Content area

|
|

Dansk Testis Cancer Database – Resumé af årsrapport 2020

Overlevelsen er høj både for patienter med lokaliseret og dissemineret sygdom. Der observeres færre recidiver end ventet. Der er derfor iværksat en undersøgelse for at sikre validiteten af recidivregistreringer.
Forfatter(e)

Gedske Daugaard, Lars Dysager, Mads Agerbæk, Birgitte Grønkær Toft, Birte Engvad, Mikael Aagaard, Jakob Lauritsen, Mikkel Bandak, Johannes Bakker, Mette Højrup, Hanna Birkbak Hovaldt. Interessekonflikter ingen.

Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) har været en klinisk kvalitetsdatabase siden 2013. I årsrapporten 2020 indgår resultater for 11 kvalitetsindikatorer opgjort på 336 patienter nydiagnosticeret med testiscancer i 2020. Indikatorerne monitorerer på no evidence of disease efter kemoterapi, sekundær kirurgi, recidivforekomst, overlevelse, og datakomplethed på patologikodning. Der ses generelt en høj kvalitet med ensartet behandling i hele landet.

Det er glædeligt at se en høj overlevelse både for patienter med stadium I-sygdom og patienter med dissemineret sygdom. Overlevelsen for alle testiscancerpatienter i Danmark ligger helt på højde med de bedste internationale standarder. Den Kaplan-Meier-estimerede syvårsoverlevelse for stadium I-patienter var > 95%. For patienter med dissemineret sygdom var den Kaplan-Meier-estimerede syvårsoverlevelse ca. 90%. Fremover vil data for sygdomsspecifik overlevelse også blive præsenteret.

..

Testiscancerpatienter er typisk yngre mænd. Medianalderen i 2020-årsrapportpopulationen var 36 år. Størstedelen af patienterne havde stadium I-sygdom (n = 244), mens færre havde dissemineret sygdom på diagnosetidspunktet (n = 81). Behandlingen for stadium I-patienterne er orchiectomi efterfulgt af active surveillance. Dette er valgt som standard for at undgå overbehandling. Normalt vil recidivraten for stadium I-nonseminom ligge omkring 30% og for stadium I-seminom omkring 20%. I databasen var der imidlertid kun registreret en gennemsnitlig årlig recidivrate på 19% blandt patienter, der i perioden 2013-2019 havde haft stadium I-sygdom.

Forskellen skyldes sandsynligvis, at recidiver ikke bliver identificeret med de nuværende udtræksalgoritmer i DaTeCa. Derfor er der igangsat et arbejde med at udarbejde og validere en ny udtræksalgoritme i Landspatientregisteret og Landsregisteret for Patologi. Fremover ønsker styregruppen med en større validitet at kunne monitorere andelen af patienter, der udvikler recidiv.

Nationale data viser, at næsten alle patienter med recidiv efter stadium I-sygdom kureres med enten kemoterapi eller strålebehandling. Aktuelt fremgår det ikke af årsrapporten, at disse patienter undervejs i deres sygdomsforløb skifter behandlingsgruppe. Dette vil der blive arbejdet på fremadrettet.

Behandlingen af dissemineret testiscancer kan være særdeles toksisk. Når testiscancer dertil rammer yngre mænd og overlevelsen er høj, er det vigtigt at undgå unødige senfølger og bivirkninger, som patienterne skal leve med efter endt behandling. Styregruppen har derfor et stærkt ønske om bl.a. at monitorere på de alvorligste senfølger efter behandling, såsom udvikling af ny cancer eller cardiovaskulær sygdom. Denne monitorering kan medvirke til behandling med færre senfølger på længere sigt.

Styregruppen har løbende arbejdet på at forbedre kompletheden af data i DaTeCa. Derfor er det også glædeligt at se, at kompletheden af bl.a. det patologiske datasæt var tæt på 100% og har været særdeles høj siden 2016.

Årsrapporten og resumèet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formanden for Dansk Testis Cancer Database i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar