Skip to main content

Dansk Tarmkræftscreenings Database (DTS) – Resumé af Årsrapport 2020

Deltagelsen i tarmkræftscreeningsprogrammet ser ikke ud til at være påvirket af COVID-19-pandemien. Tarmkræftscreeningsprogrammet detekterer to tredjedele af tarmkræfttilfældene i tidligt stadie.

 

Morten Rasmussen, Berit Andersen, Niels de Haas, Lennart Friis-Hansen, Poul Hvass Hansen, Sanne Kjær-Frifeldt, Jette Lyngholm, Ole Roikjær, Mikkel Sjöström, Mona Skarbye, Bo Søndergaard, Anne Zierau Kudsk Ragner, Vibeke Dahl Andersen, Sisse Helle Njor. Interessekonflikter ingen

21. feb. 2022
3 min.

DTS har haft til formål at monitorere kvaliteten i den danske tarmkræftscreening siden tarmkræftscreeningens start i 2014. DTS omfatter alle borgere, der er inviteret til tarmkræftscreening; dvs. borgere bosiddende i Danmark i alderen mellem 50 år og 75 år fraset borgere, der bor på Færøerne og Grønland, hvor der ikke tilbydes tarmkræftscreening. Siden 2018 er alle borgere blevet tilbudt tarmkræftsscreening hvert andet år. DTS’s årsrapport 2020 dækker alle, der har modtaget en invitation til tarmkræftscreeningen i 2020.

Tarmkræftscreeningsprogrammet i Danmark har ikke været pauseret under COVID-19-pandemien. Deltagelsen har ligget stabilt på ca. 60-61% igennem de seneste tre år og ser således ikke ud til at have været påvirket af COVID-19-pandemien. Komplians til koloskopi og/eller CT-kolonografi inden for to måneder efter en positiv afføringsprøve er faldet marginalt fra tidligere 90% til nu 88%. Ser man på komplians inden for seks måneder efter en positiv afføringsprøve er faldet kun en procentpoint (92% vs. 91%).

På landsplan ligger adenomdetektionsraten over den ønskelige standard på 50%. Der ses dog en del variation fra afdeling til afdeling. Adenomdetektionsraten er glædeligt steget signifikant i flere screeningscentre. Den laveste adenomdetektionsrate findes i de største screeningscentre i Region Hovedstaden og Region Syddanmark og er her bekymrende lav, idet den her har ligget under den acceptable standard på > 45% de seneste to år. Styregruppen anbefaler derfor, at der iværksættes lokale tiltage på disse screeningscentre for at øge adenomdetektionsraten. For at højne kvaliteten hos enkelte koloskopører anbefaler DTS-styregruppen, at der etableres kvalitetsmonitorering på endoskopørniveau på alle screeningscentre. For at støtte dette er DTS i gang med at indføre et indrapporteringssystem, der gør det muligt for de enkelte screeningscentre at se kvalitetsmål for hver enkelt af deres endoskopører.

Figur: Adenomdetektionsraten nationalt og på afdelingsniveau.
Figur: Adenomdetektionsraten nationalt og på afdelingsniveau.

Figur Adenomdetektionsraten nationalt og på afdelingsniveau.

Som sidste år viser årsrapporten en bemærkelsesværdig variation mellem afdelingerne i detektionsraten af sessile serrate læsioner. Der bør på afdelinger med lav detektionsrate af sessile serrate læsioner iværksættes tiltag med henblik på at øge kendskab og detektionen af disse læsioner.

Blandt borgere inviteret til tarmkræftscreening i 2020 blev 70% af de screeningsdetekterede tarmkræfttilfælde fundet i tidligt stadie (UICC I og II). Dette er en stigning i forhold til 2018 og 2019, hvor 66% blev fundet i tidligt stadie. Dette er som forventet, da tarmkræftscreeningsprogrammet i 2020 er gået i gang med tredje screeningsrunde. Blandt borgere, der deltager hver gang de inviteres, findes 71% af tarmkræfttilfældene i tidligt stadie, mens 67% af tarmkræfttilfældene blandt borgere, der deltager indimellem, findes i tidligt stadie.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for Dansk Tarmscreeningsdatabase i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk