Skip to main content

Der er brug for en mentor i almen praksis

Mette Bitsch-Christensen, P.L.O.-redaktør

1. nov. 2005
5 min.

For 5-6 år siden var alment praktiserende læge Thomas Bjørnshave i sin egenskab af praksisreservelægekoordinator i Nordjylllands Amt på tutorlægekursus i London.

Dr Rosslynne Freeman, Educational Advisor, Department of Postgraduate General Practice, Education, University of London, fortalte begejstret om Mentoring Development i England. Det var et koncept, der måtte arbejdes videre med i almen praksis i Danmark, og dr. Freeman har efterfølgende været i Danmark og fortalt om mentorbegrebet.

Mentor og vejleder

»Vi ville gerne udvikle mentorfunktionen i almen praksis«, fortæller Thomas Bjørnshave. Mentorbegrebet er et gammelt koncept og burde være en vigtig tutorlægefunktion i specialeuddannelsen i almen medicin.

En mentor skal ikke være kontrollant og sætte krydser i færdighedsskemaer, men skal være én der rådgiver både i personlig og faglig udvikling. Mentor skal kunne sætte en tankeproces i gang, så uddannelseslægen, også kaldet mentee, reflekterer.

Det er vigtigt at holde rollerne adskilte pointerer Thomas Bjørnshave.

Der er forskel på en vejleder/supervisor og mentor. En vejleder/supervisor har en kontrolfunktion med krav om evaluering. I modsætning hertil er rollen som mentor, hvor det drejer sig om at være god til at lytte, en god igangsætter og rådgiver samt en god supporter. Personen selv, mentee, den der har en mentor, skal selv lave arbejdet. Mentorfunktionen skal forstås som en holistisk model med 3 cirkler, hvor man glider rundt i de tre cirkler hele tiden. De tre cirkler symboliserer personen selv, den professionelle udvikling og den kontinuerlige læreproces (Fig. 1).

Homers definition af en mentor

»Mentorrollen kendes fra den græske mytologi, hvor Mentor var den person der holdt øje med Odysseus' søn under dennes langvarige rejse til Ithaka. Mentor støttede Odysseus' søn Telemakos i hans udvikling, så han i sin fars fravær både kunne tage vare på kongeriget og den ombejlede dronning, Penelope«, skriver Birgit Toft på sin hjemmeside. (www.teamtoft.dk). Birgit Toft har sammen med Steen Hildebrandt skrevet bogen: Mentor - en hjertesag.

Birgit Toft har skrevet bogen om mentorbegrebet for at være med til at forme begrebet til den danske virkelighed. Den amerikanske og engelske opfattelse af mentorbegrebet passede ikke helt til den oplevelse hun selv havde haft med sine mentorer og ved at være mentor i sin egenskab af sygehusapotekschef.

Den historiske, Homerske mentor var en leder på en tidsbegrænset rejse, en forstandig konsulent, en beskytter og en fortrolig rådgiver, som også var paternalistisk.

Den moderne mentor er en vejleder i en periode, og er karakteriseret ved at være en respekteret, fortrolig ligemand, som fungerer som både facilitator, støtte og katalysator.

En mentor kan de ting du efterspørger, og det er en person du ser op til.

»Det gode ved en mentor er, at der bliver holdt et spejl op, du får hjælp til at kigge på dig selv og reflektere over din egen adfærd«, fortæller Birgit Toft. »Som læge har du en hjælperrolle over for andre mennesker. Der bliver altid kigget én vej, fra lægen til patienten, men hvis lægen også skal kigge på sig selv, for at udvikle sig personligt og blive en bedre læge kan det være en ide at arbejde bevidst med mentorbegrebet«, mener Birgit Toft.

Læger kan blive udbrændte. Det er vigtigt at få ladet batterierne op, at passe på sig selv. Ved at få stillet nogle spørgsmål, der fører til refleksion over egen adfærd tør lægen måske også stille nogle anderledes spørgsmål til sine patienter. Patienten ser ofte en mentor i sin læge.

Thomas Bjørnshave sammenligner relationen mellem mentor og mentee med relationen mellem den alment praktiserende læge og patienten. Der er tavshedspligt mellem mentor og mentee, og der skal være skabt et fortrolighedsforhold.

Betydningen i uddannelsen

Formålet med at indføre mentorordningen skulle være styrkelse af de yngre almen medicinere og af de praktiserende læger samt medvirken til at de yngre almen medicinere også ender som praktiserende læger. Mentorordingen skal understøtte en proces af forandring. Erfaringerne viser, at job-relateret stress reduceres og patientpleje forbedres.

Ifølge den nye speciallægeuddannelse er planen, at alle bloklæger i almen medicin skal have en mentor, fortæller Thomas Bjørnshave. Mens lægerne er ansat i hospitalsvæsenet kunne man forestille sig at tutorlægen i introduktionspraksis skulle være mentor, men når bloklægen er ansat i almen praksis ville det være mere hensigtsmæssigt at have en anden mentor, måske en anden tutorlæge.

Alt dette vil naturligvis kræve uddannelse og træning for dem der skal være mentor, og mentor skulle måske også selv have en mentor, skulle både være mentee - den der har en mentor - og selv være mentor. Sådan fungerer det i England fortæller Thomas Bjørnshave. Deres erfaring er, at det giver en fin opmærksomhed begge veje.

På lang sigt kan mentorordningen omfatte allerede praktiserende læger. Det er en proces der skal sættes i gang i hele sundhedsvæsenet, som det også sker andre steder i erhvervslivet for eksempel i Danmarks Radio.

Ordningen vil få forskellig udformning alt efter lægeligt speciale.

Det er nødvendigt at eksperimentere med mentorbegrebet. Der er ikke tradition for at anvende en mentor i lægeverdenen som det kendes fra kunstens verden bl.a. inden for musikken, siger Birgit Toft. Og måske behøver mentor slet ikke at være læge. Det vigtigste er at finde en person med de egenskaber som du selv ønsker at udvikle.

Det er ikke nødvendigvis så tidskrævende. Perspektivet er 4-5 gange årligt, 1-2 timer pr. gang og i 2-3 år. Så skal der være en pause, men så kan der naturligvis blive brug for en ny mentor.

En proces er sat i gang

Thomas Bjørnshave har forsøgt at starte processen i Nordjyllands Amt og han havde blandt andet en aftale med dr. Freeman om at komme og fortælle om de engelske erfaringer, men fik ingen penge til sit projekt. Ved sine foredrag har Thomas Bjørnshave mødt en dyb interesse for mentorordningen, men også skepsis - hvad er nu det for noget?

En proces er i gang og diskussionen fortsætter bl.a. på DSAM's næste årsmøde.

I Storstrøms Amt har man besluttet at indføre en mentorordning for lægerne under uddannelse til almen medicin. Man håber at det vil fremme rekrutteringen til almen praksis samt sikre at de færdiguddannede læger også nedsætter sig som praktiserende læger.