Skip to main content

Noter fra Lægemødet

Redaktionen

5. maj 2008
3 min.

To medlemmer forlader Hovedbestyrelsen

Jens Winther Jensen takkede på Lægemødet Hans Buhl og Carsten Rygaard, begge medlemmer af HB for FAS, for deres indsats.

Hans Buhl

Hans Buhl har siddet i Hovedbestyrelsen i de sidste seks år, de seneste to år som foreningens næstformand. I talen sagde Jens Winther Jensen bl.a.:

»I alle seks år har du været formand for Etisk Udvalg, og i hele perioden har du markeret dig stærkt som Hovedbesty-relsens talsmand omkring lægeetiske spørgsmål, som altid vil være et centralt emneområde for Lægeforeningen.

Dine og udvalgets synspunkter er ofte blevet lagt til grund for Lægeforeningens udmeldinger i sammenhænge og sager, som har givet anledning til lægeetiske overvejelser. Du har aldrig været bange for at forfægte dine synspunkter i både trykte og elektroniske medier, og du har opnået stor respekt for din rolige og velovervejede fremtræden, når du har redegjort for Lægeforeningens synspunkter i medierne.

Du har ganske enkelt ydet en beundringsværdig indsats for Lægeforeningen - en indsats, der har været præget af saglighed og hæderlighed samt af den humanistiske indstilling til tilværelsen, som er et så væsentligt kendetegn ved din personlighed.

Det skylder vi dig ikke alene respekt, men også meget stor påskønnelse og tak for«.

Carsten Rygaard

Carsten Rygaard har også siddet i HB i seks år. Jens Winther Jensen uddybede:

»Du er en ledende overlæge, der bekender sig til ledelse - og det ansvar der følger med at sidde i toppen af hierarkiet.

Du har været meget engageret i overenskomsten for lægerne i Grønland og sammen med lægekredsforeningens repræsentanter landet tre overenskomster til medlemmernes tilfredshed.

Tredjelandslæger er en andet område, hvor du har fulgt udviklingen og varetaget Lægeforeningens politik i forhold til både amterne og regionerne og i forhold til de udenlandske kolleger.

I Arbejdsmiljøudvalget har du stillet dig i spidsen for kampagnerne for lægekultur og kollegialitet, som vi alle har mødt ude på afdelingerne. Og her på lægemøderne er det blandt andet slået igennem ved, at vi nu sidder blandet mellem hinanden - og ikke i søjleopdelte blokke som i årene før VM 2002.

Carsten, jeg vil på vegne af Hovedbestyrelsen sige tak for dine mange timer i Lægeforeningens tjeneste og de kampe, du har kæmpet for os«.

Kontingent og budget

Lægemødet godkendte regnskabet for 2007 med et overskud på 4,9 mio. kr. Budgettet for 2009 blev godkendt med den tilføjelse, at 800.000 kr. overføres fra det regionale budget til bestyrelsens dispositionspulje efter forslag fra YL og FAS. Bestyrelsen skal så tage nærmere stilling til spørgsmålet om honorering af de regionale formænd og udgifterne til det regionale blad. Kontingentet for medlemskab af Lægeforeningen bliver således i 2009 4.115 kr., der dækker både det centrale og regionale arbejde.

Til gengæld opkræves der ikke længere et lægekredsforeningskontingent.

Lægemødet 2009:

Næste års Lægemøde finder sted i Aalborg 24.-25. april 2009