Content area

|
|

Databasen for Akutte Hospitalskontakter – Resumé af årsrapport 2019

Databasen er i gang med en revision af indikatorsættet. Med en population på 1.833.901 hospitalsforløb, er det væsentligt, at data eksisterer i LPR og ikke kræver ekstra indberetning. Denne prioritering er også gældende for det nye indikatorsæt.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Annmarie Lassen, Kasper Iversen, Halfdan Lauridsen, Mette Worsøe, Ole Mølgaard, Jørn Munkhof Møller, Mikkel Brabrand, Nanna Salling, Christian Juhl Terkelsen, Lars Bo Svendsen, Helle K. Iversen, Hans Kirkegaard, Julie Mackenhauer, Karen Margrethe Maglekær, Anne-Kirstine Dyrvig, Anette Weis, Henrik Nielsen. Interessekonflikter: ingen

En forudsætning ved etableringen af Databasen for Akutte Hospitalskontakter har været, at der ikke skal ske nye registreringer i forbindelse med registrering af indikatorerne. Derfor bygger databasen i videst muligt omfang på allerede indrapporterede data fra Landspatientregisteret (LPR) og CPR. Databasen er fortsat under udvikling og der arbejdes bl.a. på adgang til information i de elektroniske patientjournaler (EPJ) samt information fra de øvrige elektroniske registreringssystemer i Danmark, som vil være væsentlige for kvalitetsmonitorering. En vigtig forudsætning for udviklingen af databasen er, at der i regionerne arbejdes for at muliggøre levering af data fra EPJ. Disse variable er primært: Tidspunkt hvor patienten første gang ses af læge eller speciallæge samt triagetidspunkt og triagekategori. Særligt tid til set af læge eller speciallæge er relevant, da det gennem patientinvolvering i databasens styregruppe er blevet tydeligt, at disse parametre er væsentlige ud fra et patient- og pårørendeperspektiv.

Implementering af LPR3 i foråret 2019 har givet anledning til et større revideringsarbejde i datastrukturen og giver begrænset mulighed for at sammenligne data for 2019 med tidligere år.

Det er væsentligt at understrege, at databasen afspejler de betydelige organisatoriske forskelle i akutbehandlingen imellem og inden for regionerne. Forskellene i patientsammensætning betyder, at resultaterne, særligt mortalitet og genhenvendelse, ikke er egnede til sammenligning mellem sygehuse eller afdelinger, men kan anvendes til at følge egen udvikling over tid, såfremt patientsammensætningen eller organisatoriske parametre ikke ændres.

De organisatoriske forskelle illustreres delvist i Figur 1, som viser antallet af akutte hospitalsforløb pr. bopælsregion for hver 100.000 indbyggere i regionen. Heraf fremgår, der er langt flere kontakter i Region Hovedstaden, hvilket skyldes, at patienter visiteret fra 1813 til lægevurdering registreres således, at de indgår i databasen.

Ved databasens start blev det planlagt, at indikatorsættet efter tre opgørelsesperioder skulle være genstand for nærmere overvejelse og evt. revision. Dette arbejde har pågået i løbet af 2020 i et samarbejde mellem databasens styregruppe, patientrepræsentanter samt ved faglig diskussion til Dansk Selskab for Akut Medicins virtuelle årsmøde november 2020. Rapporten for 2020 vil fortsat være baseret på de aktuelle indikatorer. Med det kommende indikatorsæt vil der forsøgsvist blive afrapporteret overordnet samt for udvalgte patientgrupper.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand for Databasen for Akutte Hospitalskontakter i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i høring.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Torben Mahneke | 14/05
2 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar
af Bjarne Bøgelund-Andersen | 11/05
1 Kommentar
af Thomas Edgar Lauritzen | 09/05
2 kommentarer
af Regitze Videbæk | 07/05
2 kommentarer
af Hanne Levisen Dalsgaard | 06/05
1 Kommentar