. Dette inkluderer bl.a. onkologisk behandling, opfølgning, recidiv samt patientrapporterede udfald såsom livskvalitet. På nuværende tidspunkt tilvejebringes datagrundlaget for DMD alene ved manuel indberetning. Dette har vist sig utilstrækkeligt i forhold til at kunne monitorere på det bredere patientforløb. Der er derfor påbegyndt et arbejde med at omlægge dele af databasen til at indhente oplysninger fra de landsdækkende registre, startende med Landsregisteret for Patologi. På sigt ønsker styregruppen også at indhente oplysninger fra Landspatientregisteret og har generelt et fokus på at udnytte eksisterende datakilder frem for direkte indberetninger. Håbet er at opnå bedre datakvalitet, at monitorere et bredere patientforløb og at mindske mængden af dobbeltregistrering.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Viden­center og formanden for Dansk Melanom Database i samarbejde med styregruppen for Dansk Melanom Database. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk