Skip to main content

Dansk Renal Cancer Database (DaRenCaData) – Resumé af årsrapport 2021

Overlevelsen er stigende, og målopfyldelsen for behandlingsindikatorer ligger generelt højt hen over landets regioner. Der pågår en kontinuerlig udvikling af indikatorområder og arbejde med optimering af data.

STYREGRUPPENS MEDLEMMER: Lars Lund (formand for DaRenCaData styregruppe), Astrid Petersen (formand for DaRenCaData databaseudvalg), Anette Pedersen Pilt, Anne Kirstine Hundahl Møller, Claus V. Jensen, Helle Westergren Hendel, Malene Lundsgaard, Mette Lind Holm, Mette Nørgaard, Morten Jønler, Nessn Azawi, Niels Fristrup, Niels Viggo Jensen, Ulla Møldrup, Lennart Jønsson (patientrepræsentant), Monika Madsen, Nick Martinussen og Else Helene Ibfelt. Interessekonflikter ingen

11. apr. 2022
3 min.

Formålet med DaRenCaData er at overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling af nyrecancer i Danmark. Årsrapportens aktuelle opgørelsesperiode er 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Incidensen af nyrecancer har haft en stigende tendens siden databasens start i 2010, dog har den aldersstandardiserede incidens i de senere år ligget stabilt på 15,5-16 per 100.000 indbyggere, højere for mænd end kvinder. I alt 1.045 patienter blev diagnosticeret med nyrecancer i aktuelle opgørelsesår, 70% mænd og 30% kvinder, og medianalderen ved diagnose var 68 år.

Over årene er der samlet set sket en markant forbedring i overlevelsen for danske nyrecancerpatienter. Den observerede etårsoverlevelse ligger i aktuelle opgørelse på 88% og er dermed over den fastsatte standard (> 80%). Den positive udvikling på lands- og regionsniveau ses af Figur 1. Den observerede femårsoverlevelse ligger på 65% (standard > 60%) på landsniveau og for alle regioner undtagen Region Nordjylland. Ser man på etårsoverlevelsen, lå Region Nordjylland for fem år siden dog ligeledes lavt, men denne er nu på højde med de øvrige regioner.

Figur 1
Figur 1

Behandlingen af nyrecancer er primært kirurgisk, og udviklingen fortsætter i retning af en øget andel af nyrebevarende indgreb. I aktuelle periode fik 895 patienter kirurgisk behandling (operation eller ablation), og af disse var 51% nyrebevarende indgreb.

Af de foretagne nefrektomier blev 77% udført laparoskopisk (inkl. robotassisteret), hvilket samlet set er over standard, men med nogen variation mellem afdelinger. Blandt patienter med T1a-tumorer fik 17% foretaget nefrektomi frem for nyrebevarende behandling, hvilket afviger fra standarden på < 10%. Patientselektion, behandlingstilbud og samarbejdsaftaler kan have betydning for resultaterne.

På landsniveau ligger andelen af patienter, der havde postoperative komplikationer, på 4% og mortaliteten indenfor 30 dage postoperativt stabilt lavt på 0,4%. Standarden er overordnet opfyldt for disse indikatorer, men et par afdelinger afviger. Et stigende antal patienter (aktuelt 87%) har kort indlæggelsestid med udskrivning efter tre dage efter det kirurgiske indgreb.

Andelen af patienter, som fik recidiv inden for tre år efter kirurgisk behandling med kurativt sigte, ligger på 14%, hvormed standarden er opfyldt for alle afdelinger og regioner, dog med nogen variation. Recidivindikatoren er genindført i årets rapport, og der ligger fortsat et udviklingsarbejde med at præcisere opgørelsesmetoden.

DaRenCaData baseres på centrale datakilder (Landspatientregisteret og Landsregisteret for Patologi), og der arbejdes vedvarende på at forbedre registrering og bearbejdning af data. Indrapportering af centrale patoanatomiske oplysninger (tumorstørrelse, pT-stadium og histologisk subtype) ligger som i tidligere opgørelser meget højt. Aktuelt er et arbejde i gang med validering af onkologiske data fra Landspatientregisteret, og opgørelser angående onkologisk behandling forventes medtaget i fremtidig afrapportering.

Overordnet set ligger kvaliteten af behandling og prognosen for nyrecancerpatienter i Danmark på højt niveau. Afdelinger, hvis enkelte indikatorresultater afviger fra standard, opfordres til at auditere egne data.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandsskabet for DaRenCaData i samarbejde med databasens styregruppe. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk