Skip to main content

Dansk register for astma (DrAstma) - Resumé af årsrapport 2020

Regional variation i behandlingskvaliteten – ønske om mere ledelsesmæssig fokus og understøttende arbejde på at sikre høj registreringspraksis.

Vibeke Backer (formand), Lone Agertoft, Hanne Madsen, Howraman Meteran, Henrik Hallas, Charlotte Suppli Ulrik, Inger Merete Jørgensen, Tina Skjold, Sune Rubak, Karin Dahl Assing, Lisbeth Venø Kruse, Kim Kristensen, Rune Ahrensberg, Jens Søndergaard, Lene Thougaard, Iben Brock Jakobsen, Betina Hjorth, Jonathan Emil Andreasen, Kirstine Pedersen, Helle Wallach-Kildemoes, Henriette Lilholt Sørensen, Lene Korshøj og Anne Mette Falstie-Jensen. Interessekonflikter: ingen

14. feb. 2022
3 min.

Det anslås, at 300.000 voksne og 150.000 børn lider af astma i Danmark, hvormed astma er en af de mest udbredte kroniske sygdomme. Dansk Register for Astma (DrAstma) har siden 2016 monitoreret behandlingskvaliteten fra seks år og opefter i Danmark. I denne årsrapport for 2020 fremlægges resultatet for patienter behandlet på hospital, men på sigt vil årsrapporten også indeholde resultater for patienter behandlet i almen praksis.

I årsrapporten for 2020 ses betydelige intra- og interregionale forskelle i opfyldelsesgraden for flere indikatorer og dermed et stort forbedringspotentiale af registrerings- og behandlingspraksis i de enkelte regioner. Det anerkendes, at flere hospitaler opfylder standarderne, hvilket samtidig også viser, at det er muligt at opnå høj kvalitet uanset f.eks. størrelse, journalsystem eller regional tilknytning. De afrapporterede resultater vurderes af styregruppen ikke alene at afspejle forskelle i den kliniske praksis, der leveres af de enkelte klinikere til patienter med astma landet over, men mere at være et udtryk for udfordringer med registreringspraksis. Det er afgørende i arbejdet med at sikre ensartet høj kvalitet på astmaområdet, at det enkelte hospital har fokus på at løfte kvaliteten på de indikatorer, hvor der ikke leves op til den ønskede standard. Da DrAstma er et ønske fra blandt andet regionerne, opfordres der til, at regionerne forpligter sig til at følge op og sikre fokus på de nødvendige understøttende administrative arbejdsgange, der skal til for at løfte og ensarte registreringspraksis, således at behandlingskvaliteten kan vurderes (og sikres) for alle patienter med astma.

Årsrapporten omfatter godt 8.000 nydiagnosticerede og 16.000 prævalente patienter med astma behandlet i hospitalsregi. I 2020 var der et fald i antallet af nydiagnosticerede patienter sammenlignet med året forinden, og der ses desuden en stigning i brugen af virtuelle kontakter (telefon og video). Dette vurderes overvejende at kunne tilskrives virkningerne af SARS-CoV-2-pandemien.

Da korrekt diagnostik og medicinsk behandling er afgørende for sygdommens forløb og livet med astma, måles behandlingskvaliteten ved et sæt af indikatorer, der fokuserer på processer som f.eks. diagnoseverifikation, lungefunktion og medicinsk behandling. De i alt 15 indikatorer afspejler tilsammen det gode forløb for patienter med astma. I denne årsrapport afrapporteres for første gang for tre nye indikatorer: eksacerbationer, tjek af inhalationsteknik og adhærens til den medicinske behandling. Desuden skal forbrug af e-cigaret og en ny biomarkør FeNO nu også registreres. Den nye biomarkør afspejler mulig type 2-inflammation og har betydning for valg og respons på behandlingen. Med de nye indikatorer og informationer ønsker vi i styregruppen at sætte yderligere fokus på den samlede behandling af astma. Vigtigheden i at tage den ordinerede medicin samt at tage den korrekt kan ikke understreges nok, da det er med til at forebygge forværringer. Det er derfor glædeligt, at den første opgørelse viser et ensartet billede af, at 83 % af patienterne på tværs af regionerne tager mindst én dosis astmamedicin indeholdende inhalationssteroid dagligt. Evidens bag de nye indikatorer samt e-cigaret og FeNO er opdateret i evidensrapporten tilgængelig på RKKP.dk [1].

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandsskabet i DrAstma i samarbejde med styregruppe. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk : https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdataba…

Referencer

Reference

  1. https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-register-for-astma/dokumentation/