Content area

|
|

DNSL, Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister – Resumé af årsrapport for 2021

DNSL har til formål at registrere og beskrive kvaliteten af dialysebehandling og nyretransplantation hos patienter med kronisk nyresvigt. Årsrapporten 2021 dokumenterer generelt god og ensartet kvalitet på tværs af Danmarks 15 nefrologiske afdelinger.
Forfatter(e)

Kristine Hommel, Helle Charlotte Thiesson, Søren Schwartz Sørensen, Johan Povlsen, Tom Buur, Bjarne Ørskov, Morten Sverdrup Jensen, Gitte Juel Holst, Esra Öztoprak. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

DNSL har eksisteret siden 1. januar 1990. Data indberettes fra alle 15 nefrologiske hospitalsafdelinger i Danmark. Der findes hverken private dialysecentre eller transplantation på privathospitaler i Danmark. Siden databasens etablering har både incidens og prævalens af dialysepatienter i en årrække været stigende, men har nu stabiliseret sig. Prævalensen af nyretransplanterede og antal årlige nyretransplantationer er dog fortsat stigende.

Incidensen af nye dialysepatienter i 2021 var højest i Region Sjælland med 162 og lavest i Region Syddanmark med 92 pr. 100.000 indbyggere. Andelen af mænd var uændret fra tidligere år to tredjedele. Medianalder for nye dialysepatienter var 69 år, og ca. 50% af nye dialysepatienter var 70 år eller ældre. Hyppigste årsag til nyresvigt blandt nye dialysepatienter var diabetes (30%).

Ved udgangen af 2021 var 2.605 patienter i behandling med dialyse, heraf 20% peritonealdialyse og 80% hæmodialyse. Uændret gennem de seneste tre år fik 26% behandling i eget hjem. I alt 208 blev nyretransplanteret for første gang i 2021, og 3.220 patienter levede med en fungerende transplanteret nyre. Førstegangstransplanterede patienter havde en lavere medianalder på 54 år, og en mindre andel havde diabetes som årsag til nyresvigt (16%) sammenlignet med dialysepatienter.

Årsrapportens indikatorresultater viser, at kvaliteten af dialyse- og nyretransplantationsbehandling overordnet var god og ensartet på tværs af nefrologiske centre. Således levede 13 af 15 centre op til kvalitetsmålet »planlagt dialysestart« hos minimum 60% af nye patienter med terminalt nyresvigt. For et af de to resterende centre kunne sen henvisning til nefrologisk vurdering være medvirkende årsag til manglende indikatoropfyldelse. Der anbefales journalgennemgang for at identificere modificerbare årsager mhp. etablering af permanent dialyseadgang før dialysestart. Den årlige mortalitetsrate var tilfredsstillende, dvs. mindre end 25% i alle centre fraset et. Alle centre levede op til kvalitetsindikatoren for etårsmortalitet blandt nye dialysepatienter. Overraskende havde i alt ni ud af 14 centre for høj andel patienter med peritonitis blandt peritonealdialysepatienter (≤ 50%). Årsager kan være stort sygefravær pga. COVID-19 blandt ambulatoriesygeplejersker og personale i hjemmeplejen, som varetager peritonealdialyse hos skrøbelige patienter. Tidligere journalgennemgang har også vist, at få socialt udsatte patienter med ringe egenomsorg kan stå for størstedelen af et centers tilfælde af peritonitis. Der anbefales fortsat uddannelse af patienter og personale i primærsektor mhp. optimering af hygiejne. Alle de tre transplantationscentre levede op til kvalitetsmålene for nyregraftoverlevelse.

Der arbejdes løbende med udvikling af DNSL. Ved hjælp af datafangst fra Landspatientregisteret planlægges således udvidelse af populationen til at omfatte patienter med kronisk nyresygdom, som ikke er i behandling med dialyse eller nyretransplantation. Som tidligere fandt vi i 2021 igen en høj populationskomplethed på 96% sammenlignet med Landspatientregisteret. Med datafangst fra MiBa planlægges nye kvalitetsindikatorer: bakteriæmi hos hæmodialysepatienter og infektioner hos nyretransplanterede. Endvidere planlægges manuel indtastning erstattet af datafangst til kvalitetsindikatoren peritonitis.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og registeransvarlig Kristine Hommel i samarbejde med registerudvalget for Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side