Skip to main content

Forsikringserklæring - fortsat problemfyldt

Attestudvalget

31. okt. 2005
4 min.

Lægeforeningens Attestudvalg redegjorde i Ugeskrift for Læger 166/25 fra den 14. juni 2004 for indholdet af aftalen vedrørende brug af Forsikringserklæring og i særdeleshed for, at en række forsikringsselskaber og pensionskasser handler i strid med aftalen. De har heri været støttet af deres brancheforening, Forsikring & Pension, der i august 2004 i en informationsskrivelse opfordrede selskaberne til i forbindelse med en forsikringsbegivenhed at overveje fremsendelse af såvel den samtykkeerklæring, der blev udfærdiget ved forsikringstegningen (typisk underskrevet flere år tilbage i tiden) som samtykkeerklæringen indhentet i forbindelse med forsikringsbegivenheden. Formålet hermed skulle være at skabe et grundlag for ved forsikringsbegivenheden også at kunne indhente oplysninger vedrørende tiden forud for forsikringstegningen.

Denne vejledning fra Forsikring & Pension er ikke i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens »Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.«, bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998, hvoraf det fremgår, at samtykke til videregivelse af oplysninger til andre formål end behandling skal være skriftligt og skal gives i forbindelse med det aktuelle behov for videregivelse. Samtykket bortfalder senest et år efter at det er givet.

Patientklagenævnet har efteråret 2004 givet en påtale til en praktiserende læge i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger til en pensionskasse. Det blev fastslået, at lægen havde overtrådt Lov om patienters retsstilling. Der var flere momenter i sagen, men det fremgik bl.a. af Patientklagenævnets afgørelse, at videregivelse af oplysninger til forsikringsselskaber og pensionskasser sker i henhold til § 26, stk. 1 i Lov om patienters retsstilling samt at samtykke til videregivelse af oplysninger efter § 27, stk. 2 i Lov om patienters retsstilling bortfalder senest et år efter det er givet. Det er helt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nævnt ovenfor.

Det er også i overensstemmelse med aftalen om Forsikringserklæring indgået mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension i 1998, som netop fastslår, at indhentning af helbredsoplysninger i forbindelse med en forsikringsbegivenhed sker på baggrund af en aktuelt udfærdiget samtykkeerklæring, der giver mulighed for at indhente oplysninger fra tidspunktet for forsikringens tegning og til tidspunktet for den endelige fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse.

Forsikring & Pension's opfordring i en informationsskrivelse august 2004 til selskaberne om ved en forsikringsbegivenhed at overveje supplerende fremsendelse af en typisk flere år gammel samtykkeerklæring er derimod ikke i overensstemmelse med Lov om patienters retsstilling.

Attestudvalget har januar 2005 fremsendt et forslag til Forsikring & Pension om håndtering af nogle specielle situationer i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. Det kan bl.a. dreje sig om tilfælde med:

 • Konkret eller generelt forbehold for dækning ved forudbestående sygdom

 • Forbehold for erhvervsevnetab før tegning/optagelse

 • Ordninger med karenstid

 • Ved berettiget tvivl om rigtighed af forsikringstagers oplysninger ved tegning

 • Skadelidte ikke identisk med forsikringstager (især autoskader)

Der blev primo 2005 afholdt to sekretariatsmøder med Forsikring & Pension, og på disse møder fornemmede Attestudvalget sympati for forslaget. Senere valgte Forsikring & Pension imidlertid at sige nej til at gå videre ad denne vej.

Vi er herefter tilbage til den oprindelige aftale fra 1998, hvilket betyder, at der ved forsikringstegning alene kan indhentes oplysninger vedrørende tiden forud for forsikringstegningen, og ved en forsikringsbegivenhed kan der indhentes oplysninger vedrørende tiden fra forsikringstegningen og til den endelige fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse.

I begge tilfælde forudsættes korrekt udformet samtykkeerklæring.

Problemerne - og ulovlighederne fra selskabernes side - fortsætter således:

 • Der afkrydses i anmodningsblanketten som formål med indhentning af oplysningerne, at der er tale om forsikringstegning, selv om forsikringen er tegnet flere år forinden, og det i øvrigt er åbenlyst, at der er tale om en forsikringsbegivenhed

 • Der mangler angivelse af tidspunktet for forsikringens tegning

 • Forsikringsselskabet/pensionskassen har ganske undladt at redegøre for baggrunden for rekvisitionen - herunder for hvilke forhold, der ønskes oplysninger om

 • Der anvendes samtykkeerklæringer, der er mere end et år gamle

 • Der anvendes samtykkeerklæringer med forkert formulering

 • Der henvises til for længst ophævede love - typisk Lov om aktindsigt, som blev ophævet i 1998 i forbindelse med Lov om patienters retsstilling

 • Der anvendes almindeligt brev i stedet for de aftalte blanketter

Lægeforeningens Attestudvalg har dels for at henlede medlemmernes opmærksomhed på ovenstående og dels for at lette den praktiske proces med at returnere uacceptable anmodninger fra forsikringsselskaber/pensionskasser udarbejdet en »returblanket«, som endvidere kan downloades - til brug for fremstilling af yderligere kopier - fra »Attestnøglen« på DADLNET.

Returblanket

Medlemmerne opfordres generelt til at søge information om attestspørgsmål på »Attestnøglen« på DADLNET.