Skip to main content

Generalforsamling 2005

Lægernes Pensionskasse afholder generalforsamling fredag den 29. april i tilknytning til læge- og repræsentantskabsmødet på Radisson SAS Falkoner Hotel, København.

31. okt. 2005
2 min.

Generalforsamlingen består af delegerede fra Den Almin-delige Danske Lægeforenings repræsentantskab. Delegerede er de til enhver tid værende medlemmer af DADL's repræsentantskab, som tillige er medlemmer af pensionskassen. Ethvert medlem af pensionskassen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog alene de delegerede, der har stemmeret. Medlemmer, der ikke er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.

  2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

  3. Fastsættelse af medlemsbidrag.

  4. Forslag fra bestyrelsen eller delegerede.

  5. Valg af bestyrelse.

  6. Valg af revisorer.

  7. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag

Pensionskassens bestyrelse fremsætter bl.a. nedenstående forslag til generalforsamling 2005.

Tilpasning af vedtægt til lov om finansiel virksomhed

Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004, har erstattet lov om forsikringsvirksomhed som lovgrundlag for pensionskassens virksomhed.

Det således ændrede lovgrundlag får derfor ikke den store betydning for pensionskassens vedtægt, bortset fra bestemmelsen i § 18 om revision og granskning, hvor Finanstilsynet har påpeget, at henvisningen til lov om forsikringsvirksomhed ikke længere er anvendelig.

Med ophævelsen af lov om forsikringsvirksomhed er bortfaldet denne lovs § 191, hvortil der henvises i vedtægtens § 18, og som gav en særlig regel om ekstraordinær granskning i gensidige forsikringsselskaber, herunder pensionskassen.

For gensidige selskaber og herunder også pensionskassen gælder nu lov om finansiel virksomhed § 199, stk. 8, der siger, at »aktieselskabslovens §§ 82-85 om revision finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, der ikke er aktieselskaber«.

Man har altså ikke fundet det fornødent at opretholde det særlige granskningsinstitut for gensidige forsikringsselskaber, hvilket kan forekomme rimeligt nok på baggrund af det gennem de senere år stærkt øgede tilsyn med de finansielle virksomheder, herunder også bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed § 199, hvor Finanstilsynet fx kan foranstalte en ekstraordinær revision i en finansiel virksomhed, uden at der i loven er angivet noget om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at Finanstilsynet kan træffe en sådan beslutning.

Et medlem eller en delegeret, der har en begrundet mistillid til pensionskassens regnskabsaflæggelse eller lignende, vil således have mulighed for at henlede Finanstilsynets opmærksomhed derpå og kunne få foretaget den nødvendige ekstraordinære revision og granskning. En særskilt bestemmelse om granskning vil derfor være overflødig.

Herudover skal der i § 17, stk. 2 og 4, og § 19, stk. 2, henvises til lov om finansiel virksomhed i stedet for til lov om forsikringsvirksomhed.

De fuldstændige forslag, som indeholder de tekniske ændringer i vedtægt og pensionsregulativ, kan rekvireres i pensionskassen eller læses på www.lpk.dk/materialer