Skip to main content

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) – Resumé af årsrapport 2020

I denne 12. årsrapport fra DrKOL omhandlende 2020 er startskuddet gået til en ny æra – nemlig indberetning af patienter med KOL behandlet i almen praksis. De første data for almen praksis er blevet klar og inkluderet i årsrapporten.

Anders Løkke (formand), Grete Bøgesvang, Thomas Gregersen, Kristina Johansen, Anne Brandt, Henrik Hansen, Ejvind Frausing, Steffen Kristensen, Michael Skov Jensen, Linette Marie Kofod, Alice Pedersen, Maja Primdal Hansen, Mia Moberg, Jonathan Emil Andreasen, Børge Jeppesen, Annette Overgaard, Henriette Lilholt Sørensen, Lene Korshøj, Anne Mette Falstie-Jensen
Interessekonflikter ingen.

23. aug. 2021
3 min.

Vigtigheden af indberetningen fra almen praksis kan ikke understreges nok – specielt ikke i disse år, hvor ambulant aktivitet på hospitalerne søges omlagt til almen praksis. Det er en unik mulighed for, at man i løbet af de kommende år får løftet sløret for det, der indtil nu har været en »sort boks«, nemlig hvor mange patienter med KOL der alene behandles i almen praksis. Samtidig bliver det spændende at se, i hvor høj grad der er overensstemmelse i forhold til forløbsprogrammerne med hensyn til, hvem der følges i de to sektorer, og hvem der følges begge steder. I årsrapporten for 2020 er der indberetninger fra 24% af almen praksis – i alt svarende til 4.825 patienter. DrKOL sigter på, at indberetningerne stiger markant for 2021 i takt med, at dataindberetningen bliver fuldt implementeret.

I årsrapporten for 2020 ses en nedgang på omkring 18% i antallet af patienter, som i løbet af 2020 har haft et ambulant forløb med KOL (14.466) sammenlignet med forrige år. Sideløbende med nedgangen er der set en stigning i brugen af virtuelle kontakter. Tilsvarende er der registreret en nedgang på 20% sammenlignet med forrige år for patienter, som har været akut indlagt i løbet af 2020 (10.861). Disse ændringer må helt overvejende tilskrives coronapandemien – ikke mindst fordi patienter med KOL, der har været akut indlagt med corona, ikke er medtaget i denne opgørelse.

DrKOL søger at belyse, om behandling og pleje af patienter med KOL, på 30 år eller ældre, lever op til de fastlagte standarder, og om der er klinisk betydningsfuld variation imellem forskellige regioner og sygehuse i Danmark. Den samlede behandlingskvalitet måles ved at fokusere på ambulante processer på hospital og i almen praksis som f.eks. lungefunktion, registrering af BMI, grad af åndenød, rygestatus og tjek af inhalationsteknik. For akut indlagte patienter måles særligt på dødelighed og genindlæggelse inden for 30 dage.

På landsplan er alle de indikatorer, hvor man aktivt skal indberette kliniske data, faldende sammenlignet med 2018. Samtidig ses for flere indikatorer betydelige intra- og interregionale forskelle i opfyldelsesgraden. Der er således et stort forbedringspotentiale af registreringspraksis i de enkelte regioner.

Opgørelsespraksis for mortalitet er ændret, så den nu opgøres på patientniveau, altså hvor mange af de patienter, der bliver indlagt (sidste indlæggelse) i observationsperioden, der ender med at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdøgnet. Indikatoren viser 14% i 2020, hvilket må siges at være uventet højt. For genindlæggelser inden for 30 dage ses der på, hvor mange indlæggelser i opgørelsesperioden der efterfølges af en akut KOL-relateret genindlæggelse. Her ses faldende tendens til 17% i 2020 mod hhv. 18% i 2019 og 19% i 2018.

Med datakvalitetsrapporten 2019 indførtes to tabeller, der viser henholdsvis karakteristika for ambulante (tabel 1) og for indlagte patienter med KOL (tabel 2). I år er der yderligere tilføjet en tabel 3, der viser karakteristika for almen praksis. I tillæg er er der en lang række interessante og supplerende opgørelser at finde i appendiks.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af formanden for DrKOL og RKKP's Videncenter i samarbejde med DrKOL's databasestyregruppe. Årsrapporten er auditeret af styregruppen og eksternt kommenteret.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk