Skip to main content

»Hospital« skal rime på »digital«

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

5. maj 2008
5 min.

Bits og bytes svirrer rundt i den primære sektor i Danmark, men hospitalerne halter efter med digitaliseringen. Står det til Lægeforeningen, bør der øjeblikkeligt rettes op på det misforhold. Og dertil vedtog Lægemødet en politik for sundheds-it, som er beregnet til at skubbe på den udvikling.

»Et langt stykke hen ad vejen understøtter it-systemerne ganske enkelt ikke de mest grundlæggende forventninger om funktionalitet, som læger og andet sundhedsfagligt personale med rette kan stille krav om«, sagde Klaus Klausen, formanden for Lægeforeningens it-netværk, der præsenterede forslaget.

Manglerne er mange. På kort sigt omfatter den nye it-po-litik f.eks. ønsker om digital signatur, single sign-on, fælles e-booking, talegenkendelse og en række tiltag, der bliver betragtet som fuldmodne, lavthængende frugter - lige til at plukke. På længere sigt ønsker lægerne sig ifølge it-politikken en række betydeligt mere vanskelige tiltag såsom en fælles infrastruktur på tværs af sundhedsvæsenet og en fælles journal.

Måske allervigtigst ønsker lægerne sig en større grad af styring. Det vil først og fremmest sige fra Digital Sundheds side - den organisation, der netop blev indført for at sikre en højere grad af koordinering og samordning af de mange forskellige systemer, der er blevet indført og udviklet i årenes løb.

Det venter lægerne stadig på.

»Lige siden den forhenværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen på Amtsrådsforeningens generalforsamling i 2006 annoncerede, at han lå inde med en samlet plan for, hvordan vi får det bedste og stærkeste fundament for udvikling af den elektroniske patientjournal, er udviklingen af sundheds-it stort set gået i stå«, sagde Klaus Klausen.

»Opbremsningen er især sket på sygehusområdet. Siden regionerne overtog sygehusdriften, er de fleste it-udviklingsprojekter lukket ned og blevet erstattet af et ønske om at rydde op i de eksisterende systemer«, som han sagde.

Det venter lægerne også stadig på.

»Man skal være parat til at kassere systemer, som er ubrugelige, selv om det har været en investering«, sagde Klaus Klausen.

»En vis legemsdel«

Netop denne tøven over for at skrotte eksisterende projek-ter havde Erik Kristensen fra FAS en forklaring på under

debatten om it-politikken.

»Det er mest brugerne, der tænker på at opgive systemerne. Politikerne har jo en vis legemsdel, de skal hytte, fordi de har investeret så mange millioner i det«, som han sagde.

Erik Kristensen understregede også, at det nu er vigtigt at holde fast og sørge for implementering.

»Det vigtige i dette her er: hvordan gør vi det operationelt? Hvordan kommer vi videre med det?«, sagde han.

Men alt sammen er nu ikke regeringens, regionernes eller andre mørkets magters skyld. Lægerne må også se på deres egen rolle.

Det mente i det mindste Peer Eske Jensen fra YL.

»Set i bakspejlet ligger vi lidt - vi læger - hvor vi har redt. Fordi vi ikke har gjort dette her [lavet en it-politik, red.]. For så har nogle fået lov til at gøre, hvad de har gjort«.

Efter hans mening burde lægerne have været langt bedre til at stille krav, sige fra og sætte de kollektive fødder ned.

»Vi har ikke sagt fra starten: det der, kære venner, det skal kunne arbejde sammen, inden vi vil se det«, sagde han.

Kommunerne skal med

It-politikken blev vedtaget uden fjerneste risiko for det modsatte, men helt uden kritikere var den ikke. Ikke så meget på grund af fejl og mangler men snarere utilstrækkeligheder.

Vibeke Manniche, som står i spidsen for Foreningen af Kommunallæger, efterlyste f.eks. en større opmærksomhed over for kommunerne på it-området.

»Jeg savner, at man har tænkt kommunerne ind. Vi kører vores egne systemer i kommunerne, det er som om, vi er udeladt i denne her situation«, sagde hun.

Og Erika Christensen fra FAS kritiserede bl.a. en bestemt formulering.

»Det var besynderligt at læse dette i en ellers forandringsvillig bestyrelses notat, at andre strategiske tiltag ikke skal kunne gennemføres samtidig med it-projekter. Så får vi jo aldrig noget it, vel?«, som hun sagde.

Erika Christensen efterlyste også mere hjælp med implementeringen af it ude på afdelingerne.

»Vi skal have ekspertrene til at sidde ved siden af os og hjælpe os«, sagde hun.

»Vi er i gang«

Klaus Klausen - it-politikkens fadder i bestyrelsen - tog indlæggene om bord.

»Med hensyn til kommunerne, så vil jeg sige, at det har vi også ment med den primære sektor - men jeg vil tage til efterretning, at vi skal fokusere mere på, at det også gælder kommunerne - at de også skal tænkes ind«, sagde han.

»Og med hensyn til, hvordan vi kommer videre. Vi har haft flere møder med Digital Sundhed. Det samarbejde har vi tænkt os at udvikle yderligere. Indtil videre virker det, som om de er meget lydhøre over for vores argumenter. Jeg er rimeligt sikker på, at vi ikke er så langt fra hinanden«, sagde han.

»Men de er jo i et krydsfelt mellem to herrer - regionerne og staten. De har en problemstilling, hvor den ene ikke tør love den anden noget, fordi det kommer til at afspejle sig i økonomiforhandlingerne. Men vi bliver ved med at presse på for at få en stærk styring af dette her område. Og hvis nogle her i salen er interesserede - eller kender nogen der er - er I meget velkomne til at melde jer til Lægeforeningens ydre it-netværk«, sagde Klaus Klausen.

Fakta

Principper for god sundheds-it:

  • Sundheds-it skal koordineres og reguleres nationalt

  • Der skal være en national infrastruktur og standardisering

  • Sundheds-it skal have fokus på patientsikkerhed

  • Udviklingen af sundheds-it skal hvile på et nødvendighedsprincip

  • Det skal testes for brugeranvendelighed

  • Det skal afprøves under realistiske kliniske forhold, før det tages i brug

  • Det skal være sikkert og stabilt i drift

  • Udenlandske erfaringer skal bruges, hvis de er til stede

  • Gevinster af sundheds-it skal løbende indhentes

  • Indførelse af sundheds-it skal følges af forandringsledelse, uddannelse og åben kommunikation

Se også

K. Klausen, Vi har fået nok af it-bøvl, Ugeskr Læger 2008;170(16):1307

B. Bundgaard, IT-strategi skal understøtte »Doktor Digital«, Ugeskr Læger 2008;170(16):1388

Webhenvisninger

www.laeger.dk og www.sdsd.dk

Henvendelse til klaus.klausen@dadlnet.dk eller Jacob Salfelt, jas@dadl.dk