Skip to main content

Ny turnusordning måske allerede næste år

Journalist Klaus Larsen, klaxis@journalist.dk

8. maj 2006
4 min.

En ny turnusordning nærmer sig hastigt, og måske vil de første kandidater allerede nyde godt af den fra september 2007. På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde præsenterede bestyrelsesmedlem Michael Dall de forslag til en fremtidig turnusuddannelse - eller klinisk basisuddannelse, som turnus er omdøbt til - af hhv. 12 og 18 måneders varighed, som en arbejdsgruppe under det Nationale Råd netop har lagt sidste hånd på.

Kernen i forslaget er at befordre den nyuddannede læges overgang fra student til arbejdsliv. At »lære at være læge« ved rent faktisk at være læge og komme til at føle sig hjemme i den hvide kittel og at tage det dertil hørende ansvar på sig.

Forslaget indeholder 15 overordnede kompetencer, hvoraf de ni falder inden for den kliniske ekspertrolle, mens de seks handler om de såkaldte »bløde« roller i lægeuddannelsen, fx at være leder og administrator.

Et af de nye elementer er anbefalingen af, at den uddannelsessøgende læge får mindst 30 minutters sammenhængende vejledersamtale hver måned.

Michael Dall lagde ikke skjul på, at Yngre Læger foretrækker en 12-måneders klinisk basisuddannelse. Et synspunkt han er nået til efter en samlet vurdering af uddannelseskapacitet, kvalitet i uddannelsen, arbejdsmiljø, ventetid på tiltrædelse i turnus - og regeringens udmelding om, at den samlede speciallægeuddannelse skal tage kortere tid. Men de 18 måneder er fortsat i spil.

En 12-måneders basisuddannelse kan ifølge forslaget sammensættes på to måder: Enten som 6+6 eller som 6+3+3 måneder. Derimod indgår der ikke en 4+4+4-måneders model, da den ikke kan opfylde kravet om, at der skal være mindst et element af seks måneders varighed.

I forhold til en 6+6-model vil man skulle tage stilling til, om almen medicin fortsat skal indgå obligatorisk, og om et af elementerne fx skal knyttes til et bestemt medicinsk område, eksempelvis almen medicin, det internmedicinske eller det kirurgiske område.

Og taler man om 6+3+3-modellen, skal det afgøres, om et bestemt speciale skal indgå som et seksmåneders uddannelseselement, og hvilke der skal indgå med tre måneders varighed - såfremt forløbstypen i den kliniske basisuddannelse skal være ens i alle uddannelsesregioner.

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at begge 12-måneders modeller giver mulighed for en formel opfyldelse af alle læringsmålene - men der er forskellige meninger om, hvilken af de to modeller der er den bedste. Det er noget af det, som det Nationale Råd skal tage stilling til, når arbejdsgruppens rapport skal drøftes i løbet af maj.

Slut med jagt på krydser

»Nytænkningen i arbejdsgruppens oplæg er, at vi slipper for ,jagten på krydser` i en færdighedsliste med 124 kompetencer« siger Michael Dall.

»Det fyldte alt for meget i de halvandet år, man var i turnus, i forhold til det reelle indhold. Med det oplæg, vi har lavet, har vi forsøgt at arbejde med ,repræsentative kompetencer` - dvs., at vi ikke længere vil dække alle detaljerne ind med krydser, men i stedet siger, at fx håndteringen af en patient med hjertestop indeholder både nogle af ,bløde` såvel som nogle af de medicinske ekspertkompetencer. Det kan være anlæggelsen af i.v.-adgangen, forståelse for, hvordan man behandler hjertestop osv. Der kan ligge en masse af den slags i den kasse, man kan kalde ,at se en akut patient`, som man får dækket på den måde«.

Ud fra de reaktioner, den endnu upublicerede rapport har fået i flere lejre, anser Michael Dall det for sandsynligt, at Det nationale Råd for Lægers Videreuddannelse vil tage godt imod rapporten. Om det ender med en 12- eller en 18-måneders model, er for tidligt at svare på, men Michael Dall peger på, at regeringen jo har meldt ud, at videreuddannelsen til speciallæge skal afkortes, og at 12 måneder derfor er et godt bud.

Men hvilken model er i så fald den mest sandsynlige? 6+6 eller 6+3+3? Og hvad med almen medicin?

»Der er næppe nogen specialer, der ryger ud. Men hvis det blev en 6+6-model, kunne jeg forestille mig, at nogle af blokkene vil indeholde almen medicin efter en eller anden procentsats. Hvad den bliver, er svært at gætte om, og det diskuteres også, om der er et kapacitetsproblem i almenmedicin i øjeblikket. Nogle mener, at der er et problem i københavnsområdet, som kunne tale for, at ikke alle ophold nødvendigvis skal indeholde almen medicin«.

Hvornår er en ny bekendtgørelse - om den kliniske basisuddannelse - så trådt i kraft? Hvornår kommer de første kandidater ud til en ny ordning?

»Vi står ikke med et færdigt udkast, der kan implementeres allerede i efteråret 2006. Der er stadig en del arbejde at gøre, bl.a. omkring det pædagogiske og hele evalueringen, som skal pudses af. Realistisk set går der nok et års tid, før det kan implementeres. Så måske vil der ske noget i september 2007«, siger Michael Dall.