Content area

|

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) – Resumé af årsrapport 2019

DSR har siden 2005 målt behandlingskvaliteten af skulderalloplastikker indsat i Danmark; dels som patientrapporteret outcome (PRO); dels som proteseoverlevelse.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: Steen Lund Jensen, Stig Brorson, Brian Elmengaard, Theis Muncholm Thillemann, Kim Frost Engfred, Hans Viggo Johannsen, Inge Hvass, Jeppe Rasmussen, Bo Sanderhoff Olsen, Lene Lau, Anne Hjelm, Philip Nielsen, Pernille Iversen.

Patientpopulation

Der blev i 2018 indsat 1.317 alloplastikker på landsplan. Incidensen har gennem årene været stigende, men er nu stabiliseret og er omkring 17-18 pr. 100.000 person/år. Tidligere regionale forskelle synes at udjævnes. De tre hyppigste indikationer for skulderalloplastik er artrose, proksimal humerusfraktur og rotator cuff-artropati (ledsygdom ved rotator cuff-ruptur), som tilsammen udgør mere end 90 % (Figur 1).

Datakomplethed

Kompletheden af registrering i DSR sammenholdt med LPR ligger generelt over 90%, men er i 2018 på 87,7% for primære alloplastikker og 87,4% for revisionsalloplastikker (standard > 90%).

Som PRO anvendes WOOS (Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder index: 0-100, 100 er bedst), der udsendes som spørgeskema til patienterne et år efter operationen. Svarprocenten for 2018 er 66,9 (standard > 80).

Indikatorresultater

Kvalitetsindikatorer er defineret som patientoplevet skulderfunktion og livskvalitet (WOOS-score; standard 90% over den fastsatte grænseværdi) og femårsrevisionsrate (standard < 5%).

Artrosepatienterne udgør 42% af patientpopulationen, og heraf opnår 89% (84,7;91,8, n = 296) en WOOS-score over 50 i 2018. Der er set en stigning de senere år, hvilket formentlig afspejler hyppigere anvendelse af total alloplastik. WOOS-scoren efter total alloplastik er signifikant bedre end efter hemialloplastik. Resultaterne i registret støtter således, at total alloplastik bør anvendes ved artrose, medmindre der er forhold, som taler imod. Den senest opgjorte femårsrevisionsrate (patientkohorten opereret i 2013) er 8%, hvilket er over standarden på 5%. Der er en tendens til stigning i revisionsraten (sidste år var andelen 5,7%), som derfor følges nøje.

Frakturpatienter udgør ca. 25% af patientpopulationen, og af disse har 84% (75,8;90,8, n = 86) af patienterne en WOOS-score over 30 i 2018. Det er under den fastsatte standard på 90%, men også her har resultatet været stigende de senere år. Årsagen hertil kan være bedre patientselektion, idet der samtidig ses et fald i anvendelse af alloplastik på frakturindikation. Femårsrevisionsraten for 2018 (patientkohorten opereret i 2013) er 4,4%.

Patienter med rotator cuff-artropati udgør ca. 23% af patientpopulationen, og andelen er i stigning. Af disse har 82% (74,7;87,7, n = 122) en WOOS-score på 40 eller derover i 2018. Det er under standarden på 90%. Det er andet år, denne indikator er med, så indtil der har været observeret over flere år, fastholdes grænseværdien på 40 point. Femårsrevisionsraten er 5,6% og afviger dermed ikke signifikant fra standarden på 5%.

Årsager til revision

Infektion og cavitaserosion ved hemialloplastik har igennem flere år været de hyppigste årsager til revision. Mindre hyppige årsager er instabilitet/luksation og aseptisk løsning. Resultaterne efter revisionsalloplastik er generelt dårligere end efter primær alloplastik. Resultatet er bedst, hvis årsagen til revision er cavitaserosion, og dårligst hvis årsagen er infektion.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand for Dansk Skulderalloplastik Register, Steen Lund Jensen, i samarbejde med styregruppen for Dansk Skulderalloplastik Register.

Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Mats Lindberg | 22/01
1 Kommentar
af Thomas Birk Kristiansen | 22/01
2 kommentarer
af Lars Erik Bryld | 22/01
3 kommentarer
af Lasse Wissing Micheelsen | 20/01
3 kommentarer
af Thomas Sigurd Alber | 20/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar