Skip to main content

Dansk versus engelsk i Ugeskrift for Læger

Redaktør Jacob Rosenberg

2. jun. 2009
3 min.

Der er en igangværende tendens internationalt til, at forskningsresultater skal gøres offentligt tilgængelige så hurtigt som muligt og i en form, som kan læses og tolkes af så mange mennesker som muligt. Dette ses bl.a. i den nye regel om offentliggørelse af resultater på nettet, før den videnskabelige artikel bliver publiceret [1]. Hvis man lader patienter eller forsøgspersoner deltage i et forsøg, kan man betragte det som uetisk at »gemme« forsøgsresultaterne for resten af verden, hvis man kun publicerer sine data på et lille originalsprog som f.eks. dansk. Helsinki-deklara-tionen [2] siger således specifikt, at resultaterne skal gøres offentligt tilgængelige, og i denne sammenhæng må man stille spørgsmålstegn ved, om en -offentliggørelse på dansk, som kun forstås af 0,08% af verdens befolkning, kan betragtes som en offentliggørelse i bredere forstand. Således har Ugeskrift for Læger besluttet at tage hul på denne internationaliseringsproces.

Ugeskriftet indeholder en række forskellige ar-tikeltyper, men overvejelsen omkring offentliggørelse af forskningsdata på et hovedsprog frem for et lille originalsprog drejer sig helt overvejende om vores originalartikler. De forskellige artikler i Ugeskriftet har forskellige målgrupper, og vi har valgt kun at implementere forandringerne for originalartiklerne. Strategien har været grundigt diskuteret med bl.a. -redaktørerne i Vancouver-gruppen, vores eget videnskabelige panel, bestyrelsen for Lægeforeningen og selvfølgelig internt i redaktionen, og alle har været enige om, at planerne er fornuftige og tidssvarende.

Ændringen for originalartiklerne gennemføres ved, at vi fremover i Ugeskriftet vil trykke et dansk resume af originalartiklerne, og dette tænkes at fylde ca. en trykt side i bladet. Samme resume vil være tilgængeligt på Ugeskriftets hjemmeside med link til den fulde originalartikel, som bliver publiceret på engelsk i Danish Medical Bulletin. Det vil sige, ar-tiklen publiceres udelukkende i Danish Medical Bulletin og vil i denne form blive indekseret både i PubMed og Journal Citation Reports (dvs. artiklen vil få en impact factor ). Resumeet i Ugeskriftet vil ikke blive indekseret, da det ikke betragtes som en -artikel. Forfatterne vil derfor skulle indsende det danske resume sammen med det fuldstændige, engelske manu-skript. Den engelske artikel og det danske resume skal indsendes via det elektroniske manuskript-system, som nu anvendes for alle artikler til Uge-skriftet. Skæringsdatoen for ændringen vil være den 1. september 2009, hvorefter alle originalartikler skal indsendes på denne måde. Vi har selvfølgelig en del originalartikler på vej igennem systemet allerede, og der vil derfor gå en periode, før ændringen er fuldt implementeret. Alle nye originalartikler skal dog -efter den 1. september 2009 indsendes på engelsk med det danske resume som beskrevet ovenfor.

Publikation på engelsk vil principielt åbne muligheden for at modtage manuskripter fra udlandet. De fleste videnskabelige tidsskrifter oplever i disse år en eksplosiv vækst af artikler fra Østeuropa og Asien. Ugeskriftet og Danish Medical Bulletin er anderledes end mange andre tidsskrifter, idet begge tidsskrifter ejes af Lægeforeningen og ikke er kommercielle produkter ejet af et af de store forlag. Vi har nøje over-vejet, hvordan man skal tackle denne problemstilling, og vi er med vores ejere blevet enige om, at man kan publicere i Danish Medical Bulletin gratis, hvis man er medlem af Lægeforeningen, hvorimod artikler af forfattere, som ikke er medlem af Lægeforeningen, kun kan publiceres i Danish Medical Bulletin mod et gebyr.

Danmark er ikke det eneste lille sprogområde i verden, men vi har alligevel valgt at gå foran i denne proces med at internationalisere publikationen af originale forskningsdata. Vi vil muligvis miste nogle artikler pga. omlægningen, men på den anden side er vi overbeviste om, at vi også vil kunne trække artikler til Ugeskriftet og Danish Medical Bulletin fra udenlandske tidsskrifter, specielt hvis problemstillingen drejer sig om specifikke danske forhold.

Korrespondance: Jacob Rosenberg . Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Herlev Hospital, DK-2730 Herlev. E-mail: jaro@heh.regionh.dk

Interessekonflikter: Ingen

Referencer

  1. Rosenberg J. Dit studie skal registreres - nu også med resultater. Ugeskr Læger 2009;171:1745.
  2. www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf (3. april 2009).