Skip to main content

Dansk Skulderalloplastik Register: Færre patienter med fraktur behandles med alloplastik

Muligt bedre resultat af operation for patienter med skulderfraktur ved brug af revers alloplastik.

Steen Lund Jensen, Brian Elmengaard, Theis Muncholm Thillemann, Bo Sanderhoff Olsen, Klaus Hanish, Jeppe Rasmussen, Zaid Issa. Hans Viggo Johannsen, Josefine Beck Larsen, Lene Lau, Per Jacobsen, Anne Hjelm, Sanne Opstrup Villekjær, Pernille Iversen. Interessekonflikter: ingen

5. dec. 2022
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar-31. december 2021, Dansk Skulderalloplastik Register fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) inkluderer med en komplethed på knap 97% alle skulderalloplastikker i Danmark. Skulderalloplastik indsættes hovedsagelig på tre indikationer: artrose, fraktur og rotator cuff-artropati. Det kliniske resultat måles dels via revisionsrater og dels med PROM efter et år. På grund af både juridiske og tekniske problemer har man desværre ikke kunnet udsende spørgeskemaer til patienterne i 2021.

Incidensen af skulderalloplastik har været stigende, men er faldet de seneste to år, hvilket formentlig har sin årsag i begrænset kapacitet på grund af COVID-19 og personalemangel på de offentlige sygehuse. Der udføres flere alloplastikker på privathospitaler, men ikke i et antal, der kan opveje reduktionen i det offentlige. I 2021 blev der i alt i Danmark indsat 1.209 alloplastikker, heraf 111 revisioner.

Revisionsraterne ligger generelt lavt og omkring standarden på 5% efter fem år. Der er dog udsving, som kan tilskrives små tal, og deraf følgende store tilfældige udsving. For patienter opereret i 2016 (og dermed mulighed for femårsopfølgning) har 9,7% af frakturpatienter (n = 13), 3,9% af artrosepatienter (n = 17) og 3,5% af patienter med rotator cuff-artropati (n = 6) fået foretaget en revision inden for fem år efter primæroperation. Generelt er revisionsraten sammenlignelig for de tre diagnosegrupper.

Fra tidligere indsamlet PROM ved vi, at det patientoplevede outcome af operationen varierer mellem diagnosegrupperne. Artrosepatienter har det bedste outcome. Her er medianscoren efter et år ca. 90% af den maksimale score (målt via Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder index). For patienter med rotator cuff-artropati er scoren omkring 80%, mens medianscoren ved alloplastik for fraktur ligger væsentlige lavere, omkring 55%.

Derfor har man de senere år har været mere tilbageholdende med alloplastik på indikationen fraktur. Anvendelsen af revers totalalloplastik frem for den traditionelle hemialloplastik kan dog muligvis bedre resultaterne i denne patientgruppe, idet der er en klar tendens til, at resultatet er bedre end ved hemialloplastik. Blandt andet derfor er det meget vigtig for databasen at fastholde indsamlingen af PROM og at følge komplikationsraten, herunder især revisionsraten.

Styregruppen har endvidere igangsat et projekt, der skal følge fordelingen mellem de konservativt behandlede, de osteosynterede og de alloplastikopererede frakturpatienter nærmere.
Styregruppen vil gerne måle på hele patientforløbet. Således er der inkluderet to patientrepræsentanter i gruppen og senest en fysioterapeut og en sygeplejerske med henblik på fokus på genoptræning efter alloplastik samt sygeplejefaglige måleområder.

Styregruppen er af den opfattelse, at det er vigtigt med en udredning af knoglekvaliteten i cavitas glenoidalis i beslutningsprocessen omkring skulderalloplastik, da erosioner og andet knogletab øger risikoen for løsning af cavitaskomponenten. Denne seneste årsrapport viser, at brugen af CT eller MR-skanning til planlægning af operation er steget markant over en årrække. Dette gør sig gældende for alle de tre største diagnosegrupper, idet 69-85% i 2021 har fået skanning præoperativt.

Alt i alt opfatter styregruppen registret som velfungerende med høj komplethed og er glad for muligheden for at monitorere behandlingsresultaterne. Resultaterne fremlægges og diskuteres i faglige fora og har gennem årene været med til at højne kvaliteten efter skulderalloplastik.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk