Skip to main content

Lægeerklæring ved ansøgning om dansk indfødsret

Attestudvalget

22. jun. 2007
3 min.

Honoraret for lægens arbejde betales af rekvirenten efter regning. Der tillægges moms for læger, der er momsregistreret.

Lægeerklæringen anvendes til indhentning af lægelige oplysninger til brug for behandling af ansøgninger om dansk indfødsret.

Efter de generelle retningslinjer for Integrationsministe-rens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse (naturalisation), som hviler på en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, skal ansøgeren dokumentere kendskab til danske samfundsforhold og til dansk kultur og historie. Der er nærmere angivne bestemmelser om danskkundskaber.

Efter retningslinjerne kan der dispenseres fra kravene nævnt ovenfor. Det kan ske efter forelæggelse af sagen for Folketingets Indfødsretsudvalg. Forelæggelse vil ske, hvis ansøgeren dokumenterer at lide af en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter, og som følge heraf ikke mener at være i stand til - eller have rimelig udsigt til - at kunne opfylde betingelserne.

De særlige forhold skal være dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund. Det skal fremgå af erklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømte, samt om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau.

Bestemmelsen medfører, at en erklæring fra en psykolog ikke kan danne grundlag for en forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg. Bestemmelsen indebærer videre, at der stilles krav om dokumentation for den eller de fysiske og/eller psykiske sygdomme, som den pågældende ansøger lider af. Der vil derfor altid skulle være foretaget en lægelig undersøgelse af ansøgeren, ligesom en egentlig diagnose skal fremgå af erklæringen.

Det er relevant at pege på et par noter til retningslinjerne:

  • »Integrationsministeriet forudsættes herefter at forelægge spørgsmålet om dispensation fra kravet om danskkundskaber m.v. for Indfødsretsudvalget, hvor ansøgeren eksempelvis lider af svære fysiske handicaps (f.eks. mongolisme), er hjerneskadet, blind eller døv, eller har svære psykiske lidelser som (paranoid) skizofreni, en psykose eller en svær depression. Integrationsministeriet forudsættes endvidere at meddele afslag til ansøgere, som lider af PTSD - også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.«

  • »Som ved meddelelse af humanitær opholdstilladelse kan der ses bort fra en erklæring, hvis den pågældende person med lægefaglig baggrund på eget initiativ anmoder om, at der meddeles indfødsret, og har engageret sig personligt i sagen på en sådan måde, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt erklæringen er udtryk for en uvildig bedømmelse af ansøgerens helbredstilstand. Den pågældende ansøger om indfødsret henvises i sådanne tilfælde til at komme med en erklæring fra en anden person med lægefaglig baggrund.«

Ved udarbejdelse af erklæringen skal den erklærende læge således alene udtale sig om lægefaglige spørgsmål og ikke, om den pågældende bør meddeles dansk statsborgerskab. De retlige konsekvenser af en konstateret helbredstilstand beror på Integrationsministeriet og Folketingets Indfødsretsudvalgs vurdering. Udtalelser om ikkelægefaglige forhold kan skabe tvivl om objektiviteten af erklæringens indhold, dvs. om erklæringen er udtryk for en uvildig bedømmelse af ansøgerens helbredstilstand.