Skip to main content

Ekstraordinær generalforsamling i Lægernes Pensionskasse

22. jun. 2007
1 min.

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægtens § 7, stk. 3, som lyder:

»3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne ønsker det, eller hvis mindst 10% af de delegerede eller mindst 5% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Indkaldelse skal finde sted inden 14 dage.«

Dagsorden

  1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

  2. Eventuelt

Ad 1

Valgperioden for Poul Schiøler udløb på den ordinære generalforsamling, og der kunne ikke ske genvalg. Poul Schiøler udtrådte således af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Der blev ikke valgt et nyt bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling, idet den person, der blev bragt i forslag, endnu ikke var pensioneret og således ikke valgbar. Der skal derfor vælges et pensioneret medlem til bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Frede Marius Heilberg efter indstilling fra PLO.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i et sådant spørgsmål, hvis blot én delegeret møder op.

Praktiske forhold

Dagsorden og det fuldstændige forslag kan rekvireres i pen-sionskassen eller læses på www.lpk.dk/materialer fra og med den 23. juli 2007.

Delegerede kan bestille adgangskort til og med den 30. juli 2007 ved henvendelse til pensionskassen på tlf. 33 12 21 41 eller på lpk@lpk.dk.