Content area

|
|

Dansk Sarkom Database (DSD) – resumé af årsrapport 2019

Eksisterende kvalitetsindikatorer fastholdes. Der er ny testindikator vedr. postoperativ strålebehandling ved grad 2 og 3 dybtliggende ekstremitetstumor samt en vedr. overlevelse ved palliativ behandling.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Peter Holmberg Jørgensen, Claus Lindkær Jensen, Emma Marie Possfelt-Møller, Kim Predbjørn Krarup, Ninna Aggerholm Pedersen, Bodil Engelmann, Katja Maretty Kongstad, Marianne Karakis, Mette Roed Eriksen, Linda Kærlev (pennefører). INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Dansk Sarkom Database (DSD) startede i 2009 mhp. at forbedre kvaliteten af udredning og behandling af sarkom. Sarkomer er sjældne (ca. 1% af alle cancere i alle aldre, 10% af cancer hos børn). Histologisk ses 70 varianter, og maligniteten gradueres i borderline, og grad I (som sjældent metastaserer), femårsoverlevelse ca. 95%, samt grad II (intermediær maligne) eller III (højmaligne), med hhv. ca. 50% og 30% femårsoverlevelse. Herudover har tumorstørrelse (for bløddele </> 5 cm, for knogler </> 8 cm), lokalisation (over/under fascie, ekstremitet /bækken og retroperitoneum) samt alder betydning for prognosen. Ca. 80% ses i bløddele og 20% i knogler.

Behandlingen er primært kirurgisk med vid margin. For intraabdominale sarkomer er frie resektionsrande vigtigst. Bløddelsekstremitetstumor med malignitetsgrad II og III får ofte supplerende strålebehandling. Kondrosarkomer i knogler kan kun behandles kirurgisk. Osteosarkom og Ewings sarkom suppleres med kemoterapi før og efter operation. Ved Ewings sarkom gives der i visse situationer også stråleterapi. Kemoterapi kan også gives ved rabdomyosarkom, synovialt sarkom og myksoide liposarkomer. Ved gastrointestinal stromatumor (GIST) anvendes kirurgi, adjuverende og neoadjuverende targeteret behandling afhængigt af risikoen for recidiv. Der er to sarkomcentre i hhv. København og Aarhus, der holder ugentlige MDT-konferencer med en lang række specialer. I 2019 blev 420 nye patienter registreret i DSD.

Der er otte indikatorer og én testindikator, som afspejler de kliniske retningslinjer, som alle fastholdes:

1a-1c) udredning: god indikatoropfyldelse tæt på standard 95% gennem årene. En enkelt patient kan betyde et udslag på 1-2 %. Der er lavet datamangellister hvor ikke udført/registreret.

2) kvaliteten ved kirurgisk margin. Indikatoren har været opfyldt gennem flere år, men bibeholdes, da den er vigtig i forhold til recidivrisikoen.

3, test_3_1) strålebehandling: Dels om de patienter, der skal have strålebehandling, får den indenfor 60 dage efter afsluttet kirurgi (3), og dels en ny testindikator (test_3_1), som beskriver, om alle patienter med grad II og III maligne subfascielle ekstremitetstumorer tilbydes strålebehandling. Indikation 3 er ikke opfyldt, og de onkologiske afdelinger i Aarhus og København (Herlev) er opmærksomme på dette. Der mangler muligvis indberetninger på procedurer strålebehandling (indikation 3) og klinisk kontrol (indikation 4). Der er ligeledes tale om få patienter.

4) rettidig opfølgning efter afsluttet kurativ behandling er ikke helt opfyldt i København pga. ikke tidsnok registrering. Indikator fastholdes. En ny testindikator 4_1 vedr. overlevelse 180 dage efter påbegyndt palliativ behandling kræver justering i DSD.

5a, 5b) lokalrecidiv hhv. fjernmetastaser efter fem år (2014) ved både lav- og højmaligne tumorer. For lavmaligne accepteres mindre kirurgisk margin (for lokale grad I kondrosarkomer intralæsionel fjernelse). Dette er en væsentlig forklaring på, at indikator ikke er helt opfyldt i Aarhus.

5b er ikke opfyldt i Aarhus, overvejende pga. at der i 2014 var flere højmaligne tumorer, hvor det ikke var muligt med vid excision. Fortsat stor fokus herpå, men aktuelt giver resultaterne ikke anledning til ændret klinisk praksis.

Af nyt i år ud over test_3_1 har DSD fået Knæk Cancer-midler til et PRO projekt ledet af afdelingslæge, ph.d. Bodil Engelmann, onkologisk afdeling, Herlev Hospital.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand af DSD databasen i samarbejde med styregruppen for DSD. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk

Right side

af Toke Seierøe Barfod | 28/10
1 Kommentar
af Ditte Damsgaard | 26/10
2 kommentarer
af Jacques Funding | 26/10
1 Kommentar
af Torben Mahneke | 22/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar