Skip to main content

Dansk Urogynækologisk Database – DugaBase - Resumé af årsrapport 2018

Kliniske data på kvinder opereret for genitalprolaps eller urininkontinens indsamles med henblik på løbende kvalitetsudvikling. Et af formålene har været at indsamle oplysninger om komplikationer, hvilket har vist sig at være vanskeligt.

Styregruppens medlemmer: Gunnar Lose (formand) Ulla Darling Hansen (projektleder) Rikke Guldberg Sørensen Mette Hornum Bing Helga Gimbel Niels Kjærgaard Lasse Raaberg Marianne Glavind-Kristensen Helle Hare-Bruun (RKKP’s Videncenter) Lene Sveistrup Bengtsson (RKKP’s Videncenter), Frank Kjeldsen (RKKP's Videncenter). Interessekonflikter: ingen

27. jan. 2020
2 min.

Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) blev etableret i 2006 og har siden indsamlet kliniske data til løbende klinisk kvalitetsudvikling herunder Patientrapporterede Oplysninger (PRO)-data. DugaBase var den første nationale kliniske kvalitetsdatabase til systematisk at indsamle PRO-data og anvende dem til kvalitetsmonitorering. PRO-data i DugaBase er helt essentielle, da behandlingen af genitalprolaps og urininkontinens i høj grad handler om patientens symptomer. DugaBase har siden 2010 haft en stabil høj databasedækningsgrad på > 90% af alle operationer for genitalprolaps og urininkontinens. Followupdata indhentes oftest 3-6 mdr. postoperativt enten ved telefoninterview, udsendte spørgeskemaer eller klinisk kontrol afhængigt af individuelle behov og behandlingsstedets organisering.

DugaBase årsrapport 2018 er den 13., og rapporterne udarbejdes i et samarbejde mellem RKKP’s Videncenter og DugaBasens styregruppe. Rapporten for 2018 var til rådighed i juli 2019 og indeholder analyser af databasens 14 kvalitetsindikatorer, hvoraf de seks omhandler PRO, og de resterende omhandler to- og femårsrecidiv-operationer. Indikatorsættet justeres løbende, og i dette års rapport er en indikator udgået. Der er i 2018 indberettet 4.129 operationer, hvoraf 897 er for urininkontinens og 3.232 for genitalprolaps. Samlet indeholder DugaBase nu data på ca. 46.000 operationer.

Der er en stabil høj subjektiv forbedring af symptomer efter operationerne på landsplan.

De subjektive indikatorer vedr. patientbedømmelser måler på reduktion af hyppighed af symptomer sammenlignet med efter operation samt overordnet forbedring efter operation via Patient Global Impression of Improvement (PGI-I skala).

Udvikling i PRO-indikatorer over tid kan ses af figurer for Indikator 3A (primær slyngeoperation/ operation mod stressurininkontinens) og Indikator 7 (primær prolapsoperation/operation mod genitalprolaps).

Et af formålene med DugaBase har også været at registrere komplikationer til operationerne både peroperativt og postoperativt. Det har vist sig at være meget mangelfuldt indberettet, og styregruppen har derfor arbejdet intensivt med at forbedre dette. Aktuelt er der et komplikationsregistreringsprojekt i gang, hvor det skal afklares, om det er muligt at indsamle relevante komplikationer via Landspatientregistret. Udover at være baggrund for klinisk kvalitetsudvikling bliver DugaBase også brugt til forskning og foreløbigt indgår DugaBase data i ni publicerede artikler og i to ph.d.-afhandlinger. Aktuelt er flere forskningsprojekter i gang.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk