Content area

|
|

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud – Resumé af årsrapport 2020

Fortsat stor variation i behandlingsindsatsen og i outcome.
Forfatter(e)

Alice Røpke, Alma Besic Pedersen, Anne Margrethe Pontoppidan, Annette Ingemann, Benthe Kristensen, Bjarke Løvbjerg Viberg, Chresten Gamborg Puggaard, Else Marie Skjøde Damsgaard, Helle Collatz Christensen, Henrik Palm, Lene Aas Madsen, Lis Bjerregaard Riahi, Lis Røhl Andersen, Mai Heilskov, Morten Tange Kristensen, Niels Dieter Röck, Nana Rose Holm, Rikke Thorninger, Signe Langballe og Susanne Sillesen Skøtt. Interessekonflikter ingen.

Kriterierne for udvælgelse af patientgrupper til de nationale kvalitetsudviklingsprojekter (NIP, RKKP og LKT) har igennem årene været ret ensartede. Der skal være tale om større patientgrupper, for hvem det gælder, at kvaliteten ikke lever op til det, man kan forvente, at der ses national variation i outcome, og at der skal være en reel forventning om, at man kan forbedre kvaliteten.

Disse kriterier gælder for patienter med hoftenære lårbensbrud. I den sidste opgørelsesperiode (1/12 2019-30/11 2020) inkluderedes ca. 6.500 65+-årige borgere i Danmark i registret. Dette antal er lykkeligvis, omend langsomt, faldende både målt i absolutte tal og i incidensrater. Med en 30-dagesmortalitet på ca. 10% – som er højere, end hvad man ser i sammenlignelige registre – er det fortsat en meget alvorlig lidelse at pådrage sig. Samtidig fylder patientgruppen meget på sygehusene og i forbindelse med rehabiliteringsopgaven i primærsektoren.

Det er samlet set ikke lykkedes at opretholde den positive reduktion i 30-dagesmortaliteten, som sås i forrige årsrapport, hvor den positive tendens blev tilskrevet det nationale LKT-projekt, der gav øget fokus på patientgruppen på alle sygehuse og i få udvalgte kommuner i Danmark.

Indikatorerne, deres type samt de regionale og det nationale resultat er vist i tabellen. Hvor farven er grøn ved indikatoropfyldelse og rød, hvor denne ikke er opfyldt. Procesmæssigt er der et tydeligt mønster vedrørende indikatoropfyldelse i de respektive regioner. Dette ses blandt andet ved, at den præoperative vurdering på speciallægeniveau og operationerne sker senere i forløbet i Østdanmark end i Vestdanmark.

Resultatmæssigt er resultaterne ikke så forskellige, når man ser på regionalt niveau. Men på sygehusniveau er variationen større. Som eksempler kan nævnes, at spændet for 30-dagesmortaliteten går fra 7,1 til 13,7%. Der er således tale om stor variation, men der er faktisk fire sygehuse, der når indikatormålet på 8% mortalitet inden for 30 dage, så det kan lade sig gøre at opnå et godt resultat i Danmark. Spændet for reoperation inden for to år efter et osteosynteret lårbenshalsbrud er også med stor variation med resultater på 1,9-15,3%. Erkendelsen af denne variation, sammen med en erkendelse af at nogle faktisk kan nå målene, bør inspirere til lokale indsatser for at nå målsætningerne.

Endvidere ved vi, at indlæggelsesvarighed på sygehusene for denne patientgruppe bliver kortere og kortere og en del steder nu er under fem dage. Vi skal derfor præcisere vigtigheden af fokus på den samlede indsats for patientgruppen i såvel sygehus- som i primærsektoren, hvor størstedelen af rehabiliteringen foregår i sidstnævnte.

Til sidst skal det nævnes, at styregruppen netop har fået en patientrepræsentant som medlem. Med dennes oplevelser in mente vil der formentlig være behov for at justere indikatorsættet med visse opstramninger og tilføjelse af nogle strukturindikatorer.

Årsrapporten er udarbejdet af styregruppen for registret og RKKP Videncenter. Resuméet er udarbejdet af formand for styregruppen Niels Dieter Röck og registrets kliniske epidemiolog Helle Collatz Christensen i samarbejde med styregruppen for registret.

Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer