Content area

|
|

Databasen for Atrieflimren i Danmark – Resumé af årsrapport 2020

For få patienter med atrieflimren opstarter antikoagulationsbehandling inden for 14 dage efter diagnosen. Det er hensigtsmæssigt, at flere påbegynder behandlingen tidligere og fastholder behandlingen mhp. at forebygge komplikationer.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer Lars Frost, Albert Marni Joensen, Ulla Dam-Schmidt, Ina Quist, Marianne Pilgaard Frederiksen, Axel Brandes, Ulla Davidsen, Ilan Raymond, Dorte Damgaard, Palle Mark Christensen, Inge Mølgaard, Robert Bedsted, Julie Andersen, Miriam Grijota Chousa og Inge Øster. Interessekonflikter ingen

Databasen for Atrieflimren i Danmark har til formål at sikre kvaliteten i behandlingen af atrieflimren ved efterlevelse af de kliniske retningslinjer formuleret af Dansk Cardiologisk Selskab.
Databasen omfatter alle patienter med diagnosen atrieflimren, som er diagnosticeret på offentlige sygehuse og indberettet til Landspatientregisteret og gør udelukkende brug af data fra nationale registre til opgørelse af indikatorer. Årsrapporten 2020 dækker perioden 1. juli 2019-30. juni 2020, hvor der i alt blev identificeret 19.719 incidente patienter og 129.060 prævalente patienter med atrieflimren. Bemærkelsesværdigt var, at antallet af incidente patienter var væsentligt lavere (omkring 1.000 patienter) i marts, april og maj måned 2020, hvor samfundet lukkede ned (på grund af COVID-19), sammenlignet med samme periode i de foregående tre år.

På baggrund af indikatorresultaterne for 2020 er der potentiale for forbedringer i behandlingen af atrieflimren i Danmark. På landsplan påbegyndte 82% af patienterne med nydiagnosticeret atrieflimren med indikation for antikoagulationsbehandling denne behandling inden for 14 dage. Det er for få patienter. Det tilstræbes, at min. 95% af patientgruppen påbegynder behandling kort tid efter diagnosticeringen.

Databasen har desuden fokus på, at de nydiagnosticerede patienter får udført ekkokardiografi i den initiale del af forløbet. På tværs af regionerne var der en betydelig variation i andelene af patienter, som fik denne undersøgelse. På alle hospitaler i Region Midtjylland fik mere end 80% af patienterne udført ekkokardiografi, hvorimod andelen var under 75% i de øvrige regioner. Særlig opmærksomhed tillagde databasens styregruppe resultaterne fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det skal afklares, om der er tale om en reel kvalitetsbrist, et registreringsproblem eller manglende overførsel af data fra Sundhedsplatformen til Landspatientregisteret.

Databasen indhenter data fra Laboratoriedatabasen til to indikatorer omhandlende måling af TSH hos alle nydiagnosticerede patienter og etårskontrol af S-kreatinin hos alle prævalente patienter i NOAC-behandling. Desværre var det ikke muligt at vurdere kvaliteten af disse tiltag i Region Midtjylland, da regionen ikke havde indberettet laboratoriedata til Laboratoriedatabasen. I de øvrige regioner opfyldte ingen hospitaler de fastsatte standarder for indikatorerne. Styregruppen anbefaler derfor, at der bør være større opmærksomhed på måling af TSH på diagnosetidspunktet samt undersøgelse af nyrefunktion mindst én gang om året hos patienter i relevant NOAC-behandling.

Patientrepræsentanterne i styregruppen for databasen fremhæver, at struktureret undervisning til patienter med nydiagnosticeret atrieflimren har stor værdi. I alt fik 16% af denne patientgruppe tilbudt undervisning i opgørelsesperioden, hvilket afveg væsentligt fra den fastsatte standard på minimum 50%. På hospitalsniveau varierede andelen mellem 6% og 36%. Databasens styregruppe vil i samarbejde med patientrepræsentanterne iværksætte initiativer, der kan sikre, at struktureret undervisning og dermed bedre patientinvolvering bliver et tilbud i alle regioner.

En del patienter med atrieflimren følges i almen praksis. For at skabe fuldt overblik over patientgruppen og understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer har Danske Regioner og almen praksis indgået aftale om, at almen praksis inkluderes i databasen. Det er forventningen, at almen praksis starter indberetning til databasen i løbet af 2021.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter i samarbejde med styregruppen for Databasen for Atrieflimren i Danmark. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer