Skip to main content

Et godt arbejdsmiljø er også noget for læger

Cand.scient.soc. i public relations Camilla Kjærager, konsulent i Foreningen af Yngre Læger

1. nov. 2005
2 min.

EU-arbejdstidsdirektiv betyder, at den maksimale arbejdstid er 48 timer pr. uge i gennemsnit over en periode på normalt 4 måneder. Jaeger-dommen, som definerer arbejdstid i relation til EU-direktivet, siger, at alle timerne under en vagt på tjenestestedet skal medregnes som arbejdstid, når man skal vurdere om 48-timers-reglen overholdes. Det betyder med andre ord, at man ikke kan have tilstedeværelsesvagt og hviletid samtidig.

Økonomisk får dommen ikke nogen betydning for yngre læger, da de i forvejen får fuld løn for alle de timer, de er til rådighed på sygehuset. Men dommen kan få konsekvenser for tilrettelæggelsen af vagtarbejdet. Det vil reelt være umuligt at have 24-timers-vagter, hvis hviletiden ikke kan udskydes. Amtsrådsforeningen har rejst spørgsmålet. over for Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriet har endnu ikke svaret, idet de ønsker at afvente Kommissionens nye forslag.

EU-Kommissionen er aktuelt i gang med at evaluere arbejdstidsdirektivet.

I den forbindelse overvejer Kommis-sionen at ændre arbejdstidsdirektivet på tre områder:

  • Referenceperioden forlænges fra de nuværende fire måneder til et år for opgørelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

  • Indførelse af begrebet »inaktiv tid« under rådighedsvagter fra arbejdsstedet for at omgå Jaeger-dommen.

  • Fjernelse af dispensationsmuligheden for individuel fravigelse af den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer.

Kommissionens forslag forventes at blive fremsat i slutningen af november måned. Amtsrådsforeningen, H:S, FAYL og FAS er enige om, at der er behov for at analysere mulige konsekvenser af Jaeger-dommen.

Parterne mødes igen i starten af det nye år.

FAYL har gennem mange år kæmpet for, at europæiske læger under ét blev omfattet af arbejdstidsdirektivet. Når det så sker, og det går op for politikerne, at arbejdsmiljømæssige tiltag koster penge, smides arbejdsmiljøet straks over bord igen. Sammen med vores europæiske kolleger vil vi fortsætte kampen for et uændret direktiv, siger Mette Worsøe. For læger har krav på et godt arbejdsmiljø og patienter krav på udhvilede læger.