Content area

|

Landsregistret Karbase – Resumé af årsrapport 2018

Årsrapporten 2018 viser, at der fortsat er regionale forskelle mellem behandlingstilbud. Landsregistret Karbase arbejder for, at kvaliteten fremover vurderes ud for et fællesnordisk niveau baseret på den aktuelle kvalitet i Danmark, Sverige og Norge.
Forfatter(e)
Styregruppens medlemmer: Christian N. Pedersen, Nikolaj Eldrup, Lisbeth Knudsen, Louise de la Motte, Troels Fogh Pedersen, Joan Meyer, Birgit Wolff, Trine Meinert Jørgensen, Mads Lomholt, Franz Von Jessen, Allan Kornmaaler Hansen, Claus Seidelin, Annette Ingeman, Carsten Thye Agger og Inge Øster. Interessekonflikter: ingen

Landsregistret Karbase indsamler kliniske data om karkirurgiske procedurer. Fokus er på opfyldelse af kliniske retningslinjer, bevarelse af høj kvalitet ved indførsel af ny teknologi og udligning af regionale forskelle. I 2018 gennemgik i alt 6.841 patienter en karkirurgisk operation, hvoraf 62% af disse blev foretaget på mænd med en gennemsnitsalder på 70 år. Karkirurgi foretages i alle landets regioner fordelt på syv centre.

Databasen afrapporterer i årsrapporten 11 indikatorer omhandlende tre kerneområder inden for karkirurgien: carotistrombendarterektomi (CEA), abdominale aortaaneurismer og infraingvinal bypasskirurgi.

Carotistrombendarterektomi

I 2018 var det gennemsnitlig 4,4% af alle patienter, der undergik CEA, som døde eller fik et stroke inden for 30 dage efter operationen. Alle afdelinger opfyldte standarden fastsat af styregruppen (mindre end 7%). Sammenlignet med Sverige (2018: 3,3%) og Norge (2017: 3,7%) vurderer styregruppen, at resultatet er acceptabelt. Mindre acceptabelt er det derimod, at der var store regionale forskelle i ventetid fra event (stroke) til operation (CEA). I Region Midtjylland sås en medianventetid på 6 dage, hvorimod der sås en ventetid på 15 dage i Region Sjælland. Databasens styregruppe anbefaler, at regionerne lader sig inspirere af, hvorledes Region Midtjylland har lykkes med at nedbringe ventetiden ved at gennemføre organisatoriske ændringer.

Årsrapporten dokumenterede desuden store forskelle mellem regionerne i antallet af udførte carotisoperationer: Fra 3 operationer/100.000 indbyggere i Region Hovedstaden til 17 operationer/100.000 indbyggere i Region Nordjylland. Tendensen er uforandret gennem de seneste år.

Abdominale aortaaneurismer

I alt blev der foretaget 142 operationer for rumperet aortaaneurisme i 2018, hvoraf 12 (8,4%) blev behandlet med endovaskulær teknik (EVAR). I forhold til Sverige (52,6%) og Norge (26%) er dette en betydelig mindre andel. Det bør dog tilføjes, at EVAR på rumperede aortaaneurismer kun udføres på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Styregruppen anbefaler, at det endovaskulære beredskab til behandling af de rumperede aneurismer styrkes, da randomiserede undersøgelser har vist, at endovaskulær behandling forbedrer livskvaliteten hos patienterne og reducerer omkostningerne. Dette skyldes primært, at patienterne har kortere indlæggelsestid på intensivafdelingen, samt at de efterfølgende udskrives direkte til eget hjem.

Infraingvinal bypasskirurgi

Antallet af patienter behandlet med åben kirurgi faldt i 2018 i forhold til de foregående år – tilsvarende sås en stigning i antal endovaskulære behandlinger. Dette er på niveau med internationale tendenser. Der var dog regionale forskelle i behandlingstilbuddet, når der vurderes ud fra amputationsfrekvensen.

Positivt er det, at der sås et fald i andelen af patienter, der fik en samsidig større amputation efter infraingvinal bypasskirurgi inden for et år. Landsgennemsnittet var på 11,5% i 2017. Dog var der en større variation mellem afdelingerne (fra 7,7% i Kolding til 18,9% i Aarhus).

Databasen arbejder generelt på at justere alle indikatorer og standarder, således at de lægger sig i op ad de norske og svenske standarder og derved skaber bedre fællesnordisk målsætning for kvaliteten. Aktuelt arbejdes der på at inkludere data fra Implantatregistret, Receptdatabasen samt Laboratorieregistret. Første initiativ er formuleringen af en ny indikator, som skal øge opmærksomheden på at iværksætte medicinsk behandling hos patienter, der gennemgår endovaskulære procedurer.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formand Christian N. Petersen i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Blad nummer: 

Right side

af Birgitte Benedicte Sand Reventlow | 17/09
10 kommentarer
af Peter Ivan Andersen | 17/09
2 kommentarer
af Martin Lindhardt Nielsen | 17/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 16/09
1 Kommentar
af Thomas Korgaard Jensen | 15/09
1 Kommentar
af Jørgen Larsen | 15/09
12 kommentarer
af Morten Blomgren | 13/09
4 kommentarer